OTOCZENIE UCZELNI ŹRÓDŁEM JEJ WSPARCIA CZY PRZESTRZENIĄ POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ

Marcin Geryk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.045

Abstrakt


Artykuł podejmuje ważny temat współpracy uczelni z otoczeniem. Wśród wielu czynników wskazujących na genezę zjawiska, opisano korzyści wynikające z takich relacji. Mimo istniejących negatywnych czynników, wynikających z nadmiernej roli otoczenia, korzyści z symbiotycznej współpracy są nie tylko pożądane społecznie, lecz wręcz niezbędne. Jedynym problemem jest podział zadań podczas realizacji wspólnego dzieła. Wydaje się, że mimo wszystko, wiodąca rola powinna należeć do uczelni, jako instytucji statutowo przygotowanej do pełnienia wiodącej roli w upowszechnianiu nauki.

Słowa kluczowe


uczelnie; interesariusze; współpraca; społeczeństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arambewela R., Hall J. (2013), The interactional effects of the internal and external university environment, and the influence of personal values, on satisfaction among international postgraduate students, “ Studies in Higher Education, Vol. 38, No. 7.

Baranowski W., (2009), Zaspokajanie potrzeb w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, „Przegląd Organizacji”, nr 7-8.

Chirileasa I. C., (2013), University and insertion environment – progresses in the knowledge of relationship between the two entities, “Analele Universitatii din Oradea – Seria Geografie”, no 2.

Choy S., Delahaye B., (2011), Partnerships between universities and workplaces: some challenges for work-integrated learning, “Studies in Continuing Education”, Vol. 33, No. 2.

Frølich N., Huisman J., Slipersaeter S., Stensaker B., Bótas P., (2013), A reinterpretation of institutional transformations in European higher education: strategising plurastic organizations in multiplex environments, “Higher Education”, 65.

GUS, (2014), Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Warszawa.

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120216105739999 [30.06.2015].

Juchnowicz M., (2007), Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, [w:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Model współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym, (2010), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, http://www.ue.katowice.pl/jednostki/bmws.htmldownload/ubico_model_calibri.pdf [10.04.2015].

Pawlikowski J. M., (2010), Polskie uczelnie wobec wyzwań procesu bolońskiego, http://www.uj.edu.pl/documents/10172/22085/V.26_JPawlikowski.pdf [30.06.2015].

Pluta-Olearnik M., (2007), Relacje partnerskie uczelni z podmiotami otoczenia a kreowanie postaw przedsiębiorczych, [w:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Pluta-Olearnik M., (2009), Relacje Uczelnia jako instytucja edukacji wyższej i podmiot rynkowy, [w:] Pluta-Olearnik M., (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa.

Rajasingham L., (2011), New Challenges Facing Universities in the Internet-Driven Global Environment, “ European Journal of Open, Distance and E-Learning”, http://www.eurodl.org/?p=current&article=430 [30.06.2015].

Stefaniuk T., (2014), Model partnerstwa uczelni wyższych z podmiotami otoczenia konkurencyjnego [w:] Kania L. (red), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 100, Siedlce.

Szczupaczyński J., (2011), Makrospołeczne otoczenie przedsiębiorstwa jako źródło barier etycznego zarządzania – opinie menedżerów i przedsiębiorców, „Przegląd Organizacji”, nr 9.

Zimny A., (2012), Rola i znaczenie współpracy z otoczeniem gospodarczym w procesie zarządzania uczelnią, [w:] Fimińska-Banaszyk R. (red.), Prace Instytutu Ekonomicznego (3), PWSZ w Koninie, Konin.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism