PROBLEM PRZETRWANIA W TEORII I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

Hanna Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.019

Abstrakt


W artykule poruszono zagadnienie przetrwania przedsiębiorstw oraz podjęto próbę odnalezienia miejsca tej problematyki w kontekście nauk o zarządzaniu. Wykazano brak jednolitej koncepcji dotyczącej zdolności przedsiębiorstw do przetrwania i różnorodność podejść do identyfikacji czynników przetrwania głównie w sferze wewnętrznej, ale także w otoczeniu przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia w problematyce przetrwania przedsiębiorstw czynników instytucjonalnych, w tym przede wszystkim związanych z edukacją i otoczeniem społecznym. 

Słowa kluczowe


czynniki przetrwania; bankructwa; zarządzanie; instytucje; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszyk P., (2008a), Proces zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem [w:] Urbanowska-Sojkin E. (red.), Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Banaszyk P., (2008b), Przedsiębiorstwo jako przedmiot zarządzania [w:] Urbanowska-Sojkin E. (red.), Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Bruton G.D., Ahlstrom D., Li H-L., (2010), Institutional Theory and Entrepreneurship: Where Are We Now and Where Do We Need to Move in the Future?, “Entrepreneurship Theory and Practice”, May.

Carroll G.R., (1984), Organizational Ecology, “Annual Review of Sociology”, Vol. 10.

Churchill N.C., Lewis V.L., (1983), The Five Stages of Small Business Growth, “Harvard Business Review”, May-June.

Cieślik J., (2015), Miejsce przedsiębiorczości w strukturze nauk o zarządzaniu, „Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie”, nr 2015/2.

Dominiak P., 2005, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Drucker P.F., (2008), Myśli przewodnie, MT Biznes, Warszawa.

Eurostat, Structural business statistics, Business demography database,

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bd_9bd_sz_cl_r2〈=en [23.06.2015].

Greiner L.E., (1998), Evolution and Revolution as Organizations Grow, “Harvard Business Review”, May-June.

Gruszecki T., (2008), Instytucjonalno-prawne regulacje upadłości [w:] Mączyńska E. (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

GUS, (2015), Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2009-2013, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl.

GUS, (2014), Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2008-2012, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl.

GUS, (2013), Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2007-2011, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl.

GUS, (2012), Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006-2010, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl

GUS, (2011), Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2005-2009, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl.

Hannan, M.T, Freeman J., (1977), The Population Ecology of Organizations, “American Journal of Sociology”, Vol. 82, no. 5.

Krzakiewicz K., (2008), Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Mączyńska E. (red.), (2010), Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Mączyńska E. (red.), (2008), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Noga A., (2011), Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa .

Nowak H., (2013), Determinanty przetrwania nowo tworzonych przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim – podejście instytucjonalne, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Oertel S., Walgenbach P., (2009), How the Organizational Ecology Approach Can Enrich Business Research on Small and Medium-Sized Enterprises – Three Areas for Future Research, “Schmalenbach Business Review”, nr 61, July.

Poznańska K., (2011), Cykle życia przedsiębiorstw – koncepcje teoretyczne oraz instytucjonalna infrastruktura funkcjonowania przedsiębiorstw [w:] Mączyńska E. (red.), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Poznańska K., (2008), Cykle życia przedsiębiorstw a instytucjonalna infrastruktura ich funkcjonowania [w:] Mączyńska E. (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Targalski J., (2009), Przedsiębiorczość – istota i znaczenie [w:] Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, wyd. II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Urbanowska-Sojkin E., Implikacje zmian w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw dla zarządzania, pkt. 1.1 i 1.2 (2008), [w:] Urbanowska-Sojkin E. (red.), Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism