Demographic changes in the area of Śląskie voivodeship - retrospective analysis and projection until 2050

Elżbieta Sojka

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2016-0008

Abstract


The purpose of the paper is to present already observed as well as expected changes in the condition and age structure of the population of Śląskie voivodeship. The analysis concerns the years between 1990 and 2050. The paper presents changes in population in the years from 1990 to 2013 and the projection of the population situation in 2050. Special attention is focussed on the process of changes in population functional age groups, also the dynamics and the level of ageing advancement of population in total as well as of particular age groups which are significant from the point of view of labour market and future births are presented. 

Full Text:

PDF

References


Główny Urząd Statystyczny (GUS 2001) (Central Statistical Office): Województwa w latach 1995-1999. Wybrane dane (Voivodeships between 1995 and 1999. Selected data) Warszawa.

Kowaleski J.T. and Gajdzińska A. 2012: Starzenie się populacji krajów Unii Europejskiej – nieodległa przeszłość i prognoza (Ageing of Populations of European Union Member States – recent past and projection). In: Studia Demograficzne No 1(161) p. 57.

Prognoza ludności na lata 2010-2050 (Population projection for 2010 – 2050) http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na- lata-2014-2050-opracowana-2014-r- 1 5.html DoA: 26.02.2015.

Sojka E. 2013: Sex-Age Structure of the Population in the European Union and Economic Growth. In: Rodionowa I.А. editor Rynok truda i zaniatost naseleniya w naczale XXI w.: Evropa Polsza Rosija Moskwa Rosyjskij Universitet Drużby Narodow pp. 72-86.

Sojka E. 2014: Analiza porównawcza powiatowych rynków pracy województwa śląskiego (Comparative analysis of poviat labour markets in Śląskie voivodeship – in Polish). In: Szkutnik W. editor Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach No. 181 Katowice pp. 101-113.

Sojka E. Balcerowicz-Szkutnik M. and Szkutnik W. 2014: Spatial Diversity of Population Potential in the Countries of Central and Eastern Europe – Tendencies in Changes and an Attempt at Classification. In: Bykow H. and Dirin D. editors Transformacija socijalno-ekonomiczeskowo prostranstwa w Evrazji w postsowietskoje wriemja Vol.1 Barnaul Ałtajskij Gosudarstvennyj Universitet pp. 222-234.

Szukalski P. 2014: Przyszłość miast wojewódzkich w świetle prognozy GUS z 2014 r.

(The future of voivodeship cities in the light of forecast of GUS from 2014) Biuletyn Informacyjny - Demografia i Gerontologia Społeczna No 11 pp 1-4 http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/6008/2014-11%20Przysz%C5%82o%C5%9Bc%20miast%20wojew%C3%B3dzkich.pdf?sequence=1&isAllowed=y DoA: 15.03.2015.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism