Główne kryteria optymalizacji obsługi logistycznej ludności woj. kujawsko-pomorskiego w świetle aktualnych regulacji prawnych

Bogusław Kowalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2011.006

Abstrakt


Systemy społeczno-gospodarcze zmieniane są pod kątem uzyskania bardziej wydajnych działań logistycznych, dotyczących także zasobów ludzkich. Warunkiem ich osiągania jest sprawne funkcjonowanie transportu zbiorowego. Dostarczanie usługi przewozowej dla jak największej liczby osób, o właściwej jakości i po najniższym możliwym koszcie, to proces złożony z wielu elementów. Nowe regulacje wprowadzają rozwiązania, które mają poprawić efektywność jego funkcjonowania. Celem artykułu jest zidentyfikowanie głównych kryteriów optymalizacji tego procesu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.


Słowa kluczowe


usługi publiczne; logistyka; transport

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chaberek M. (2005), Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Chaberek M. (2002), Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej jako podstawa kształtowania współczesnych strategii konkurencji, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, Gdańsk.

Druk nr 4395 Sejmu RP zawierający rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z 29 czerwca 2011 r.

Fiszer J. M., (2006), Unia Europejska a Polska – dziś i jutro, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Godlewska-Majkowska H., red. (2008), Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Informacja o wynikach kontroli działań podejmowanych na rzecz usprawnienia systemu transportowego w największych miastach w Polsce, nr ewid. 4/2010/P/09/178/LWA, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa maj 2010.

Kleer J. (2005), Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie – między upadkiem a rozkwitem, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa.

Kowalski B. (2010), Obszary obsługi informatycznej w kolejowych przewozach regionalnych na przykładzie Kolei Mazowieckich, [w:] Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, red. M. Chaberek, A. Jezierski, CeDeWu, Warszawa.

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, sierpień 2009.

Ładysz I. (2009), Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego, CeDeWu, Warszawa.

Okrasińska I. (2011), Infrastruktura a jakość usług w transporcie kolejowym w Polsce, „Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego” nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Rolbiecki R. (2009), Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Rozporządzenie nr 1370/2007 PE i Rady UE z dn. 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, Dz. Urz. UE L 315/1 z 03.12.2007

Savas E. S. (1992), Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007‒2020, załącznik do Uchwały Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r., Toruń, listopad 2005

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r., Dziennik Ustaw nr 5/2011, poz. 13.

Wiśniewski A. (2009), Finansowanie regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce w latach 2005‒2008, Praca dyplomowa w ramach podyplomowych studiów menedżerskich „Europejski Model Zarządzania” zrealizowanych dla Związku Pracodawców Kolejowych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, czerwiec 2009.

http://www.arriva.pl/pl/o-nas/historia/

http://www.arriva.pl/pl/o-nas/arriva-rp-sp-z-oo/

http://www.arriva.pl/pl/o-nas/arriva-plc/


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism