OCHRONA DÓBR KULTURY PRZED ZAGROŻENIAMI ŚRODOWISKOWYMI W KONTEKSCIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM EKOLOGICZNYM

Edyta Świnarska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.058

Abstrakt


Zmiany w środowisku naturalnym, które zostały wywołane wieloletnią niekontrolowaną działalnością człowieka i natury doprowadziły do obecnej sytuacji, w której to zarysowało się niebezpieczeństwo, zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego, jak i spustoszenia środowiska oraz dziedzictwa kulturowego. Ingerencja człowieka w przyrodę doprowadziła do tego, iż coraz bardziej uwidaczniają się zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia biosfery, skażenia gleby i zatrucia wody, kwaśne deszcze oraz trzęsienia ziemi. To my, istoty ludzkie musimy dokonać od zaraz globalnych zmian we wszystkich sektorach naszego życia. Inaczej grozić nam będzie totalna zagłada. Do tego potrzebna jest zmiana naszej mentalności poprzez wzrost świadomości, którą może zmienić tylko edukacja społeczeństwa. Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja zagrożeń ekologicznych, wpływających negatywnie na bezpieczeństwo dóbr kultury, jak również próba zidentyfikowania sposobów ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym oraz walki z zagrożeniami ekologicznymi mającymi na nie znaczący wpływ.


Słowa kluczowe


zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym; zagrożenia ekologiczne; dobra kultury; bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fortuna-Marek A., (2015), Analiza zagrożeń w planach zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa, [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce, Szmygin.

Bogusław (red.), Polski Komitet Narodowy ICOMOS Politechnika Lubelska, Warszawa.

Fortuna-Marek A., Siwek A., (2015), Plany Działania jako element systemu zarządzania miejscem światowego dziedzictwa. [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce, Szmygin Bogusław (red.), Polski Komitet Narodowy ICOMOS Politechnika Lubelska, Warszawa.

Kongres Konserwatorów Polskich, wyd. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Warszawa 2005 [por. wypowiedzi Szmygina B., Rouby B.].

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32, poz. 190)

Kowalski K., (2013), O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2012, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Cz. II – Zespół Przedsięwzięć Na Wypadek Sytuacji Kryzysowych.

Kubiak M., (2012) Ochrona dóbr kultury w międzynarodowym prawie konfliktów zbrojnych, [w:] Bezpieczeństwo i edukacja dla bezpieczeństwa w zmieniającej się przestrzeni społecznej i kulturowej (red. R. Rosa), Siedlce.

Marszałek M., (2017) Pożeracze zabytków. Kamiennym szlakiem po Krakowie, (http://www.krakow. friko.pl/html/pozeracze_zabytkow.html), [06.07.2017r.].

Ogrodzki P., (2013) Bezpieczeństwo i ochrona dóbr kultury, Systemy Alarmowe nr 4, Kraków.

Otwinowski W., (2011) Wpływ zagrożeń antropogenicznych i naturalnych na bezpieczeństwo człowieka, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 4/2011, Poznań. Państwowa Inspekcja Pracy, (2000).

Ptaśnik M., Sieroszewski W., (1969) Działalność UNESCO w dziedzinie ochrony dóbr kultury, Ochrona Zabytków 22/4 (87), Warszawa.

Purchla J., (2011) W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, [w:] Zarządzanie Publiczne, Hausner J. i Mazur S. (red.), nr 2, 12/2010, Kraków.

Purchla J., (2011), Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii, Kraków.

Rozdział 8, Tekst jednolity: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), z uwzględnieniem zmian, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1446).

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU z 2004 r., nr 150, poz. 1579).

Rzeczpospolita, Ciepło, gorąco, za gorąco, (2005) https://archiwum.rp.pl/artykul/447740-Cieplocieplo-goraco.html, [06.07.2017r.].

Szmygin B., (2011), Atrybuty wyjątkowej uniwersalnej wartości, [w:] Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa, B. Szmygin (red.), Warszawa.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446).

Wiszniewska E., Zagrożenia ekologiczne, 2010, http://www.eko-samorzadowiec.pl/pl/ekologia/ artykuly_i_porady/430.html, [06.07.2017r.].

Wojtaszczyk K. A., Materska-Sosnowska A. (red.), (2009) Bezpieczeństwo państwa – wybrane problemy, ASPRA-JR, Warszawa.

Wrześniewska W. R., (2017) Globalne konsekwencje katastrof ekologicznych, Tutoring Gedanensis 2(1) 41–46, Gdynia.

Wstęp do zalecenia z dnia 19 listopada 1968 r. w sprawie zabezpieczenia dóbr kultury zagrożonych przez wielkie roboty publiczne lub prywatne).

Wytyczne Operacyjne do Realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa, (2011), UNESCO Wytyczne operacyjne, Aneks 7, Sekcja II Stan zachowania poszczególnych dóbr światowego dziedzictwa, Rozdz. III Czynniki oddziałujące na dobro.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism