The local community: an entity discriminated against in spatial decision-making in Poland?

Maria Bednarek-Szczepańska

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/28766

Abstract


The article concerns the legal dimension of local communities’ participation in selected aspects of shaping space in Poland. The results of the review of legal regulations are presented, including interpretations of regulations made by other authors. Examples taken from previous research were used to show the functioning of these regulations in practice and their consequences. The aim of the article is to assess the legal conditions for the participation of local communities in spatial planning, planning of protected areas and location of investments in Poland, in relation to selected theoretical concepts, as well as to assess the consequences of these conditions. In the legal dimension, the participation of the local community in shaping space is symbolic, in the terminology of the Arnstein ladder. The dominant model is a non-binding opinion on ready-made projects and plans, instead of collaboration in their creation.

Keywords


local community; participation; shaping of space

Full Text:

PDF

References


Arnstein S.R., 1969, Ladder of citizen participation, Journal of American Institute of Planners, 35, p. 216–224.

Bołtromiuk A., 2012, Natura 2000 – możliwości i dylematy rozwoju obszarów wiejskich objętych europejską siecią ekologiczną, Problemy Ekorozwoju, 7, 1, p. 117-128.

Bednarek-Szczepańska M., Dmochowska-Dudek K., 2016, Syndrom NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce. Uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalizacji niechcianych inwestycji, Prace Geograficzne, 255, IGiPZ PAN, Warszawa.

Bednarek-Szczepańska M., Dmochowska-Dudek K., 2017, Syndrom NIMBY jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego, Mazowsze. Studia Regionalne, 21, p. 103-116.

Brown G., Sanders S, Reed P., 2018, Using public participatory mapping to inform general land use planning andzoning, Landscape and Urban Planning, 177, p. 64-74.

Cent J., Grodzicka-Jurczak M., Nowak M., 2010, Ocena efektów małopolskiego programu konsultacji społecznych wokół obszarów Natura 2000, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 4 (66), p. 251-260.

Cumming G., Norwood C., 2012, The Community Voice Method: Using participatory research and filmmaking to foster dialog about changing landscapes, Landscape and Urban Planning, 105, 4, p. 434-444

Davidoff P., 1965, Advocacy and pluralism in planning, Journal of the American Institute of Planning, 31, p. 331-338.

Dobrowolski G., 2012, Szczególne substytuty planowania przestrzennego, Acta Iuridica Agraria, 10, p. 185-197.

Drazkiewicz A., Challies E., Newig J., 2015, Public participation and local environmental planning: Testing factorsinfluencing decision quality and implementation in four case studiesfrom Germany, Land Use Policy, 46, p. 211-222.

Eiter S., Vik M., 2015, Public participation in landscape planning: Effective methods for implementing the European Landscape Convention in Norway, Land Use Policy, 44, p. 44-53.

Faehnle M., Bäcklund P., Tyrväinen L., Niemelä J., Yli-Pelkonen V., 2014, How can residents’ experiences inform planning of urban green infrastructure? Case Finland, Landscape and Urban Planning, 130, Pages 171-183

Gans H., 1969, Planning for people, not buildings, Environment and Planning A, 1, p. 33-46.

Goldstein B. E., Butler W. H., 2010, Expanding the Scope and Impact of Collaborative Planning, Journal of the American Planning Association, 76, 2, p. 238-250.

Gotkiewicz W., 2014, Wpływ sieci Natura 2000 na działalność gospodarstw rolnych położonych na terenie obszarów specjalnej ochrony Ostoja Warmińska i Przełomowa Dolina Narwi, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 14 (45), p. 5-17.

Grodzińska-Jurczak M., Cent J., 2010, Udział społeczeństwa szansą dla realizacji programu Natura 2000 w Polsce, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 66, 5, p. 341-352.

Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M., 2010, Sieć Natura 2000 w świetle opinii i radnych reprezentujących gminy objęte europejską siecią, Wieś i Rolnictwo, 146, 1, p. 171-186.

Habermas J., 1999, Teoria działania komunikacyjnego, PWN, Warszawa.

Haładyj A., 2012, Działania faktyczne w prawie ochrony środowiska na przykładzie uspołeczniania planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, Roczniki Nauk Prawnych, 22, 1, p. 143-160.

Healey P., 1997, Collaborative Planning. Shaping Places in Fragmented Societies, Planning – Environment – Cities.

Hibszer A., 2008, Komunikacja społeczna jako sposób przezwyciężania konfliktów społecznych w parkach narodowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10, p. 579-591.

Hołuj D., Hołuj A., 2016, Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym. Studium przypadku krakowskich osiedli Dywizjonu 303 oraz II Pułku Lotniczego, Zarządzania Publiczne, 35, 3, p. 249–262.

Innes J., Booher D., 1999, Consensus building and complex adaptive systems. A framework for evaluation collaborative planning, Journal of the American Planning Association, 65, 4, p. 412-423.

Itrich-Drabarek J., 2009, Problem sfery publicznej, Studia Politologiczne, 14, p. 70-83.

Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I., 2007, Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie Prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawa, Ernst&Young, Warszawa.

Kaczmarek T., Wójcicki M., 2015, Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie miasta Poznania, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, p. 219-236.

Kahila-Tani M., Kytta M., Geertman S., 2019, Does mapping improve public participation? Exploring the pros and cons of using public participation GIS in urban planning practices, Landscape and Urban Planning, 186, Pages 45-55

Kopeć A., 2009, Udział społeczny w planowaniu przestrzennym - uwarunkowania prawne a praktyka planistyczna, Space-Society-Economy, 9, p. 35-42.

Lane M., 2005, Participation in planning, Australian Geographer, 36, 3, p. 283-300.

Lidskog R., 1997, From Conflict to Communication? Public Participation and Critical Communication as a Solution to Siting Conflict in Planning for Hazardous Waste, Planning Practice and Research, 12, 3, p. 239–249.

Luzar-Błaż K., Grodzińska-Jurczak M., Cent J., Partycypacja społeczna w zarządzaniu terenami chronionymi na przykładzie obszaru Natura 2000 – Dolinki Jurajskie, Wieś i Rolnictwo, 175, 2, s. 49-68.

Mickiewicz B., Gotkiewicz W., 2010, Znaczenie i rola obszarów Natura 2000 w życiu gospodarczym gminy, Ochrona Środowiska i zasobów Naturalnych, 45, p. 145-152.

Michałek M., Kruk-Dowigiałło L., Konsultacje społeczne jako element planowania ochrony obszarów Natura 2000 na przykładzie Zatoki Puckiej, Inżynieria Ekologiczna, 42, p. 95-104.

Michałowska E., 2008a, Syndrom NIMBY jako przykład samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym, Studia Regionalne i Lokalne, 31, 1, p. 60–80.

Mostegl N., Pröbstl-Haider U., Haider W., 2017, Spatial energy planning in Germany: Between high ambitions and communal hesitations, Landscape and Urban Planning, 167, Pages 451-462

Raport na temat aktualnych problemów związanych z wdrażaniem oraz funkcjonowaniem sieci Natura 2000 w Polsce, 2013, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Renn O., 2006, Participatory processes for designing environmental policies, Land Use Policy, 23, p. 34-43.

Rydin Y., Pennington M., 2000, Public Participation and Local Environmental Planning: the collective action problem and the potential of social capital, Local Environment, 5, 2, p. 153–169.

Sevenant M., Antrop M., 2010, Transdisciplinary landscape planning: Does the public have aspirations? Experiences from a case study in Ghent (Flanders, Belgium), Land Use Policy, 27, p. 373–386.

Siemiński W., 2007, Cele i zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym – przegląd literatury, Człowiek i Środowisko, 31 (1-2), p. 37-59.

Soneryd, L., 2004. ‘Public involvement in the planning process: EIA and lessons from the Örebro airport extension, Sweden’, Environmental Science & Policy. Vol. 7: 59–68.

Stenseke M., 2009, Local participation in cultural landscape maintenance: Lessons from Sweden, Land Use Policy, 26, p. 214-233.

Verbrugge L., Buchecker M., Garcia X., 2019, Integrating sense of place in planning and management of multifunctional river landscapes: experiences from five European case studies, Sustainability Science, 14 , 3 Pages: 669-680

Warchalska-Troll A., 2018, Natura 2000 sites in the Polish Carpathians vs local development: inevitable conflict?, Journal of Mountain Protected Areas Research and Management, 10, 2, p. 50-58.

Wodzikowski C., 2005, Konflikt społeczny na tle tworzenia Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, [w:] A. Hibszer, J. Partyka (red.) Między ochroną przyrody a gospodarką. Bliżej ochrony, PTG, Ojcowski-Park Narodowy, Sosnowiec-Ojców, p. 74-91.

Zastawnik A., 2013, Kształtowanie przestrzeni z udziałem społeczności lokalnych w procesie plano-wania przestrzennego na wybranych przykładach z gmin małopolskich, Politechnika Krakowska, Kraków.

Legislative acts

Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Development

Act of 16 April 2004 on Nature Conservation

Act of 3 October 2008 on Access to Environmental Information, Public Participation in Environment Protection and on Environmental Impact Assessment

Act of 24 April 2015 amending certain laws in connection with the strengthening of landscape conservation tools

Regulation of the Minister of the Environment of 12 May 2005 on the preparation of a draft protection plan for the national park, nature reserve and landscape park, making changes in the plan and the protection of resources, creations and components of nature
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism