INFRASTRUKTURA TRANSPORTU JAKO DETERMINANTA PRZEWOZU ŁADUNKÓW PONADGABARYTOWYCH

Agnieszka Katarzyna Waniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.023

Abstrakt


Transport pełni zasadnicza rolę w życiu gospodarczym. Rozwój transportu wpływa na zbliżenie do siebie rynków, uaktywnia tereny infrastruktury gospodarczej. Głównym zadaniem transportu jest wykonanie dostawy ładunku we właściwym czasie, przy akceptowalnym koszcie, a także w dobrym stanie. Oprócz transportu towarów użytku codziennego możemy wyróżnić ładunki ponadgabarytowe przy transporcie którym niezbędny jest wyspecjalizowany tabor lub specjalne warunki do ich przewiezienia. Współcześnie na rynku usług transportowych bardzo często zgłaszane jest zapotrzebowanie na realizację przewozu tego typu ładunków. Jednakże każdy przewóz ładunku ponadnormatywnego stanowi duże wyzwanie dla firm przewozowych, które muszą posiadać odpowiednią wiedzę oraz środki do jego realizacji. Podczas wykonywania tego typu zlecenia, oprócz doświadczenia oraz profesjonalizmu w posługiwaniu się sprzętem specjalistycznym wysokiej klasy dedykowanym do transportu nietypowych ładunków, ważny aspekt stanowi także infrastruktura. Celem artykułu jest przedstawienie ograniczeń wynikających z istniejącej infrastruktury, z którymi borykają się przewoźnicy ładunków ponadgabarytowych w transporcie drogowym oraz kolejowym. Metoda badawcza wykorzystana przez autora w pracy bazuje na analizie literatury.


Słowa kluczowe


transport; infrastruktura transportu; przewóz ładnków ponadgabarytowych

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Christowa – Dobrowolska M. (2011), Logistyka i technika transportu ładunków nienormatywnych drogą wodną,,,Logistyka”, nr 5.

Dembińska I. (2011), Potrzeby i preferencje w wyznaczaniu popytu na usługi transportowe – rozważaniateoretyczne [w:] Załoga E. (red.), Problemy transport i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Długosz J. (2009), Współczesne technologie w transporcie, [w:] Długosz J. (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa.

Grzybowska K. (2009), Podstawy logistyki, Difin, Warszawa.

Karbowiak H. (2011), Podstawy infrastruktury transportu, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.

Kozubek P. R. (2012), Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym analiza i ocena,Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Łacny J. (2009), Funkcjonowanie międzynarodowego transport drogowego ładunków w gospodarce globalnej, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Majewski A. (2012) Uwarunkowania w zakresie lokalizacji infrastruktury dużych obiektów sportowych na terenie Łodzi, [w:] Kozłowski R. (red.) Wybrane problem nowoczesnej infrastruktury transport drogowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Neider J. (2015), Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa.

Okniańska M. (2012), Wpływ infrastruktury technicznej na rozwój region łódzkiego, [w:] Kozłowski R. (red.), Wybrane problem nowoczesnej infrastruktury transport drogowego,WydawnictwoUniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Piskozub A. (1977), Ekonomika transportu, WydawnictwoUG, Gdańsk.

Rucińska D. (2016), Potrzeby transportowe, [w:] Rydzkowski W.,Wojewódzka-Król K., (red.), Transport nowewyzwania, wyd. VI, Warszawa.

Rudziński R. (2012), Istota i charakterystyka ładunków ponadnormatywnych, Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/95-2012_22.pdf [6.02.2018].

Sarnacka M., Solecka P. (2014), Transport materiałów wymagających specjalnych warunków podczas przewozu, “Translogistics”.

Szymonik A., (2014), Eurologistyka. Teoria i praktyka,Difin, Warszawa.

Wincewicz-Bosy M. (2013), Miejsce logistyki i łańcucha dostaw w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe WyższejSzkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 1(33)/2013.

http://logistyka.net.pl [3.02.2018].

http://stat.gov.pl[7.02.2018].

http://gddkia.gov.pl [7.02.2018].

http://up.lublin.pl [3.02.2018].

Ustawia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 851/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planachkont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism