Колективні судові процеси над поляками в Рівненській області у 1939–1941 рр.

Андрій Жив’юк

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EO.2018.006

Abstrakt


Collective trials on Poles in Rivne region in 1939–1941

Political reprisals, which was directed to isolation and physical discrimination of the stratums of society, which were regarded by Soviet authorities as social out-siders and suppression of organized opposition from its opponents became a com-ponent of “the first sovietization” of Western Ukraine. One of the elements of political terror became collective trials on former Polish policemen, agents, con-fidents, war prisoners, members of anti-soviet underground which is the subject of this article

Słowa kluczowe


“the first sovietization”; Poles on trials; Rivne region; civil court; court-martial

Bibliografia


І. Źródła

Галузевий державний архів Служби безпеки України, Рівне (ГДА СБУ, Рів-не), спр. П-5812.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-5875.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-6155.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-6274.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-10448.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-10727.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-11286.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-12404.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-13122.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-13212.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-13213.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-13297.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-15162, т. 1–3.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-15476.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-15597.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-15648, т. 1–2.

ГДА СБУ, Рівне, спр. П-16049.

Держархів Рівненської обл., ф. П-400, оп. 1, спр. 4.

Польское подполье на территории Западной Украины и Западной Белорус-сии. 1939–1941, ред. З. Гаевничек и др., Варшава–Москва 2001.

Wspomnienia Zygmunta Wirpszi z Wołynia, Syberii i Kazachstanu, „Monitor Wo-łyński” 2018, nr 5, s. 7; nr 6, s. 6; nr 7, s. 12–13; nr 8, s. 7; nr 9, s. 12–13.

Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane do-kumenty z archiwów służb specjalnych, t. 3: Polskie podziemie 1939–1941: Od Wołynia do Pokucia, wyb. i oprac. J. Szapował, J. Tucholski, cz. 1, Warszawa– –Kijów 2004.

Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane doku-menty z archiwów służb specjalnych, t. 6: Operacja „Sejm”. 1944–1946, wyb. i red. W. Chudzik et al., Warszawa–Kijów 2007.

ІI. Opracowania

Баран Володимир, Токарський Василь, „Зачистка”: політичні репресії в за-хідних областях України у 1939–1941 рр., Львів 2014.

Білас Іван, Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953. Суспільно-по-літичний та історико-правовий аналіз, Книга друга, Київ 1994.

Гладков Теодор, Кузнецов. Легенда советской разведки, Москва 2004. Горланов О., Рогинский А., Об арестах в западных областях Украины и Бе-

лоруссии в 1939–1941 гг., [в:] Исторические сборники „Мемориала”, вып. 1: Репрессии против поляков и польских граждан, Москва 1997.

Тепляков Алексей, Процедура: исполнение смертных приговоров в 1920– –1930-х годах, Москва 2007.

Radica Aleksander, Stanisław Bąk: los harcerza, „Monitor Wołyński” 2016, nr 16, s. 4–5.

Samsoniuk Tetiana, Działalność Związku Walki Zbrojnej – 1 na Rówieńszczyźnie, „Monitor Wołyński” 2017, nr 21, s. 6–7.

Samsoniuk Tetiana, Ocaleni od zapomnienia: polskie antysowieckie podziemie, „Monitor Wołyński” 2016, nr 1, s. 6–7; nr 2, s. 6–7.

Wnuk Rafał, „Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschod-nich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939–czerwiec 1941), Warszawa 2007.


Partnerzy platformy czasopism