Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Wymogi edytorskie

Zamieszczone poniżej wymagania są również dostępne w wersji elektronicznej do pobrania.
 1. Czcionka: tekst główny: Times New Roman, normalny - 11. Odstęp między wierszami - pojedynczy. Pierwszy wiersz akapitu wcięty 0,5 cm. Wyliczanie od myślników (-), numerowanie - cyfry arabskie (1, 2...).
 2. Tytuł artykułu: Times New Roman 13, Śródtytuły: Times New Roman 12.
 3. Tabele i tablice należy opatrzyć tytułami i numerami porządkowymi oraz źródłami umieszczonymi pod nimi. Tekst w tabeli – Arial Narrow 9 pkt. z pojedynczym odstępem. Tytuły tabel i tablic pogrubione.
 4. Rysunki, wykresy itp. powinny być wkomponowane w tekst (czarno-białe), a także dołączone w oddzielnym pliku źródłowym, umożliwiającym edycję obiektu.
 5. Wszystkie odwołania do literatury podawane są w tekście według wzoru: [nazwisko autora, rok wydania, s. ...]. W przypadku kilku pozycji, do których odnosi się odwołanie, należy oddzielić je średnikiem.
 6. W danych bibliograficznych należy podawać:
 • w odniesieniu do pozycji książkowych: nazwisko autora i inicjały imion, (rok wydania), tytuł książki, wydawcę, miejsce wydania,
 • w odniesieniu do opracowań zwartych zbiorowych: nazwisko i inicjały imion autora, (rok wydania), tytuł opracowania, [w:] nazwisko i inicjały imion redaktora (red.), tytuł pracy zbiorowej, wydawcę, miejsce wydania,
 • w odniesieniu do artykułów w czasopismach: nazwisko i inicjały imion autora, (rok wydania), tytuł artykułu, „nazwa czasopisma” numer,
 • w odniesieniu do dokumentów elektronicznych: nazwisko autora i inicjały imion, tytuł w formie występującej w źródle, typ nośnika – podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [dyskietka]; wydanie (wersja); wydawcę; miejsce wydania; datę wydania; datę aktualizacji; datę dostępu podaną w nawiasie kwadratowym – dla dokumentów online; warunki dostępu – dla dokumentów online,
 • w odniesieniu do adresów internetowych: data dostępu do strony podana w nawiasach kwadratowych.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
 4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
 5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów.
Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

 


Partnerzy platformy czasopism