OPERATY I WYZWANIA BADAWCZE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Maria Niewierko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.020

Abstrakt


Współczesne badania wpływu kultury organizacyjnej wskazują na nowe aspekty jej oddziaływania takie jak zarządzanie procesami, style negocjacji, komunikację korporacyjną. Równolegle wśród naukowców toczy się dyskusja nad możliwością wiarygodnego pomiaru samej kultury organizacyjnej, jej przejawów, wpływu na działanie organizacji. Artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest przedstawienie głównych perspektyw badawczych kultury organizacyjnej, usystematyzowanie stanu wiedzy w temacie przyjętych operatów badawczych oraz wskazanie potencjalnie nowych aspektów pomiaru kultury organizacyjnej

Słowa kluczowe


kultura organizacyjna; pomiar kultury; modele kultury operacjonalizacja kultury; operaty badawcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aniszewska G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.

Bjerke B., Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Bjørge A.K., Sandvik A.M., Whittaker S. (2017), The recontextualisation of values in the multilingual workplace, „Corporate Communications: An International Journal”, Vol. 22.

Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Wrocław 1988.

Burrell G., Morgan G., Sociological Paradigms and Organisational Analysis, Heinemann 1979.

Cameron K. S., Quinn R. E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Cappelli P. , Tavis A., HR goes agile, “Harvard Business Review”, March-April 2018.

Chmielecki M, Komunikacja jako element kultury organizacyjnej, [w:] Metody zarządzania kulturą organizacyjną,. Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Collins J., Porras I. J., Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych, MT Biznes, 2008.

Deal T. E., Kennedy A. A., Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Perseus Publishing, Massachusetts 1982.

Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Goodman M.B., (2001), Current trends in corporate communication, „Corporate Communications: An International Journal”, Vol. 6 Issue: 3.

Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2016.

Groysberg B., Lee J., Price J. and Cheng J. Y-J., The Leader’s Guide to Corporate Culture, “Harvard Business Review”, January – February 2018.

Hall E. T., Bezgłośny język, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

Hampden Turner Ch., Trompenaars A., Siedem Kultur Kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.

Handy Ch., Understanding Organisations, Penguin Book, London 1976.

Hatch M. J., Teoria Organizacji, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002.

Cz. Sikorski, Kierunki zmian w kulturach organizacyjnych, [w:] Metody zarządzania kulturą organizacyjną,. Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Hofstede G., Culture’s Consequences International Differences in Work – Related Values, Beverly Hills – London – New Delhi, 1984.

Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M., Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

House R.J., Hanges P., Javidan M., Dorfman P.W., Gupta V., Culture, Leadership and Organisations, The GLOBE Study of 62 Societies, Sage Publications, Thousand Oaks, 2004.

Jacques E., The Changing Culture of Factory, Tavistock Publications, London 1951.

Jarczewska-Romaniuk A., Przedsiębiorstwa Międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Warszawa 2004.

Jeanine, L., Parolini M.D. , (2012) , “Moving from maturity to renewal: An investigation of culture and innovation”, International Journal of Organization Theory & Behavior, Vol. 15 Issue: 2.

Konecki K. (1985), Kultura organizacyjna, Studia Socjologiczne, nr 3-4.

Kostera M., Współczesne koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Kotter J.P., Heskett J. L., Corporte Culture and Performance, Free Press, Nowy Jork, 1992.

Koźmiński, A. K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D., Zasady Zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Kulturowa zmienność systemów zarządzania, Ł. Sułkowski, M. Bednarek, A. Parkes (red.), Difin, Warszawa 2016.

Kurkliński L., Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2016.

Maanem J., van, Tales of the Field. On Writing ethnology, University of Chicago Press, Chicago 1998.

Martinez E. A., Beaulieu N., Gibbons R., Pronovost P., Wang T. (2015), Organizational Culture and Performance, “American Economic Review”: Papers & Proceedings, 105(5).

Majcherek J. A., Relatywizm kulturowy, Uwarunkowania i konsekwencje pewnej doktryny, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1995.

Mathews G., Supermarket kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005.

Mazur B., Kultura organizacyjna w perspektywie poznawczej. Próba operacjonalizacji, [w:] Metody zarządzania kulturą organizacyjną,. Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2013.

Murdoch A., Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa 1996.

Ouchi W.G. , How American Business Can Meet the Japanese Challenge, New York, 1988.

Peters T. J., Waterman R. H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium, Warszawa, 2000.

Rozkwitalska M., Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Schein E., Organisational Culture and Leadership. A Dynamic View, Jossey-Bass Publ., San Francisco 1985.

Smircich L. (1983), Concepts of Culture and Organisational Analysis, „Administrative Science Quaterly” t.28, nr 3.

Sułkowski Ł., Kulturowe procesy zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

Sułkowski Ł, (2008), Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną ?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.

Tange H., Lairing J. (2009), Language management and social interaction within themultilingual workplace, “Journal of Communication Management”, Vol. 13 Issue: 3.

Tata J., Prasad S. (2015), National cultural values, sustainability beliefs, and organizational initiatives, „Cross Cultural and Strategic Management”, Nr 2, Vol. 22.

Winch A., Winch S., Negocjacje. Jednostka, Organizacje, Kultura, Difin 2010.

Zbiegień- Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN 2005.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism