NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W POLSCE W LATACH 2000-2012 NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Aleksandra Podwysocka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.001

Abstrakt


Nakłady na B+R mają wpływ na kształtowanie się stopnia innowacyjności i konkurencyjności regionu. Celem opracowania jest przedstawienie zmian udziału nakładów na B+R w PKB w Polsce, prezentacja i ocena na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w ostatnich latach, w których najpierw mieliśmy do czynienia z okresem przygotowań Polski do członkostwa w UE i pierwszymi latami tego członkostwa (lata 2000-2006), a następnie okresem trwania w Europie kryzysu gospodarczego i jego skutków (lata 2007 i nadal). Do badań wykorzystano ogólnodostępne materiały statystyczne i elementy statystyki opisowej.

Słowa kluczowe


nakłady na działalność badawczo-rozwojową; dynamika wzrostu udziału nakładów na B+R w PKB

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baza OECD http://stats.oecd.org/ [21.02.2015].

Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu RP, (2012), Informacja na temat Grupy Wyszehradzkiej, www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/.../102/.../ inf_wyszegrad.pdf [21.02.2015].

Dyjach K., (2011), Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu, https://www.ur.edu.pl/file/5684/17.pdf [07.05.2015].

Gawrycka M. i Szymczak A., (2013), Zmiany udziału pracy w dochodzie narodowym a nierówności społeczne na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 145.

Grabowska A., (2013), Konkurencyjność regionu a kapitał społeczny, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 156.

Gmurczyk J., (2014), Innowacyjność polskiej gospodarki. Stan obecny i rekomendacje, „Analiza. Instytut Obywatelski”, nr 1, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/ 2014/04/Analiza_Innowacyjność_27-02.pdf [07.05.2015].

Heller J. i Bogdański M., (2005), Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw europejskich, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4(22).

Nowak P., (2012), Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, nr 19, http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/download/74/19 [07.05.2015].

Rosner J., (1985), Ergonomia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Rozmus A. i Cyran K., (2009), Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i innych krajach – diagnoza i próba oceny, „eFinanse Finansowy Kwartalnik Internetowy”, nr 4, www.e-finanse.com/artykuly_eng/131.pdf [07.05.2015].

Staśkiewicz J., (2009), Analiza porównawcza innowacyjności regionów (na przykładzie województwa lubelskiego i zachodniopomorskiego), http://wydawnictwo.wsei.lublin. pl/files/075-086%20Joanna%20Staskiewicz,%20Analiza....pdf [07.05.2015].

Staśkiewicz J., (2011), W kwestii finansowania działalności B+R w Polsce w latach 1991-2008, „Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 23.

Wuczyński A. i Tryjanowski P., (2013), Czy pieniądze wydane na naukę są zawsze stymulatorem naukowego postępu? Przykład biologii środowiskowej i energetyki wiatrowej. „Nauka”, nr 4.

http://portalwiedzy.onet.pl/124450,,,,beneluks,haslo.html [21.02.2015].

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf [04.05.2015].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism