Airports as a factor of regional development on the example of the Szymany Airport

Marcin Bogdański

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2014-0027

Abstract


The Warmińsko-Mazurskie Voivodship is a NUTS II region, which belongs to the least developed regions of Poland and the EU. One of the reasons of its underdevelopment is poor transport accessibility, which limits the level of competitiveness and investment attractiveness. For this reason the voivodship authorities made a decision to build a regional airport by modernising the military airport in Szymany near Szczytno. The investment, which is co-financed by the European Funds, is aimed to reduce the level of peripherality of the region, increase its competitiveness and, as a consequence, raise the socio-economic development level. This paper aims to answer three questions. The first one concerns the extent to which the existence of a regional airport is a factor stimulating socio-economic development of regions, including peripheral ones. The second one is related to the question whether the location of the planned airport is justified by economic factors, or, to put in another way, whether the airport will bring profits in the long run. The last question, related to the previous ones, is whether the realisation of the investment in the planned form will help to reduce the degree of peripherality of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship and thus accelerate its socio-economic development.

Keywords


airports, regional development, Warmiń„sko-Mazurskie Voivodship, airports economic effects

Full Text:

PDF

References


Augustyniak, W., 2012: Efektywność polskich regionalnych portów lotniczych (The efficiency of Polish regional airports – in Polish), PhD thesis presented at Chair of Microeconomics at The Faculty of Management of Economic University in Poznan.

Appold, S.J. and Kasarda, J.D., 2011: Seeding growth at airports and airport cities: Insights from the two-sided market literature. In: Research in Transportation Business & Man-agement, Volume 1, Issue 1, Elsevier Ltd., pp. 91-100. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rtbm.2011.06.011

Bogdański, M., 2012: Economic potential of Polish cities – a regional approach. In: Szymańska, D. and Biegańska, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Vol-ume 17, Toruń: Nicolaus Copernicus University, pp. 13-20.DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10089-012-0002-8

Button, K., Doh, S. and Yuan, J., 2010: The role of small airports in economic development. In: Airport Management, Volume 4, Number2, Henry Stewart Publications, pp. 125-136.

Cervinka, M. and Tykva, T., 2012: The relation between air transport and selected aspects of the regional economy. In: Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Number 24, Issue 2, University of Pardubice, pp. 31-42.

Działalność portów lotniczych w 2007 roku (Airport operations in 2007 – in Polish), Urząd Lotnictwa Cywilnego, http://www.ulc.gov.pl/_download/opracowania/porkraj_07.pdf, DoA: 20.08.2013.

Halpern, N. and Brathen, S., 2011: Impact of airports on regional accessibility and social development. In: Journal of Transport Geography, Volume 19, Issue 6, Elsevier Ltd., pp. 1145-1154. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.11.006

Halpern, N. and Pagliari, R., 2007: Governance structures and the market orientation of airports in Europe’s peripheral areas. In: Air Transport Management, Volume13, Issue 6, Elsevier Ltd., pp. 376-382. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jairtraman.2007.07.003

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (Indicative list of key projects of the Re-gional Operational Programme Warmia and Mazury for 2007-2013 – in Polish), http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=226, DoA 30.08.2013.

Korgul, A., 2009: Analiza potencjalnych lokalizacji portu lotniczego w województwie warmińsko-mazurskim (Analysis of potential localization of an airport in Warmińsko-Mazurskie voivodship – in Polish), http://www.academia.edu/2530641/Analiza_potencjalnych_lokalizacji_portu_lotniczego_w_wojewodztwie_warminsko_-_mazurskim, DoA: 15.07.2013.

Kozak, M. 2010: Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata? (Big sport events: benefit or loss – in Polish), In: Studia Regionalne i Lokalne, Volume 39, Number 1, Warszawa: SCHOLAR, pp. 48-38.

Leszczewska, K. 2012: Rozwój przedsiębiorczości i sektora MMSP w Polsce Wschodniej (Development of entrepreneurship and MSME sector in Eastern Poland – in Polish). In: Jóźwik, B. and Sagan, M. editors, Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wy-zwania, Warszawa: Difin, pp. 110-135.

Łuczyszyn, A. 2013: Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach (New directions for local development with particular emphasis on the peripheral centers in metropolis – in Polish), Warszawa: Ce-DeWu.

Nazarczuk, J.M. and Kisel, R. 2013, Postrzeganie pomocy publicznej w SSE jako instrumentu pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Perception of state aid in the SEZs as an instrument to attract foreign direct investment – in Polish). In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Economia, Vol XLIV, Number 1, Toruń: Nicolaus Copernicus University, pp. 7-16. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.001

Nowak, A. 2012, Przemiany strukturalne oraz zmiany w rolnictwie Polski Wschodniej. (Structural changes and amendments in the agriculture of Eastern Poland – in Polish. In: Jóźwik, B. and Sagan, M. editors, Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania, Warszawa: Difin, pp. 136-152.

Pander, W. 2011: Połączenia lotnicze jak czynnik atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności miasta – przykład Białej Podlaskiej (Flight connections as a factor of the in-vestment attractiveness and competitiveness of a city – example of Biala Podlaska – in Polish). In: Dziemianowicz, W., Szlachta, J. and Szmigiel-Rawska, K. editors, Subre-gionalne bieguny wzrostu, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, pp. 198-218.

RPO, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (Regional Operational Programme Warmia and Mazury 2007-2013 – in Polish), 2007, Olsztyn.

Smętkowski, M. 2013: Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji (Regional development and regional policy in the countries of Central and Eastern Europe in the period of transition and globalization – in Polish), Warszawa: SCHOLAR.

Smyth, A., Christodoulou, G., Dennis, N., Al-Azzawi, M. and Campbell, J. 2012: Is air transport a necessity for social inclusion and economic development? In: Journal of Air Transport Management, Volume 22, Elsevier Ltd., pp. 53-59. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jairtraman.2012.01.009
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism