PRZEWAGI KONKURENCYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Paweł Cegliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.038

Abstrakt


Niniejszy artykuł ma na celu zarysowanie problematyki przewag konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Zagadnienia te są o tyle istotne, iż większość opracowań teoretycznych i empirycznych z zakresu zarządzania strategicznego odnosi się do przedsiębiorstw dużych. Z oczywistych zatem względów przedstawiane w nauce modele i propozycje rozwiązań nie zawsze nadają się do zastosowania w przedsiębiorstwach z grupy MSP. W artykule szczególnie wyeksponowano specyfikę tytułowej kategorii strategicznej. Przedstawiono także w niezbędnym zakresie charakterystykę sektora MSP oraz podstawy teoretyczne omawianych zagadnień.

Słowa kluczowe


zarządzanie strategiczne; przewagi konkurencyjne; MSP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamik A., (2011), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Çalli L., Clark L., (2015), Overcoming SME Barriers to Gaining Competitive Advantage Through Social Media, [w:] Mesquita A., Peres P. (red.), Proceedings of the 2nd European conference on social media ECSM 2015, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading UK.

Clark B.H., Montgomery D., (1999), Managerial identification of competitors, „Journal of Marketing”, Volume 63, Issue 3.

Day G.S., Nedudgani P., (1994), Managerial representations of competitive advantage, „Journal of Marketing”, Volume 58, Issue 2.

Dominiak P., (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Godziszewski B., (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Grant R.M., (2011), Współczesna analiza strategii, Wolters Kluwer business, Warszawa.

Ignatiuk S., (2011), Konkurencyjność przedsiębiorstw z sektora MSP na rynku polskim, „Ekonomia i Zarządzanie”, Tom 3, Numer 3.

Jennings P., Beaver G., (1997), The performance and competitive advantage of small firms: a management perspective, „International Small Business Journal”, Volume 15, Issue 2.

Krajnakova E., Navikaite A., Navickas V., (2015), Paradigm shift of small and medium-sized enterprises competitive advantage to management of customer satisfaction, „Engineering Economics”, Volume 26, Issue 3.

Maclaran P., McGowan P., (1999), Managing service quality for competitive advantage in small engineering firms, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research”, Volume 5, Issue 2.

Malewska K., Sajdak M., (2014) Ewolucja koncepcji przewagi konkurencyjnej – od podejścia planistycznego do zwinnego przedsiębiorstwa, „Nauki o zarządzaniu”, Tom 2, Numer 19.

Metzler J.C., (2006), The Small Firm Advantage, „Journal of Accountancy”, http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2006/Jul/TheSmallFirmAdvantage.htm [14.6.2016].

O’Donnell A., Gilmore A., Carson D., Cummins D., (2002), Competitive advantage in small to medium-sized enterprises, „Journal of Strategic Marketing”, Volume 10, Issue 3.

Obłój K., (2001), Logika przewagi konkurencyjnej, „Przegląd organizacji”, Numer 9.

Porter M., (1985), Competititive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, NY: Free Press.

Sigismund A.S., Floyd S.W., Sherman H.D., Terjesen S., (2009), Strategic management. Logic and action, John Wiley & Sons.

Stankiewicz M.J., (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.

Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red)., (2015), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Wiggins A., (2004), EU E-commerce policies: enhancing the competitiveness of SMEs throught innovation [w:] E-business, e-government and small and medium enterprises: opportunities and challenges, Corbit B.J., Al.-Qirim N.A.Y. (red.), Idea Group Publishing, Hershey-London-Melbourne-Singapore.

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (2003/361/WE).

Zastempowski M., (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Zastempowski M., (2014), The innovative potential of polish enterprises, „AUNC Zarządzanie”, XLI, Nr 1.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism