WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE MONITOROWANIA PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Aneta Małgorzata Żbik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.023

Abstrakt


Celem artykułu jest prezentacja wniosku beneficjenta o płatność jako instrumentu monitorowania zgodność realizacji projektu z wnioskiem aplikacyjnym, umową
o dofinansowanie, założeniami programu operacyjnego oraz prawem krajowym i wspólnotowym. Dla zrealizowania powyższego celu w publikacji przedstawiono charakterystykę systemu sprawozdawczości i monitorowania programów operacyjnych oraz obowiązujące w perspektywie finansowej 2007-2013 narzędzia sprawozdawcze. Artykuł prezentuje wyniki badania jakościowego przeprowadzonego z przedstawicielami instytucji wdrażających PO IG, zaangażowanych w proces weryfikacji wniosków o płatność. Przeprowadzone wywiady umożliwiły ocenę roli sprawozdań z realizacji projektów w procesie wdrażania programów operacyjnych oraz zidentyfikowanie uchybień i nieprawidłowości najczęściej wykrywanych w procesie weryfikacji wniosków o płatność.


Słowa kluczowe


wniosek beneficjenta o platność; fundusze unijne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (2011), Instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, III oś priorytetowa Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość:http://www.20072013.cop.lodzkie.pl/index.php/component/content/article/227.html#zalaczniki_do_wniosku_o_platnosc [04.02.2017].

Domiter M., Marciszewska A., (2013), Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin S.A., Warszawa.

Grucza B., Trocki M., (2007), Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Piątkowska K., Wielguszewska K., (2008), Zasady sprawozdawczości w projektach współfinansowanych w ramach polityki spójności UE, [w:] Praca zbiorowa: Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, Twigger, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju, (2016), Wytyczne w zakresie sprawozdawczości. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2013), Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność: https://poig.parp.gov.pl/files/74/108/204/18223.pdf [02.04.2017]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism