KOMPETENCJE DYNAMICZNE JAKO CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA MEDIALNEGO

Piotr Mańkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.005

Abstrakt


Koncepcja kompetencji dynamicznych stanowi rozwinięcie zasobowej teorii przedsiębiorstwa, która jest dominującym kierunkiem badań w zarządzaniu strategicznym. W publikacji przedstawiono główne nurty badawcze w tej koncepcji i jej genezę. Na gruncie teorii zarządzania mediami scharakteryzowano przesłanki odmienności zarządzania przedsiębiorstwem medialnym. Przedstawiono najważniejsze czynniki ewolucji przedsiębiorstw medialnych. Omówiono wybrane publikacje na temat badań empirycznych w zakresie wpływu kompetencji dynamicznych na osiąganie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa medialne.

Słowa kluczowe


kompetencje dynamiczne; konwergencja mediów; przedsiębiorstwo medialne; przewaga konkurencyjna; zasobowa teoria przedsiębiorstwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambrosini V., Bowman C., (2009), What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management?, “International Journal of Management Reviews”, t.11 (1).

Banaszyk P., (2012), Kreatywna destrukcja w dynamicznym formułowaniu strategii biznesowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 260.

Bratnicki M., Olszak C., Kisielnicki J., (2014), Twórczość organizacyjna i ICT jako nowa perspektywa zarządzania organizacją, „Informatyka ekonomiczna”, nr 1(31).

Doyle G., (2013), Understanding media economics, SAGE, London.

Eisenhardt K., Martin J., (2000), Dynamic capabilities: what are they?, “Strategic Management Journal”, vol. 21.

Gabszewicz J.J., Resende J., Sonnac N., (2015), Media as multi-sided platforms [w:] Picard R.G., Wildman S.S. (red. naukowa), Handbook on the Economics of the Media, Elgar, Cheltenham.

Goban-Klas T., (2005), Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, WSiP, Warszawa.

Golonka M., (2014), Zarządzanie z przewagą sztuki, Wolters Kluwer, Warszawa.

Jakubowicz K., (2011), Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Poltext, Warszawa.

Kiefer L., Steininger Ch., (2014), Medienökonomik, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München.

Kowalski T., (2013), Zarządzanie w mediach, Wolters Kluwer, Warszawa.

Kowalski T., (2014), Ekonomiczne badania nad mediami jako element nauki o mediach, „Studia medioznawcze”, nr 2 (57).

Koźmiński A., (2012), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.

Kreft J., (2012), Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Krupski R., (2014), Zasoby niematerialne jako główny składnik strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym, nieprzewidywalnym otoczeniu, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 1A (159).

Krupski R., (2011), Turbulencja otoczenia w badaniach empirycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 217/2011.

Küng L., (2008), Strategic Management in the Media – theory to practice, SAGE, London.

Küng L., Picard R.G., Towse R. (red.), (2008), The Internet and The Mass Media, SAGE, London.

Mahoney J.T., (2005), Resource-based theory, dynamic capabilities, and real options. In Foundations for Organizational Science. Economic foundations of strategy, SAGE Publications, Thousand Oaks.

Naldi L., Wikström P., Bjørn R.M. von, (2015), Dynamic Capabilities and Performance. An Empirical Study of Audiovisual Producers in Europe, “International Studies of Management and Organization”, vol. 44, nr 4.

Nierenberg B., (2011), Wybrane aspekty zarządzania mediami, „Zarządzanie w kulturze”, t. 12.

Nierenberg B., (2013), Zarządzanie mediami – geneza, istota, koncepcje badawcze, „Problemy Zarządzania”, vol. 11, nr 4 (44).

Obłój K., (2014), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.

Oliver J.J., (2014), Dynamic Capabilities and Superior Firm Performance in the UK Media Industry, “Journal of Media Business Studies”, Nr 11(2).

Ots M., (2014), Strategic Direction and Control of Portfolios: Can Standard Models Create Cross-Media Benefits? [w:] Picard R.G. (red.), Media Product Portfolios. Issues in Management of Multiple Products and Services, Routledge, New York.

Peteraf M., Stefano G. di, Verona G., (2013), The Elephant in the Room of Dynamic Capabilities: Bringing Two Diverging Conversations Together, “Strategic Management Journal”, vol. 34 (12).

Randle K., Dodourova M., (2010), Linking Digital Technologies and Dynamic Capabilities: A Case Study of Small Firms in the UK Audio Visual Sector, “Journal of Global Strategic Management”, 7, 39.

Skrzypczak J., (2013), Problemy ze zdefiniowaniem pojęć “radiofonia” i „telewizja” w erze cyfrowej, „Zarządzanie w kulturze”, z. 4.

Stabryła A., Małkus T. (red. naukowa), (2014), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Mfiles.pl, Kraków.

Strużyna J., (2013), Ewoluująca organizacja – pole starcia sił rutyn i nowości, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 3.

Teece D., Pisano G., (1994), The dynamic capabilities of firms: an introduction, “Industrial and corporate change”, vol. 3(3).

Teece D.J., Pisano G., Shuen A., (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, “Strategic Management Journal”, t. 18, nr 7.

Tschmuck P., (2013), Technological change and cultural production [w:] Towse R., Handke Ch. (red.), Handbook on the Digital Creative Economy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Tyc W., (2013), Ekonomiczne uwarunkowania wielkości przedsiębiorstw medialnych, „Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, nr 156.

Vogel R., Güttel W.H., (2013), The Dynamic Capability View in Strategic Management: A Bibliometric Review, “International Journal of Management Reviews”, vol. 15.

Wąsowska A., (2012), Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego [w:] Glinka B., Kostera M. (red. naukowa), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa.

Witzel M., Warner M. (red.), (2013), The Oxford Handbook of Management Theorists, Oxford University Press, Oxford.

Zakrzewska–Bielawska A., (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, t. 27.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism