ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ POLSKICH MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Agnieszka Drews

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.007

Abstrakt


W artykule przedstawiono fragment wyników badań empirycznych dotyczący uwarunkowań prowadzenia działalności innowacyjnej przez polskie małe przedsiębiorstwa. Celem głównym badania była identyfikacja najważniejszych zewnętrznych czynników determinujących innowacyjność polskich małych podmiotów w pierwszych latach pokryzysowej rzeczywistości gospodarczej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zdecydowanie większe znaczenie w procesie generowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań mają uwarunkowania wewnętrzne, niż zewnętrzne. Największy wpływ na prowadzenie działalności innowacyjnej przez polskie małe firmy mają uwarunkowania socjokulturowe, demograficzne oraz sektorowe (branżowe). Z kolei w najmniejszym stopniu na działalność innowacyjną polskich małych przedsiębiorstw oddziałują uwarunkowania międzynarodowe.


Słowa kluczowe


innowacyjność przedsiębiorstw; uwarunkowania działalności innowacyjnej; małe przedsiębiorstwa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Allen J.A. (1966), Scientific innovation and industrial prosperity, Longman, London.

Białoń L. (2006), Zarządzanie firmą [w:] Marciniak S. (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwa PWN, Warszawa.

Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz.

Damanpour F. (1992), Organizational Size and Innovation, “Organization Studies”, vol. 13, no. 3.

Freeman Ch. (1982), The Economics of Industrial Innovation, Printer, London.

Harman A.J. (1971), The International Computer Industry. Innovation and Comparative Advantage, Harvard University Press, Cambridge Mass.

Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011), Innowacje w organizacji, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

Kotler Ph. (1994), Marketing, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa.

Kuznets S. (1959), Six Lectures on Economic Growth, Free Press, Chicago.

OECD (2008), Oslo Manual. Rules for collecting and interpreting data on innovation, Third Edition, OECD/Eurostat.

Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.

Poznańska K. (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Rogers E.M. (2003), Diffusion of innovations, Free Press, New York.

Schumpeter J.A. (1932), The Theory of Economic Development, Galaxy Box, New York.

Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.

Statistics Canada (2006), Labour Force Survey, http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl? Function=getSurvey&Id=30096 [25.07.2017].

Tidd J, Bessant J. (2009), Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons, Ltd. England.

Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism