PODSTAWOWE FORMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

Anita Perska-Tembłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.036

Abstrakt


Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce mogą podejmować współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego położonymi poza granicami kraju. Współpraca międzynarodowa gmin, powiatów i województw może przyjąć różną formę. Celem głównym artykułu było określenie możliwości współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Nastąpiła identyfikacja europejskich dokumentów wspierających współpracę międzynarodową jednostek terytorialnych. Ponadto rozpoznano polskie uwarunkowania prawne w zakresie zawierania porozumień o współpracy i przynależności do międzynarodowych zrzeszeń.


Słowa kluczowe


współpraca międzynarodowa; współpraca międzysamorządowa; jednostka samorządu terytorialnego; porozumienie; zrzeszenie międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AEBR Contact (2014), http://www.aebr.eu/en/contact.php [4.08.2014].

AEBR Members across Europe (2014), http://www.aebr.eu/en/members/border_regions.php [4.08.2014].

CIE (2014), http://www.cie.gov.pl/www/quest.nsf/DocByWykazZmian/5D5E3D1B2558C658C1256E860027C4FE?open [7.08.2014].

Czekaj M. (red.) 2007, Euroregiony na granicach Polski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Wydział Poligrafii, Wrocław.

Europejska Karta Regionów Przygranicznych i Transgranicznych (1981), http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/5E37B3BC73FF3C33C1256E86004711F1/$file/karta.pdf [4.08.2014].

Europejska Karta Samorządu Regionalnego (1997), http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.karpacki.pl%2Fdownload%2Fgfx%2Fkarpacki%2Fpl%2Fdefaultopisy%2F70%2F10%2F1%2Feksr200804124345.doc&ei=JuHgU-OBCKWo4gTspoHICw&usg=AFQjCNFUY2bq93iSjKX_ZpDu2S2fsvDwdA&bvm=bv.72197243,d.bGE [5.08.2014].

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607.

Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi z 21 maja 1980 r., Dz.U. 1993, nr 61, poz. 287.

Izdebski H. (2011), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa.

Kentnowska K. (2012), Rozwój form współpracy samorządów na poziomie międzynarodowym, [w:] Dolnicki B. (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 234-251.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483.

Konwencja o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE z 15 grudnia 1992 r., Dz.U. 1999, nr 98, poz. 1138.

Korczak J. (2009), Ewolucja form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na forum międzynarodowym, [w:] Sługocki J. (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, Bydgoszcz, s. 331-345.

Kusiak-Winter R. (2008), Umowa miast partnerskich, [w:] Boć J., Dziewięcka-Bokun L., Umowy w administracji, Kolonia Limited, Wrocław, s. 327-334.

Łazutka P. (2012), Specyfika euroregionów polsko-niemieckiego pogranicza w porównaniu do euroregionów na wschodniej granicy Polski, [w:] Dolnicki B. (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 402-415.

MSZ (2017), http://www.mfa.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/wymiar_samorzadowy/wspolpraca_zagraniczna_samorzadow_/euwt_i_euroregiony/europejskie_ugrupowania_wspolpracy_terytorialnej__euwt__i_euroregiony [20.04.2017].

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 października 2001 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które zostały członkami międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, M.P. 2001, nr 35, poz. 569.

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu, Dz.U. 2006, nr 154, poz. 1107.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 17 stycznia 2007 r. w sprawie euroregionów (2007/C 256/23).

Perska A. (2016), Czynniki kształtujące międzysamorządową współpracę samorządów gminnych w Polsce, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, [maszynopis niepublikowany].

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 15 marca 2007 r. w sprawie samorządów lokalnych i współpracy na rzecz rozwoju (2006/2235(INI)), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C301E/249, 13.12.2007, http://static.e-prawnik.pl/isap/iizue/2007/IiZUE2007_12_301_E249.pdf [5.08.2014].

Rulińska M. (2004), Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, Warszawa.

UKIE, 2014, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/257754E84270A9F3C1256E830060C6F0?Open&RestrictToCategory= [4.08.2014].

UNIC Projekt Milenijny Narodów Zjednoczonych, 2014, http://www.unic.un.org.pl/projekt_milenijny/faq.php [5.08.2014].

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.

Ustawa z 5 czerwca 1998a r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578.

Ustawa z 5 czerwca 1998b r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.

Ustawa z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, Dz.U. 2000, nr 91, poz. 1009.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism