Dane archeozoologiczne z miejscowości Bocień (stanowisko 5) do poznania gospodarki ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej

Daniel Makowiecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ARCH.2012.004

Abstrakt


W artykule zawarto dane archeozoologiczne uzyskane podczas badań pokonsumpcyjnych zbiorów faunistycznych, odkrytych w obiektach osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej (fazy II i III). Ich szczegółowa analiza biologiczna oraz archeologiczna (kontekstowa) stała sie podstawą do rozważań na temat genezy zbadanego zbioru faunistycznego, znaczenia gatunków domowych i strategii gospodarczych w wytwarzaniu surowców pochodzenia zwierzęcego, niektórych cech środowiska przyrodniczego otoczenia osady oraz morfotypów zwierząt neolitycznych ziemi chełmińskiej.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benecke N.

-1994 Archäozoologische Studien zur Entwicklung der Haustierhaltung in Mitteleuropa und Südskandinavien von den Anfängen bis zum ausgehenden Mittelalter, Berlin.

Binford L. R.

-1981 Bones. Ancient men and modern myths, Orlando.

Bollongino R., Burger J., Alt K. W.

-2003 Import oder sekundäre Domestikation? Der Ursprung der europäischen Hausrinder im Spiegel molekulargenetischer Analysen an neolithishen, Beiträge zur Archäozoologie und Prähistorischen Anthropologie, t. 4, s. 211–217.

Calkin V. I.

-1960 Izmenčivost metapodij i jejo značenje dlja izučenja krupnogo rogotogo skota drevnosti, Bjulleten Obščestva Ispytatelej Prirody, Otdel Biologii, t. 65, z. 1, s. 109–126.

-1970 Drevnejše domašnje životnye vostočnoj Evropy, Moskva.

Degerbøl M., Fredskild B.

-1970 The Urus (Bos primigenius Bojanus) and Neolithic domesticated cattle (Bos taurus domesticus Linné) in Denmark, with a revision of Bos-remains from the kitchen middens. Zoological and Palynological Investigations, København.

Döhle, H-J.

-1994 Die linienbandkeramischen Tierknochen von Eilsleben, Bördekreis. Ein Beitrag zur neolithischen Haustierhaltung und Jagd in Mitteleuropa, Halle (Saale).

Driesch A.

-1976 A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites, Harvard.

Gedymin T.

Tur (Bos primigenius Bojanus 1827) na ziemiach Wielkopolski i Kujaw. Studium materiału kostnego wykopaliskowego, Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, t. 25, s. 21–37.

Grygiel R.

-2004 Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, t. 1, Wczesny neolit i kultura ceramiki wstęgowej rytej, Łódź.

Kobryń H., Lasota-Moskalewska A.

-1989 Certain osteometric differences between the aurochs and domestic cattle, Acta Theriologica, t. 34, z. 4, s. 67–82.

Komosa M., Godynicki S., Stanisławski D.

-1999 Szacowanie wielkości konia na podstawie związku cech metrycznych eksterieru z obwodowymi odcinkami kośćca kończyn, [w:] Szczątki zwierzęce jako źródło badań nad zróżnicowaniem poziomów życia materialnego i kulturowego ludzi w różnych okresach dziejowych, Wrocław, s. 69–75.

Kukawka S.

-1997 Na rubieży środkowoeuropejskiego świata wczesnorolniczego, Toruń.

Kukawka S., Małecka-Kukawka J., Wawrzykowska B.

-2002 Wczesny i środkowy neolit na ziemi chełmińskiej, [w:] Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość, red. B. Wawrzykowska, Toruń, s. 91–107.

Lasota-Moskalewska A.

-2005 Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Warszawa.

Lasota-Moskalewska A., Kobryń H.

-1990 The size of aurochs skeletons from Europe and Asia in the period from Neolithic to the Middle Ages, Acta Theriologica, t. 35, z. 1–2, s. 89–109.

Makowiecki D.

-1987 Źródła archeozoologiczne z epoki neolitu i początku epoki brązu z ziemi chełmińskiej, [w:] Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, red. T. Wiślański, Toruń, s. 259–273.

-2001 Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim w średniowieczu, Studium archeozoologiczne, Biblioteka Studiów Lednickich, t. 6, Poznań.

-2003 Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Poznań.

-2008 Badania archeozoologiczne w studiach nad paleośrodowiskiem człowieka, [w:] Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, red. W. Chudziak, Toruń, s. 123–137.

-2010 Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografi a in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim, Mons Sancti Laurentii, t. 6, Toruń.

Makowiecki D., Godynicki S.

-1993 Zwierzęce źródła kostne do poznania gospodarki zwierzętami społeczeństw prahistorycznych i średniowiecznych ziemi chełmińskiej, [w:] Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989–1992, red. J. Chudziakowa, Toruń, s. 111–117.

Makowiecki D., Rybacki M.

-2001 Archeologiczne znaleziska szczątków żółwia i jego znaczenie u społeczeństw prahistorycznych oraz wczesnohistorycznych na Niżu Polskim, [w:] Żółw błotny, red. B. Najbar, S. Mikrus, Świebodzin, s. 97–102.

Makowiecki D., Stach A.

-2007 Ssaki wolno żyjące w holocenie Polski – aspekty środowiskowe i gospodarcze, [w:] Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce, red. M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska, Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, t. 1, Poznań, s. 155–170.

Małecka-Kukawka J.

-1994 „Gospodarka” surowcami krzemiennymi wśród społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej z perspektywy teorii wymiany społecznej, [w:] Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, red. L. Czerniak, Grudziądz, s. 37–50.

-2001 Między formą a funkcją, Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej, Toruń.

Marciniak A.

-2005 Placing animals in the Neolithic: Social zooarchaeology of prehistoric farming, London.

-2006 From animals and food in space to bones in context. Social zooarchaeology of the Neolithic farming communities, [w:] Deconstructing context. A critical approach to archaeological practice, red. D. Papaconsantinou, Oxford, s. 34–49.

-2008 Analiza archeozoologiczna i tafonomiczna zwierzęcych szczątków kostnych z osady z młodszego okresu przedrzymskiego w Łękach Górnych, stan. 1, gm. Krzyżanów, [w:] Osada wielokulturowa w Łękach Górnych, stan. 1, gm. Krzyżanów, red. L. Czerniak, J. Gąssowski, Via Archaeological Pultuskiensis, t. 2, Pułtusk, s. 233–246.

Moździoch S.

-1999 Socjotopografi a grodu wczesnośredniowiecznego w Bytomiu Odrzańskim w świetle analizy zwierzęcych szczątków kostnych, [w:] Szczątki zwierzęce jako źródło badań nad zróżnicowaniem poziomów życia materialnego i kulturowego ludzi w różnych okresach dziejowych, Wrocław, s. 91–103.

-2002 Castrum Munitissimum Bytom. Lokalny ośrodek władzy w państwie wczesnopiastowskim, Warszawa.

Opracowanie

-2006 Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na odcinku A1 planowanej autostrady w woj. kujawsko-pomorskim (b. woj. toruńskie), Bocień, gm. Chełmża, stanowisko 5, t. 1, maszynopis w archiwum Zespołu do Badań Autostrady A1; Instytutu Archeologii UMK, Toruń.

Polska księga

-1992 Polska czerwona księga zwierząt, red. Z. Głowaciński, Warszawa.

Sobociński M.

-1985 Szczątki kostne z osad ludności kultury ceramiki wstęgowej na Kujawach (ze studiów nad rozwojem kultur wstęgowych na Kujawach), Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, t. 164, Archeozoologia 10, s. 87–127.

Sobociński M., Makowiecki, D.

-1990 Stan badań nad źródłami archeozoologicznymi kultury amfor kulistych, [w:] Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw, red. A. Cofta-Broniewska, Poznań, s. 177–187.

Sosnowski W.

-1990 Stolno, gmina Stolno, województwo toruńskie, stanowisko 2, jama 2, [w:] Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej, red. D. Jankowska, Toruń, s. 15–19.

Zietzschmann O., Krölling O.

-1955 Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte der Haustiere, Berlin.


Partnerzy platformy czasopism