Urban spatial policy and its impact on open areas - Płock case study

Marcin Feltynowski

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2017-0016

Abstract


Spatial planning has to be carried out in accordance with the sustainable development principle. When compiling every document indicated in the Spatial Planning and Development Act, local authorities have to take into account the conditions that are valid in a gmina. They should rely on available materials which are a support for the decisions that are made. An element that constitutes support for local authorities is spatial data available in international sources, e.g. the European Environmental Agency or individual sources, e.g. vector versions of the documents in the scope of spatial planning. The purpose of the article is to present which materials used by local governments can allow for an appropriate assessment of the need for new areas of housing development and the limitation of decisions concerning the liquidation of open areas in cities. The article presents tools and data which constitute a basis for an evidence-based spatial planning policy and have to be used by local authorities. The procedure presented in the article can be a tool supporting the spatial policy and an element of evaluation whether the decisions made by local authorities are correct .

Full Text:

PDF

References


Agricultural and Forest Land Conservation Act of 3 February 1995 [JL. 1995 No 16 item 78 as amended]

Brol, R., Maj, M. and Strahl, D., 1990: Metody typologii miast (Typology methods of cities - in Polish), Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.

Ciołkosz, A. and Poławski, Z.F., 2006: Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w drugiej połowie XX wieku (Land-use changes in Poland in the second half of the 20th century - in Polish). In: Przegląd Geograficzny, T. 78, Z. 2, pp. 173-190.

Drzewiecki W., 2008: Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych (Land-Use/Land Cover Monitoring Based On Multitemporal Remote Sensing Images - in Polish). In: PTIP. Roczniki Geomatyki, T. 6., Z. 3, pp. 131-142.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 2007 r., ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) - in Polish), OJ L 108, 25.4.2007.

FRDL, IGiPZ PAN, 2013: Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce (Economic Losses and Social Costs of Uncontrolled Urbanization in Poland – Report - in Polish), Warszawa.

Heffner, K., 2008: Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. (The functioning of the small towns in the Polish settlement system in perspective of year 2033- in Polish). In: Saganowski, K., Zagrzejewska-Fiedorowicz, M. and Żuber, P. editors, Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, Tom I, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 281-333.

Koomen, E., Rietveld, P. and deNijs, T., 2008: Modelling land-use change for spatial planning support. In: The Annals of Regional Science, Volume 42, Issue 1, pp. 1-10.

Kowalewski, A., Mordasewicz, J., Osiatyński, J., Regulski, J., Stępień, J. and Śleszyński, P., 2014: Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu (Economic Losses and Social Costs of Uncontrolled Urbanization in Poland - Extracts from the Report - in Polish). In: Samorząd Terytorialny, 25, 4(280), pp. 5-21.

Koziński, J., 2012: Doktryna swobody budowlanej aspekty ekonomiczne i urbanistyczne (Doctrine of Freedom of Building - Economic and Urban Aspects - in Polish), available at: http://www.kongresbudownictwa.pl/pliki/nowelizacja%20prawa%20budowlanego/doktryna%20swobody%20budowlanej-%20aspekty%20ekonomiczne.pdf , DoA: 7 July 2015.

Kudłacz, T., 2013: Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych (Financial Aspects of Spatial Policy of Local and Regional Self-Governments - in Polish). In: Nowakowska, A. editor, Zrozumieć terytorium. Teoria i praktyka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 355-372.

Land Development Act of 7 July 1994 [JL. 1994 No 89 item 415 as amended]

Lorens, P., 2003: Zrównoważony rozwój w gospodarce przestrzennej (Sustainable development in spatial planning - in Polish). In: Borys, T. editor, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem Agenda 21 w Polsce – 10 lat po Rio, Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, pp. 130-152.

Marston, G. and Watts, R., 2003: Tampering With the Evidence: A Critical Appraisal of Evidence-Based Policy-Making. In: The Drawing Board: An Australian Review of Public Affairs, Volume 3, Number 3, pp. 143-163.

Meirich, S., 2008: Mapping Guide for a European Urban Atlas. At: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas/mapping-guide/itd_0421_mapping_guide_urban_atlas_i1.02.pdf/download , DoA: 7 February 2016.

Regulski, J., 1980: Rozwój miast w Polsce (Urban Development in Poland - in Polish), Warszawa: PWN.

Reis, S., Nisanci, R., Uzun, B., Yalcin, A., Inan, H. and Yomralioglu, T., 2003: Monitoring Land –Use Changes by GIS and Remote Sensing Techniques: Case Study of Trabzon. Urban-Rural Interrelationship for Sustainable Environment Proceedings. 2nd FIG Regional Conference, Marrakech, available at: https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/morocco/proceedings/TS18/TS18_6_reis_el_al.pdf , DoA: 14 July 2015.

Runge, A., 2011: Medium-sized towns in the context of size structural changes of towns in Poland. In: Runge, A. and Kuczabski, A. editors, Medium sized towns of Central-Eastern Europe in the period of economic system transformation and social changes, Kharkiv: National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Kharkiv Regional Institute of Public Administration, pp. 66–87.

Spatial Planning and Land Development Act of 27 March 2003 [JL. 2003 No 80 item 717 as amended]

Sutkowska, E., 2006: Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej w strukturze miasta – przestrzeń dla kreacji (Contemporary Form and Significance of Town Green Areas as Green Public Space in Urban Structure – a Place for Creation - in Polish). In: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, PAN Oddział Lublin, pp. 184-192.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism