Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z mezoregionu dorzecza górnej Drwęcy

Sławomir Wadyl

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ARCH.2013.007

Abstrakt


W artykule zaprezentowano wyniki wieloaspektowej analizy wczesnośredniowiecznych materiałów ceramicznych z mezoregionu dorzecza górnej Drwęcy. Pozyskano je podczas badań weryfikacyjnych prowadzonych na wczesnośredniowiecznych grodziskach w Domkowie, Lipowcu, Morlinach, a także Ornowie-Lesiaku. Zbiór analizowano w aspekcie techniczno-technologicznym, morfologicznym, a także stylistycznym. Uzyskane wyniki oraz związki chronologiczno-przestrzenne w ramach tej kategorii źródeł dały podstawy do określenia chronologii procesów zasiedlenia zachodzących we wczesnym średniowieczu na obszarze dorzecza górnej Drwęcy.


Słowa kluczowe


wczesne średniowiecze; ceramika naczyniowa; grodzisko wczesnośredniowieczne; pogranicze mazowiecko-pruskie; osadnictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chudziak W. 1991 Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII–XI/XII w.). Podstawy chronologii procesów zasiedlenia, Toruń.

Chudziak W., Poliński D., Moszczyński A. 1997 Schemat analizy opisowej wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej, [w:] Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materiały, red. W. Chudziak, Toruń, s. 231–243.

Curta F. 2006 The making of Slavs. History and archaeology of the Lower Danube Region c. 500–700, Cambridge.

Dulinicz M. 2001 Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne, Warszawa.

Grążawski K. 2009 Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII–XIII w. Studium nad rozwojem osadnictwa, Olsztyn.

Hoffmann M., Mackiewicz A. 2004 Średniowieczne założenia obronne powiatu ostródzkiego, Ostróda.

Łosiński W. 1996 Menkendorf, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 8: Suplement i indeksy, cz. 2: Supplement A–Ż, red. A. Gąsiorowski, G. Labuda, A. Wędzki, Wrocław, s. 435–439.

Łosiński W., Rogosz R. 1983 Zasady klasyfikacji i schemat taksonomiczny ceramiki, [w:] Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze zamkowe, red. E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński, Wrocław, s. 202–225.

Mirkowska I. 2004 Ceramika wczesnośredniowieczna z grodziska w Kajkowie (przysiółek Lesiak), d. pow. Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, [w:] Ceramika zachodniobałtyjska. Nowe źródła i interpretacje. Materiały z konferencji, Białystok 23–24 września 2002 roku, red. M. Karczewska, M. Karczewski, Białystok, s. 281–291.

Parczewski M. 1988 Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych, Wrocław.

Schuldt E. 1956 Die slawische Keramik in Mecklenburg, Berlin.

Stanisławski B. 2012 Garncarstwo wczesnośredniowiecznego Wolina, Wrocław.

Szymański W. 2000 Trudne problemy w poznawaniu starszych faz wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, [w:] Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Materiały z konferencji Dorobek polskiej archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza w Puszczykowie koło Poznania (27–30 października 1997 r.), red. M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski, Poznań, s. 353–379.

Wadyl S. 2013 Badania weryfikacyjno-sondażowe grodzisk wczesnośredniowiecznych w dorzeczu górnej Drwęcy (Domkowo, Lipowiec, Ornowo-Lesiak, Morliny), [w:] Grodziska Warmii i Mazur. Stan wiedzy i perspektywy badawcze, t. 1, red. Z. Kobyliński, Archaeologica Hereditas, t. 2, Warszawa, s. 109–124.

Wadyl S. [w druku a] Grodzisko w Ornowie-Lesiaku w świetle wyników ostatnich badań archeologicznych, Pruthenia, t. 7.

Weinkauf M. 2011 Ceramika naczyniowa jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej w początku wczesnego średniowiecza (VII–IX wiek), maszynopis rozprawy doktorskiej w Instytucie Archeologii UMK, Toruń.

Wróblewski W., Nowakiewicz T. 2003 Ceramika „pruska” i „słowiańska” we wczesnośredniowiecznej Galindii, [w:] Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, red. M. Dulinicz, Warszawa–Lublin, s. 165–181.


Partnerzy platformy czasopism