Діяльність спецслужби УНР у волинському прикордонні (1926–1935 рр.)

Руслана Давидюк

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EO.2018.004

Abstrakt


Activity of UNR secret services in Volhynian frontier (1926–1935)

In the research article the particularity of The State Center of Ukrainian National Republic secret services activity in exile in Volhynian voivodship from 1926 to 1935 is regarded. The functioning of a system of special reconnaissance spots un-der auspices of Ivan Lytvynenko, the work of which the polish reconnaissance in-spected was analyzed. The main areas and forms of activities of UNR’s secret ser-vices in the region were studied out, it was proved that great number of Ukrainian political emigrants collaborated with them. It was deduced that low keeping to the rules of conspiracy, lack of experience, inner discords, good practice of Soviet secret services complicated the situation in Volhynian frontier, where a great number of converted or double agents worked.


Słowa kluczowe


The State Center of Ukrainian National Republic; Ukrainian political emigrants; secret service; reconnaissance spots; Volhynian voivodship; The sec-ond Commonwealth of Poland

Bibliografia


І. Źródła

Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ), Київ, ф. 5, спр. 10418.

ГДА СБУ, Рівне, ф. П., спр. 2985.

ГДА СБУ, Рівне, ф. П., спр. 3283.

ГДА СБУ, Рівне, ф. П., спр. 5219.

ГДА СБУ, Рівне, ф. П., спр. 8192.

ГДА СБУ, Рівне, ф. П., спр. 16037.

Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України (ГДА СЗРУ), ф. 1, спр. 7246, т. 1.

ГДА СЗРУ, ф. 1, спр. 12617, т. 1.

Державний архів Волинської області Держархів Волинської обл.), ф. 46, оп. 9, спр. 4041.

Державний архів Івано-Франківської області (Держархів Івано-Франківської обл.), ф. 2, оп. 1, спр. 597.

Державний архів Рівненської області (Держархів Рівненської обл.), ф. 30, оп. 20, спр. 840.

Держархів Рівненської обл., ф. 30, оп. 20, спр. 845.

Держархів Рівненської обл., ф. 33, оп. 4, спр. 29.

Держархів Рівненської обл., ф. 33, оп. 4, спр. 51.

Держархів Рівненської обл., ф. 33, оп. 4, спр. 69.

Держархів Волинської обл., ф. 199, оп. 2, спр. 2.

Держархів Рівненської обл., ф. Р–2771, оп. 2, спр. 721.

Держархів Рівненської обл., ф. Р 2771, оп. 2, спр. 791.

Держархів Рівненської обл., ф. Р–2771, оп. 2, спр. 3663.

Держархів Рівненської обл., ф. Р–2771, оп. 2, спр. 3793.

Держархів Рівненської обл., ф. Р–2771, оп. 2, спр. 4187.

Держархів Рівненської обл., ф. Р–2771, оп. 2, спр. 4233 у 2 т., т. 1.

Лівицький Микола, ДЦ УНР в екзилі між 1920 і 1940 роками, Мюнхен–Фі-ладельфія 1984.

Спецслужби УНР 20–30-років минулого сторіччя в архівних документах роз-відки, Київ 2017.

Діяльність спецслужби УНР у волинському прикордонні 79 Бульба-Боровець Тарас, Армія без держави: Слава і трагедія українського повстанського руху. Спогади, Вінніпег 1981.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ у Льво-ві), ф. 580, оп. 1, спр. 482.

Юрій Тютюнник: від «Двійки» до ГПУ. Документи і матеріали, упоряд. Вла-дислав Верстюк, Віталій Скальський, Ярослав Файзулін, Київ 2011.

II. Prasa

А. В., Панахида на могилі отамана Василя Тютюнника в Рівному, „Україн-ська нива” 1931, 30 жовтня, ч. 32, с. 2.

Академія пам’яти С. Петлюри, „Українська нива” 1931, 10 червня, ч. 19, с. 1. Круківський Є., Сотник Микола Сак, „Тризуб” 1933, 8 жовтня, ч. 36, с. 24–25.

Литвиненко Г., Микола Миколаєнко, „Тризуб” 1934, 25 травня, ч. 19–20, с. 29–30.

Лотоцький О., Шляхи української державности, „Українська нива” 1927, 28 січня, ч. 4, с. 1.

Самоорганізація та громадське життя української еміграції в Польщі (дру-га половина 1925 р.–1 вересня 1926 р.), „Вісті УЦК” 1926, жовтень, ч. 5, с. 11.

„Тризуб”, 1932, 17 січня, ч. 2–3, с. 28.

„Тризуб”, 1932, 10 липня, ч. 28–9, с. 41–42.

„Тризуб”, 1933, 16 квітня, ч. 16–7, с. 14–15.

ІІI. Opracowania

Власенко В., Гузун В., Національно-демократичне середовище міжвоєнної української еміграції в країнах Південно-Східної Європи, „Сумська старо-вина” 2016, № ХLVIII, с. 25–49.

Вронська Т., Діяльність польської розвідки на теренах УСРР у 20-і роки ХХ ст, „Ucrainica Polonica”, Київ – Житомир 2008, вип. 2, с. 85–98.

Давидюк Р., Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства, Львів–Рівне 2016.

Жив’юк А., Діяльність контрольно-розвідувального пункту військової спец-служби Державного центру УНР в екзилі у Рівному на Волині (20–30-і роки ХХ ст.), „Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії”, Рівне 2008 вип. 14, с. 109–114.

Литвин С., Вбивство С. Петлюри і ГПУ: до історіографії проблеми, „З архі-вів ГПУ-НКВД-КДБ” 2000, № 2/4, с. 404–405.

Рудницький Я., В 65-річчя екзилю уряду УНР (1920–1985), Онтаріо 1985.

Руслана Давидюк Руккас А., Яків Гальчевський – український офіцер у війську Польському міжвоєнного періоду, „Молода нація” 2000, № 4, с. 93–128.

Сідак В., Вронська Т., Спецслужба держави без території: люди, події, фак-ти, Київ 2003.

Сідак В., Особливості розвідувальної діяльності військової спецслужби Дер-жавного Центру УНР в екзилі у міжвоєнний період, „Воєнна історія” 2002, №3–4, http://www.warhistory.ukrlife.org/3_4_02_9.htm [01.11.2016].

Шульгин О., Державність чи гайдамаччина?, Париж 1931.


Partnerzy platformy czasopism