Local public transport planning in Poland - geographical input

Tomasz Chaberko, Paweł Kretowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2014-0001

Abstract


This paper concentrates on geographical contribution to public transport planning in Poland with a special regard to transport services of general interest. The authors draw on the newly enacted Polish legislative acts concerning public transportation: the Act of 16 December 2010 on public transport and the Regulation of 25 May 2011 on the detailed scope of sustainable development plan of public transport. According to these legal acts, authorities of the largest local and regional governments in Poland are obliged to prepare public transport plans by March 2014. In order to provide useful guidelines that would ameliorate the preparation of public transportation plans by these authorities, the authors demonstrate some effective examples of geographical analyses utilising sample cases of a medium-sized city (Gdynia) and a medium-sized poviat (Krosno poviat). The authors explain how to delineate the network of public transport of general interest in these administrative units along with route categorisation. Additionally, some principles of the city area division into public transportation sectors - a spatial unit facilitating public transport planning - are presented on the example of Gdynia.

Keywords


Poland; Gdynia city; Krosno poviat; public transport; transport planning

Full Text:

PDF

References


Aktualizacja Studium Komunikacyjnego Dla Miasta Olsztyna (Revised Transport Study for the city of Olsztyn - in Polish), Krakow: Urząd Miasta Olsztyn, Instytut Rozwoju Miast, Krakow 2010, available at: http://www.olsztyn.eu/fileadmin/dokumenty-strategiczne/aktualizacja-studium-komunikacyjne.pdf

Analiza ruchu w gminie Łomianki w stanie istniejącym wraz z opracowaniem modelu ruchu stanu istniejącego dla gminy Łomianki (Current traffic analysis in the Łomianki gmina with the traffic model development - in Polish), 2008: Warszawa: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy.

Bergel, I., 2008: Usługi publiczne w transporcie pasażerskim (Public services in passenger transport - in Polish). In: Przegląd Komunikacyjny, 12, pp. 10-15.

Bogdanowicz, S., 1996: Warunki uczciwej konkurencji w transporcie (Conditions for fair competition in transport - in Polish). In: Problemy Ekonomiki Transportu, Z. 2, 94, Warszawa, pp. 89-101.

Celiński, I., Żochowska, R. and Sobota, A., 2009: Metoda podziału obszaru na rejony komunikacyjne na przykładzie konurbacji gornośląskiej (The method of dividing an area into traffic analysis zones on the example of the Upper Silesian conurbation - in Polish). In: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, Z. 70, pp. 21-32.

Chaberko T. and Kretowicz P., 2011: Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym a popyt na przewozy użyteczności publicznej (The Act of 16 December 2010 on public transport versus the demand for public transport services of general interest - in Polish). In: Transport Miejski i Regionalny, 10, Stowarzyszenie Inżynierow i Technikow Komunikacji RP, pp. 28-34. Consolidated Version of the Treaty on the Functioningof the European Union, 9.5.2008 EN Official Journal of the European Union C 115/47.

Dej, M. and Kołoś, A., 2009: Przemiany komunikacji podmiejskiej w Krakowie w ciągu ostatnich 20 lat (Changes of suburban transport in Cracow in last 20 years - in Polish). In: Jażdżewska, I. editor, Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Tom 2, Łodź: Uniwersytet Łodzki . Dojazdy do pracy w Polsce, Terytorialna identyfikacja przepływow ludności (Commuting in Poland, Territorial identification of population flows - in Polish), 2008: Poznań: GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Fitzpatrick, K., Hall, K., Perkinson, D., Nowlin, L. andKoppa, R., 1996: Guidelines for the Location and Design of Bus Stops, Transit Cooperative Research Program Report No. 19, Texas Transportation Institute, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C. Informacja o wynikach kontroli wykonywania zadań przez samorządy terytorialne w zakresie organizowania regionalnych przewozow autobusowych (Regional bus transport organised by local and regional governments - results of inspection - in Polish), Supreme Audit Office of Poland 2011.

Jastrzębski, W., 2009: Prognozy wielkości przewozow jako podstawa konstrukcji planow transportu publicznego (Travel forecasts as a basis for public transport plans - in Polish), Konferencja naukowo-techniczna - Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, Warszawa, 25 listopada 2009 r., pp. 38-50.

Kaczkowski, Ł., 2008: Region miejski Krosna (Urban region of Krosno - in Polish), praca magisterska napisana w Zakładzie Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, niepublikowane.

Karoń, G., Janecki, R. and Sobota, A., 2010: Modelowanie ruchu w konurbacji gornośląskiej - sieć publicznego transportu zbiorowego (Traffic modelling in the Upper Silesian conurbation - network of public transport - in Polish). In: Zeszyty Naukowe PolitechnikiŚląskiej, Seria: Transport, Z. 66, Nr Kol. 1825.

Kretowicz, P., 2009: Prywatyzacja małopolskich PKS a unkcjonowanie komunikacji publicznej w skali lokalnej (The influence of privatisation of National Bus Companies in the Małopolskie Voivodeship on public transportation operation at the local scale - in Polish). In: Przegląd Komunikacyjny, 7/8, Stowarzyszenie Inżynierow i Technikow Komunikacji RP, s. 7-13.

Kretowicz, P., 2010: Przestrzenno-organizacyjne następstwa prywatyzacji przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej na przykładzie PKS Tarnow (Spatial and organisational effects of bus company privatisation on the example of the PKS Tarnow - in Polish). In: Przegląd Komunikacyjny, 1-2, Stowarzyszenie Inżynierow i Technikow Komunikacji RP, pp. 42-46

Krych, A. and Kaczkowski, M., 2010: Słownictwo kompleksowych badań i modelowania potokow ruchu (Vocabulary in the field of traffic research and traffic modelling - in Polish). In: Zeszyty Naukowo-TechniczneStowarzyszenia Inżynierów i Techników KomunikacjiRzeczpospolitej Polskiej, Modelowanie Podroży i Prognozowanie Ruchu, Oddział w Krakowie, Seria Materiały Konferencyjne, Z. 153, 94, pp. 159-170.

Majewski, B. and Beim, M., 2008: Dostępność do komunikacji publicznej w Poznaniu (Accessibility to public transport in Poznań - in Polish). In: Rozwój regionalnyi polityka regionalna, Nr 3, pp. 115-124.

Menes, E., 2001: Nowe podejście do problemu pozamiejskiego transportu publicznego (New approach to non-urban public transport - in Polish). In: Problemy Ekonomiki Transportu, Z. 3-4, 115-116, pp. 19-54. National Cooperative Highway Research Program, Report 365 - Travel Estimation Techniques for Urban Plannin,. Barton-Aschman Associates, Inc. and Transport Research Board, National Cooperative Highway Research Program, Washington 1998, available at: http://ntl.bts.gov/lib/21000/21500/21563/PB99126724.pdf National Cooperative Highway Research Program, Report 716 - Travel Demand Forecasting: Parametres and Techniques. Barton-Aschman Associates, Inc. and Transport Research Board, National Cooperative Highway Research Program Washington 2012, available at: onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_ rpt_716.pdf Pickup, L. and Giuliano, G., 2005: Transport and Social Exclusion in Europe and the USA. In: Donaghy, K. P., Poppelreuter, S., Rudinger, G. editors, Social Dimensionsof Sustainable Transport: Transatlantic Perspectives, Aldershot-Burlington: Ashgate Publishing Limited, pp. 38-49. Plan Zrownoważonego Rozwoju Transportu Publicznego w Piotrkowie Trybunalskim (Sustainable public transport plan in Piotrkow Trybunalski - in Polish), Urząd Miasta Piotrkow Trybunalski, a study prepared for the town of Piotrkow Trybunalski by Transport Consulting, Piotrkow Trybunalski 2012. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegołowego zakresu planu zrownoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 117 (Regulation of the Minister of Infrastructure of 25 May 2011 on the detailed scope of sustainable development plan of public transport as published in Dziennik Ustaw No. 117 - in Polish). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie planu zrownoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewodzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Poz. 1151. (The Regulation of 23 October 2012 on National Transport Plan for transport network in interregional and international passenger travels in railway transport as published in Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, No. 0, Item 1151. - in Polish) Szarata, A., 2010: Wpływ zmian w strukturze przestrzennej miasta na parametry 4-stadiowego modelu transportowego miasta (The influence of spatial changes on chosen parameters of the four-stage transport model of the city - in Polish). In: Czasopismo techniczne- Architektura, 3, pp. 249-261.

Szczerbaciuk, Z., 2012, Drogowy transport pasażerski w planach transportowych (Road passenger transport in public transport plans - in Polish), wystąpienie na konferencji Plany transportowe - podmioty odpowiedzialne, wdrażanie, rola organizowanej przez Wydawnictwo Rynek Kolejowy, 29 lutego 2012 w Warszawie.

Taylor, Z. and Ciechański, A. 2008: What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland’s State Road Transport. In: Transport Review, 28, 5, pp. 619-640.

Taylor, Z. and Ciechański, A., 2010: Organizational and ownership transformation in Poland’s urban transport companies. In: Transport Review, 30, 4, pp. 407-434.Travel Survey Manual, Travel Model Improvement Program, Prepared by Cambridge Systematic, Inc., for U. S. Department of Transportation and U.S. Environmental Protection Agency 1996.

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, based on the consolidated versions of the TEU and the TFEU as published in OJ 2008 C 115/1.

The Regulation (Ec) No. 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U. 1981 Nr 24 poz. 122 (Act of 25 September 1981 on state enterprises as published in Dz.U. 1981 No 24 Item 122 - in Polish).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43. (Act of 20 December 1996 on public utilities management as published in Dz.U. 1997 No 9 Item 43. - in Polish).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578. (Act of 5 June 1998 on poviat government as published in Dz.U. 1998 No. 91 Item 578. - in Polish).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 (Act of 6 September 2001 on road transport as published in Dz.U. No 125, Item 1371 - in Polish).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. 2011 Nr 5, poz. 1 (Act of 16 December 2010 on public transport as published in Dz.U. 2011 No. 5, Item 1 - in Polish).

Warszawskie Badanie Ruchu 2005 wraz z opracowaniem modelu ruchu (Warsaw Traffic Analysis with traffic model development - in Polish), a study prepared for the city of Warsaw by BPRW S.A., Warszawa 2005.

White paper on services of general interest, 2004, COM, 374 final.

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Koszalina na lata 2006-2013 (Integrated Public Transport Development Plan for the city of Koszalin - in Polish), Urząd Miasta Koszalina, a study prepared for the city of Koszalin by DHV Polska Sp. z o.o., Koszalin 2007.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism