Wybrane instrumenty rządowe wspierające innowacyjność MŚP we Francji

Joanna Żarnik-Żuławska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.010

Abstrakt


Na skutek internacjonalizacji i globalizacji małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stoją przed koniecznością sprostania wymogom konkurencyjności w skali międzynarodowej. Ważnym źródłem ich przewagi są innowacje. Innowacyjność wymaga różnorodnych działań podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Artykuł uwzględnia powody przemawiające za potrzebą wsparcia MŚP przez rząd francuski. Opisuje programy stymulowania aktywności MŚP we Francji w zakresie tworzenia i wprowadzania innowacji. Zawiera opis wybranych inicjatyw prawno-administracyjnych wspierających rozwój gospodarki francuskiej. Pokazuje także znaczenie programów współfinansowanych z funduszy UE dla innowacyjności i przedsiębiorczości pracowników MŚP we Francji. Artykuł jest próbą usystematyzowania danych dotyczących tego, jak trwający kryzys wpłynął na decyzje polityczno-ekonomiczne i czy doceniono znaczenie MŚP dla rozwoju gospodarczego Francji?

Słowa kluczowe


innowacje; polityka interwencji; bieguny konkurencyjności; parki naukowo-technologiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamik A. (2011), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.

Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacją, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Czech K., Infrastruktura instytucjonalna w procesie wspierania działalności innowacyjnej MŚP we Francji – wnioski dla Polski, s. 147–150. [Dostęp 08.05 2012]. Dostępny w World WideWeb:http://mikro.univ.szczecin.pl/system/publication_ files/106/original/11.pdf?131488080.

Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, Gdańsk.

Dominiak P. (2005), Sektor MŚP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.

Haffer M. (2005), Zasoby wiedzy, jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stanker, Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Toruń.

Janasz W., Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Warszawa, 2011.

Janasz W. (2003), Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Lachniewicz S. (2011), Matejun M., Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Limański A. (red.) (2003), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji gospodarki, WSZMiJO, Katowice.

Łuczki T. (red.) (2007), Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Politechnika Poznańska, Poznań.

Mikołajczyk B. , Kurczewska A. (2004), Sektor małych i średnich przedsiębiorstw we Francji, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Ruszkowski J. M. (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie integracji Polski z Unią Europejską, [w:] A. Limański (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji gospodarki, WSZMiJO, Katowice.

Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, WN UMK, Toruń.

Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach, Kraków 2005.

Zakrzewska-Bielawska A. (2011), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacja technologia kryzys, Difin, Warszawa.

Błoński P., Sarkozy na pomoc małym i średnim firmom, [Dostęp 25 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rfi.fr/actupl/articles/118/article_8872.asp.

Błoński P., Sarkozy i 35 miliardów, [Dostęp 24 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rfi.fr/actupl/articles/120/article_9418.asp.

Czernecka M.,Woszczyk P., [Raport, on-line]. 2011 [Dostęp 2 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.hrtrendy.pl/wpcontent/uploads/downloads/ 2011/12/Raport_EFSEnd_Financial_Support_Przyszlosc_rynku_szkolen_w_Polsce.pdf. s. 20.

Dorocki S., Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej na przykładzie Francji, [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja” nr 4, Wydawnictwo Nowa Era i Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków 2008, s. 179–181. [Dostęp 12.05 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.p-e.up.krakow.pl/pdf/pe4/dorocki4.pdf.

Kaluzińska E., Przedsiębiorczość i kryzys gospodarczy we Francji, On 1 février 2012,in Polski, by C. Dekeuwer, [Dostęp 25 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://thelegalbloginfrance.com/?p=166.

Maziarski J., Maszek M., Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, MinisterstwoGospodarki i Polityki Społecznej [Dostęp 24 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uw.olsztyn.pl/inte/male.htm.

Michalska A., Finansowanie nauki we Francji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Współpracy Międzynarodowej MNiSW 2008. [Dostęp 24.05 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/nauka/nauka-dla-kazdego/raporty-i-publikacje/sprawy-nauki/nauka-gospodarka-spoleczenstwo/nauka-gospodarka-spoleczenstwo/artykul/finansowanie-nauki-we-francji/.

Przewodnik po szkoleniach w małych i średnich przedsiębiorstwach, KE, 2009, [Dostęp 07.05 2012]. Dostępny w World Wide Web: https://docs. google.com/viewer?a=v&q=cache:YJeiQO2L9yEJ:ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId%3D4202%26langId%3Dpl+Przewodnik+po+szkoleniach+w+ma%C5%82ychi+%C5%9Brednich+przedsi%C4%99biorstwach&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=AD GEE SgjH1bxcdps0itzu0YD2w9h1kcqD15T8hSgDaNHUjw0oph6Zp5fsVgH7VSBtV8UVt4D0Zm6ujOULWDpG51e_9kBNSE8088smZuxAzfFzHEcUq1sDBi4fEEA 1pJe4QkbVVY8eaB&sig=AHIE tbTgnXkBFO3gpwfXP1POT4qrR5WUEA.

Informator ekonomiczny o krajach świata, Francja, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, [Dostęp 5 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20%20pdf/Francja/Francja%2004.pdf.

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw [Dostęp 24 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/charter/docs/charter_pl.pdf.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism