CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI W PROCESACH PERSONALNYCH NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

Teresa Myjak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.034

Abstrakt


  Publikacja przedstawia czynniki innowacyjności w procesach personalnych w kontekście przeprowadzonych badań własnych. Struktura artykułu zawiera część teoretyczną opracowaną na podstawie wyselekcjonowanej literatury przedmiotu, zaś część empiryczna pre-zentuje wyniki badań empirycznych zrealizowanych w 2017 roku przy zastosowaniu kwes-tionariusza ankiety. Wyniki tych badań dowiodły, iż na innowacyjność w procesach personalnych wpływ mają „miękkie” i „twarde” czynniki zlokalizowane wewnątrz organizacji oraz cechy i po-stawy pracowników służb personalnych wobec innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych w procesy personalne.


Słowa kluczowe


innowacyjność; procesy personalne; postawy pracowników

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bal-Woźniak, T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Bańka, W. (2011). Człowiek w organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Baruk, J. (2017). Powszechność wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE, „Problemy Jakości”, nr 1, 2-8.

Francik, A. (2003). Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Akademia Ekonomiczna, Kraków.

Gembalska-Kwiecień, A. (2017). Czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Politechnika Śląska, Gliwice.

Grajewski, P. (2016). Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Gruda, J. (2003). Istota zmian w firmie i warunki ich skutecznego wprowadzania. [w:] Lisiecki M. (red.), Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin.

Herscovitch, L., Meyer, J.P. (2002). Commitment to organizational change: extension of a three-component model. Jurnal of Applied Psychology, no 87(3), 474-487.

Hilami, M.F., Ramayah, T., Mustapha, Y., Pawanchik S. (2010). Product and Process Innovativeness: Evidence from Malaysian SMEs. “European Journal of Social Science”, vol. 16, no. 4, 557-568.

Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kaczmarska-Krawczak, J. (2015). Innowacje jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw. [w:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

Knosala, R., Wasilewska, B., Boratyńska-Sala, A. (2018). Tworzenie innowacyjnych rozwiązań. [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

Korczyński, S. (2011). Funkcjonowanie człowieka w organizacji, Uniwersytet Opolski, Opole.

Łukasik, K., Brendzel-Skowera, K., Puto, A. (2016). Kultura innowacyjna organizacji. [w:]: Kaczmarek J., Litwa P. (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

Motyka, S. (2014). Model kreowania systemu innowacji w przedsiębiorstwie. [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

Nowosielski, S. (2011). Orientacja na pracownika jako klienta wewnętrznego w organizacji. [w:] Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców. Prace Naukowe nr 223, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 298-309.

Penc, J. (2011). Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Pietroń-Pyszczek, A., Piwowar-Sulej, K. (2013). Stymulowanie innowacyjności pracowników. Problemy praktyczne, Wydawnictwo Marina, Wrocław.

Pomykalski, A. (2009). Innowacyjność organizacji, [w:] Pomykalski A. (red.), Innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.

Potoczek, N. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Strużycki, M., Bojewska, B. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. [w:] Strużycki M. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Tracy, B. (2014). Motywowanie. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.

Wachowiak, P. (2008). Motywowanie pracowników. [w:] Strużycki M. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Żarczyńska-Dobiesz, A. (2008). Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism