DETERMINANTY SKUTECZNOŚCI KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH S.A. W PŁOCKU

Aleksandra Pietrzak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.044

Abstrakt


Zachowanie ludzi w przedsiębiorstwie determinowane jest zarówno przez funkcjonowanie w różnych grupach społecznych, jak również przez uwarunkowania wynikające z przyjętego systemu organizacyjnego. Na zachowanie pracowników w sytuacji pracy istotny wpływ mają ich osobiste cechy, uwarunkowane min. konstrukcją osobowości, postawy czy też nabyte uprzednio nawyki i doświadczenia. Rozpatrując potrzeby komunikacyjne organizacji, należy uwzględnić konieczność porozumiewania się jednostek wewnątrz przedsiębiorstwa, a także niezbędny przepływ  informacji między organizacją a jej otoczeniem. 

Niniejszy artykuł skupia się na systemie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Celem opracowania jest ocena systemu komunikacji w przedsiębiorstwie PERN SA i próba zaproponowania działań usprawniających w tym zakresie. Przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród pracowników spółki, które stanowiły podstawę wielowymiarowej analizy silnych i słabych stron komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Badania miały umożliwić ocenę systemu komunikacji oraz wykazać, czy istnieje potrzeba zmian w tym zakresie tak, by usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi.

Słowa kluczowe


komunikacja wewnętrzna; system komunikacji; podatki; PERN SA

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bolek J. (2012), Efektywne wykorzystanie klasycznych i nowoczesnych narzędzi komunikacji wewnętrznej przez przedsiębiorstwo, [w:] Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej (red.) W. Harasim, WSP, Warszawa.

Cyfert Sz., Krzakiewicz K. (2006), Organizacja i zarządzanie – przegląd podstawowych pojęć, [w:] Teoretyczne postawy organizacji i zarządzania, K. Kozakiewicz (red.)Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Dobek-Ostrowska B. (2004), Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Glabiszewski W. (2016), Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii, Wydawnictwo Naukowe UMK.

Glabiszewski W., Sudolska A. (2009), Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie” nr. 2 (136).

Głowik M. (2004), Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych, Promotor, Warszawa.

Gros U. (2003), Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa.

Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Liczmańska K. (2015), Budowanie silnych marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Liczmańska K. (2011), Marka jako narzędzie komunikacji marketingowej w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych, „Zeszyty Naukowe”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 209.

Nęcki Z. (2000), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Antykwa, Kraków.

Olivier B. (2010), Nauki o komunikacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Pisarek W. (2008), Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o. o., Warszawa.

Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław.

Rogala A., Białowąs S.A. (2014), Skuteczność komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” nr 337.

Sikorski Cz. (2001), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Smoliński M., Kwiatkowski P. (2015), Sekret skutecznej komunikacji – Harvard Business Review Listopad.

Sobkowiak B. (2005), Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań – Wrocław.

Stankiewicz J. (2006), Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Zarządzanie kadrami, (2010), (red.) T. Listwan, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa.

Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism