Differences in development levels of urban gminas in the Warmińsko-Mazurskie voivodship in view of the main components of sustainable development

Katarzyna Pawlewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0027

Abstract


The aim of this study was to evaluate various components of sustainable development (social, spatial-environmental, economic) in urban gminas (administrative region of the 3rd order in Poland) of the Warmińsko-Mazurskie voivodship (administrative region of the 1st order in Poland). The results were used to rank the analyzed gminas in terms of their sustainable development levels. The analysis was performed with the use of Hellwig's composite measure of development. The results were used to determine the overall value of the composite measure, calculated as the median of composite measures for each of the three components of sustainable development. The above approach was used to rank gminas in view of their sustainable development levels. Data for the analysis was supplied by the Local Data Bank of the Central Statistical Office and the Local Government Analysis System for 2010 covering 16 gminas in the Warmińsko-Mazurskie voivodship. The results of the analysis point to variations in the value of the main components of sustainable development in the evaluated urban gminas in the Warmińsko-Mazurskie voivodship. 

Full Text:

PDF

References


Adamowicz, M. and Dresler, E., 2006: Zrównoważonyrozwójobszarówwiejskichnaprzykładziewybranychgminwojewództwalubelskiego (Sustainable development of rural areas the case of selected communes of Lublin voivodeship – in Polish). In: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, No. 540, Rolnictwo LXXXVII, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, pp. 17-24.

Adamowicz, M. and Smarzewska, A., 2009: Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym (Model and indicators of sustainable development in ruralareas from the localperspective – in Polish). In: Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, No. 1(50), Warszawa: Wydawnictwo SGGW, pp. 251-269.

Alberti, M., 1996: Measuring urban sustainability. In: Environmental Impact Assessment Review, Volume 16, Issues 4-6, Elsevier Ltd, pp. 381-424. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255(96)00083-2

Audyt Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miejskiej Ostrów Wielkopolski (Audit of Sustainability Development of Gmina Ostrów Wielkopolski – in Polish), 2004: United Nations Development Programme, Warszawa.

Bell, S. and Morse, S., 2003: Measuring sustainability: Learning from doing, London: Routledge.

Borawska, M., Brodziński, Z. and Pawlewicz, A., 2012: Obszarywiejskiewojewództwawarmińsko-mazurskiego – strukturaprzestrzennailudność (Rural areas in the Warmińsko-Mazurskievoivodship – spatial structure and population – in Polish). In: Brodziński, Z. editor, Stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku, Olsztyn: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pp. 9-32.

Borys, T., 2008: Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury samooceny gmin na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w Systemie Analiz Samorządowych (Design and test of the methodologicalframework and the procedures for self-assessment of gminas on the basis of indicators of sustainabledevelopment in the LocalGovernment Analysis System (SAS) – in Polish), Raport z realizacji pracy, Jelenia Góra – Poznań.

Borys, T.,editor, 2005: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju (Indicators of Sustainable Development – in Polish), Warszawa-Białystok: Ekonomia i Środowisko.

Bossel, H., 1999: Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications. Report to the Balaton Group, IISD, Canada: Winnipeg.

Brodzińska, K., 2012: Przyrodniczeuwarunkowaniarozwojuobszarówwiejskich (Natural Conditions of Rural Development – in Polish). In: Brodziński, Z. editor, Stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku, Olsztyn: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pp. 53-78.

Brodziński, Z., 2011: Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego (Stimulating of Rural Development at the locallevel on the example the Warmińsko-Mazurskie voivodship – in Polish), Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Cieślak, M.,editor, 2001: Prognozowanie gospodarcze. Metodyizastosowanie (Economic forecasting. Methods and Application – in Polish), Warszawa: WydawnictwoNaukowe PWN.

Dempsey, N., Bramley, G., Power, S. and Brown, C., 2011: The social dimension of sustainable development: Defining urban social sustainability. In: Sustainable Development, Volume 19, Issue 5, pp. 289-300. DOI: 10.1002/sd.417.

GłównyUrządStatystyczny (Central Statistical Office), www.stat.gov.pl; 28.05-12.07.2013.

Hellwig, Z., 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (Procedure of evaluating high levelmanpower data and typology of countries by means of the taxonomicmethod – in Polish). In: Przegląd statystyczny, Volume 15, Issue 4, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 307-327.

Hopwood, B., Mellor, M. and O'Brien, G., 2005: Sustainable development: mapping different approaches. In: Sustainable Development, Volume 13, Issue 1, pp. 38–52. DOI: 10.1002/sd.244

Kistowski, M., 2003: Regionalny model zrównoważonegorozwojuiochronyśrodowiskaPolski a strategierozwojuwojewództw (Regional model of sustainable development and environmental protection in Poland and development strategies for voivodships – in Polish), Gdańsk-Poznań: WydawnictwoNaukoweBogucki.

Korol, J., 2007: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych (Sustainable Development Indicators in Modeling the Processes of Regional – in Polish), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Malina, A. and Zeliaś, A., 1997: O budowietaksonomicznejmiaryjakościżycia (The Construction of Taxonomic Measure of Quality of Life – in Polish). In: Jajuga, K. and Walesiak, M. editors, Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Taksonomia, Volume 4, Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, pp. 238-265.

Matuszczak, A., 2011: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym (Conception of Sustainable Development in Economic, Environmental and Social Space – in Polish). In: Grzelak, A. and Pająk, K. editors, Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego, Volume 2, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pp. 125-141.

Mierzejewska, L., 2010: Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne (Sustainable development of the City. Cognitive and practicalissues – in Polish), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pawlewicz, K. and Pawlewicz, A., 2011: Poziom ładu przestrzenno-środowiskowego gmin wiejskich w zrównoważonym rozwoju na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego (The Level of Spatial and EnvironmentalGovernanceRuralCommunities in Sustainable Development on the Example of Warmia and Mazury Voivodship– in Polish). In: Dylewski, M. editor, Rozwój lokalny i regionalny, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, No. 39, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, pp. 171-179.

Pomianek, I., 2010: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego (Socio-Economic Development Level of RuralAreas of Warmia and Mazury Province – in Polish). In: Acta ScientiarumPolonorumOeconomia, 9 (3), Warszawa: Wydawnictwo SGGW, pp. 227-239.

System Analiz Samorządowych (LocalGovernment Analysis System), www.sas24.org; 12.03.2013.

Sharachchandra, M.L., 1991: Sustainable Development: A Critical Review. In: World development, Volume 19, No. 6, pp. 607-621.

Sojka, E., 2008: Multidimensional comparative analysis of demographic growth of voivodeships in Poland. In: Szymańska, D. and Grzelak-Kostulska, E. editors, Bulletin of the Geography. Socio-economic Series. No. 9, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 5-20. DOI: http://doi.dx.org/10.2478/v10089-008-0001-y

Strahl, D., 1984: Metody ekonometryczne w programowaniu rozwoju przemysłu (Econometricmethods to program development of the industry – in Polish), Wrocław: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Wysocki, F., 2010: Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich (The methods of taxonomy for recognition of economictypes in agriculture and ruralareas – in Polish), Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism