The impact of globalisation on regional identity: the example of Silesian identity

Radosław Sagan, Sławomir Sitek, Alicja Szajnowska-Wysocka

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/28740

Abstract


Regional identity is a significant element of contemporary scientific discourse. It is justified in the era of progressing globalisation, which, by unifying traditional cultural patterns, forces regional communities to redefine their traditional values. Today, the Silesian identity is subject to such transformations. The distinctiveness thereof was shaped by many political, social and economic factors. Contemporarily, globalisation is a factor in socio-cultural transformations. The essence of the study of Silesian identity in the face of globalisation is to indicate the most important changes thereof reflected in the perception of the inhabitants of Katowice. The research goal is to analyse changes in the perception of globalisation and modern attitudes towards Silesian values (work and family).

Keywords


Globalisation, regional identity, Silesian identity, perception

Full Text:

PDF

References


Albrow, M. (1996). The Global Age: State and society Beyond Modernity. Cambridge: Polity Press.

Beck. U. (2000). What is globalization? Malden, MA: Polity.

Bukowska-Floreńska, I. (2007). Rodzina na Górnym Śląsku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Harris, R.L. (1995). The Global Context of Contemporary, Latin American Affairs. [in:] Halebsky, S. and Harris, R.L. (ed.): Capital, Power, and Inequality in Latin America, Westview Press, Boulder.

Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity, Blackwell Publishers, Oxford.

Hirst, P. and Thompson, G. (1999). Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of govermance. Cambridge: Polity.

Jałowiecki, B. and Szczepański, M.S. (2002). Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy.

Kuźnik, F. (2004). Problemy zarządzania katowickim zespołem metropolitalnym. [in:] Szołek, K. and Zakrzewska-Półtorak, A. (ed.): Obszary metropolitalne a rozwój regionalny i lokalny, Wydawnictwo AE, Wrocław.

Maik, W. (2003). Koncepcja lokalnych systemów osadniczych. Założenia i perspektywy badawcze. [in:] Maik, W. (ed.): Problematyka lokalnych systemów osadniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extension of Man. McGraw, New York.

Parysek, J. (2003). Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne. [in:] Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Jażdzewska, I. (ed.) XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, KGMiT Uniwersytet Łódzki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Pietraś, M. (2002). Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej. [in:] Pietraś, M. (ed.): Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Robertson, R. (1992). Globalization. Social Theory and Global Culture, SAGE Publications, London.

Scholte, J.A. (2006). Globalizacja. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec.

Sitek, S. (2016). Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Swadźba, U. (2001). Śląski etos pracy. Studium socjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Swadźba, U. (2012). Wartości – pracy, rodziny i religii – ciągłość i zmiana. Socjologiczne Studium społeczności śląskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Szajnowska-Wysocka, A. and Sitek, S. (2015). Koncepcje teoretyczne rozwoju lokalnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Szajnowska-Wysocka, A. and Zuzańska-Żyśko, E. (2013). The Upper-Silesian conurbation on the path towards the “Silesia” metropolis. [in:] Bulletin of Geography. Socio–economic Series, 21.

Szymańska, D. (2007). Urbanizacja na świecie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szymańska, D. (2009). Geografia osadnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Świątkiewicz, W. (1997). Tradycja i wybór. Socjologiczne Studium religijności na Górnym Śląsku, Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, Katowice.

Wnuk-Lipiński, E. (2004). Oblicza globalizacji – konceptualizacja pojęcia. [in:] S. Amsterdamski, S. (ed.) Globalizacja i co dalej? Wydawnictwo PAN, Warszawa.

Zuzańska-Żyśko, E. (2016). Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism