W poszukiwaniu ognisk na stanowisku piaskowym w Michałowie-Piasce (Rydno). Analiza rozprzestrzenienia przepalonych artefaktów krzemiennych

Elżbieta Ciepielewska, Andrzej J. Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ARCH.2015.007

Abstrakt


W artykule przedstawiono analizę rozprzestrzenienia przepalonych artefaktów krzemiennych na stanowisku w Michałowie-Piasce (Rydno). Wśród nakładających się na siebie materiałów ze schyłkowego paleolitu, mezolitu i neolitu przy pomocy typologii i metody składanek wytworów krzemiennych wydzielono poszczególne komponenty osadnicze oraz podjęto próbę korelacji miejsc podwyższonego udziału przepalonych artefaktów z miejscami występowania drobnych fragmentów przepalonych kości zwierzęcych i strefami aktywności domowej w celu ewentualnego zidentyfikowania prehistorycznych ognisk.


Słowa kluczowe


schyłkowy paleolit, mezolit, Rydno, ogniska, przepalone artefakty, procesy podepozycyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Crombé Ph., Robinson E., Van Strydonck M., Boudin M. 2013 Radiocarbon dating of Mesolithic open-air sites in the coversand area of the north-west European Plain: problems and prospects, Archaeometry, t. 55, z. 3, s. 545–562.

Cyrek K. 1996 Osadnictwo schyłkowopaleolityczne w Zakolu Załęczańskim doliny Warty, Łódź.

Fiedorczuk J. 2006 Final Paleolithic Camp Organisation as Seen from the Perspective of Lithic Artifacts Refitting, Warszawa.

Giff ord-Gonzalez D. P., Damrosch D. B., Damrosch D. R. 1985 The third Dimension in site structure: an experiment in trampling and vertical dispersal, American Antiquity, t. 50, nr 4, s. 803–818.

Groenendijk H. A. 1987 Mesolithic hearth-pits in the Veenkoloniën (prov. Groningen, the Netherlands), defining a specific use of fire in the Mesolithic, Palaeohistoria, t. 29, s. 85–102.

Kobusiewicz M. 1999 Ludy łowiecko-zbierackie północno-zachodniej Polski, Poznań.

Leesch D., Bullinger J., Cattin M. I., Müller W., Plumettaz N. 2010 Hearths and hearths-related activities in Magdalenian open-air sites; the case studies of Champréveyres and Monruz (Switzerland) and their relevance to an understanding of Upper Paleolithic site structure, [w:] The Magdalenian in Central Europe. New Finds and Concepts, red. M. Połtowicz-Bobak, D. Bobak, Rzeszów, s. 53–69.

Petraglia M. D. 2002 The heated and the broken: thermally altered stone, human behavior, and archaeological site formation, North American Archaeologist, t. 23, z. 3, s. 241–269.

Price T. D., Chappell S., Ives D. J. 1982 Thermal Alteration in Mesolithic Assemblages, Proceedings of the Prehistoric Society, t. 48, s. 467–485.

Schild R., Królik H. 1981 Rydno. A Final Palaeolithic ochre mining complex, Przegląd Archeologiczny, t. 29, s. 53–97.

Schild R., Królik H., Tomaszewski A. J., Ciepielewska E. 2011 Rydno. A Stone Age red ochre quarry and socioeconomic center. A century of research, Warszawa.

Sergant J., Crombé Ph., Perdaen Y. 2006 The ‘invisible’ hearths: a contribution to the discernment of Mesolithic non-structured surface hearths, Journal of Archaeological Science t. 33, z. 7, s. 999–1007.

Sobkowiak-Tabaka I. 2011 Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry, Poznań.

Sulgostowska Z. 1978 Augustów-Wójtowskie Włóki, woj. suwalskie. Osada paleolityczna i neolityczna, Wiadomości Archeologiczne, t. 43, z. 2, s. 173–211.

Tomaszewski A. J., Królik H., Ciepielewska E., Mańka D. 2008 Kto inny, kiedy indziej, na drugim brzegu… Różnice w wykorzystywaniu krzemienia czekoladowego w niektórych zespołach późnopaleolitycznych na Rydnie, [w:] Krzemień „czekoladowy” w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08–10.10.2003, red. W. Borkowski i in., Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach, t. 7, s. 379–397.

Vermeersch P. M., Bubel S. 1997 Postdepositional artefact scattering in a podzol. Processes and consequences for Late Palaeolithic and Mesolithic sites, Anthropologie, t. 35, z. 2, s. 119–130.


Partnerzy platformy czasopism