WIANKI JAKO ELEMENT WYPOSAŻENIA GROBOWEGO

Małgorzata Grupa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/17920

Abstrakt


Zarys treści. W artykule przedstawiono wybrane wianki z pochówków dziecięcych, odnalezione podczas prac archeologicznych prowadzonych w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie. Dokonano próby porównania ich z innymi, wcześniej opublikowanymi w polskiej literaturze.


Słowa kluczowe


kościół, groby, pochówki dziecięce, wianki grobowe, pompa funebris, okres nowożytny, Polska

Pełny tekst:

PDF 008

Bibliografia


Chołodowska E. J. 2009 Wianki z grobów przy kościele św. Jakuba w Toruniu. Charakterystyka i symbolika (badania archeologiczne w 2008 roku), maszynopis pracy licencjackiej w Archiwum UMK, Toruń.

Drążkowska A. 2000 Dokumentacja konserwatorska prac przeprowadzonych na zabytkowej odzieży dziecięcej wydobytej z krypty grobowej w kościele NMP w Kostrzynie nad Odrą, maszynopis w Pracowni Archeologicznej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Toruń.

Drążkowska A. 2006 Wianki wydobyte z krypty grobowej w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Rocznik Toruński, t. 33, s. 209–217.

Drążkowska A. 2007 Kwiaty i wianki elementem wyposażenia grobowego osiemnastowiecznych pochówków na podstawie znalezisk z kościoła św. Jana i z kościoła św. Trójcy w Gdańsku, [w:] XV Sesja Pomorzoznawcza, red. G. Nawrolska, Elbląg, s. 491–496.

Dziubkowa J. 2002 Wizerunek dziecka na portrecie trumiennym, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, red. M. Dąbrowska, A. Klonder, Warszawa, s. 301–324.

Fischer A. 1921 Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów.

Garland R. 2011 Pogrzeb, [w:] Antropologia antyku greckiego, red. W. Lengauer, P. Majewski, L. Trzcionkowski, Warszawa, s. 585–598.

Grupa D. 2014 Wstążki i kokardy w zwyczajach pogrzebowych, Schody Kawowe, Kwartalnik Kwidzyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, nr 2/58 (rok XV), Kwidzyn, s. 17–20.

Grupa M. 2005 Ubiór mieszczan i szlachty z XVI–XVIII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Toruń.

Grupa M. 2015 Preliminary analyses of silk flowers from modern graves in Poland, Archaeological Textiles Review, nr 57, s. 41–47.

Grupa M., Grupa D., Kozłowski T., Krajewska M., Majorek M., Nowak M., Nowak S., Przymorska-Sztuczka M., Wojciechowska A., Dudziński T. 2014 Tajemnice szczuczyńskich krypt, t. 2, Grajewo–Toruń.

Grupa M., Kozłowski T., Jankauskas R., Grupa D., Krajewska M., Krakowska S., Majorek M., Mosiejczyk J., Nowak M., Nowak S., Przymorska-Sztuczka M., Wojciechowska A. 2015 Tajemnice krypty w kaplicy św. Anny, Secrets of the crypt in St. Ann chapel, Gniew.

Grupa M., Krajewska M., Majorek M., Kozłowski T. 2013 The influence of trade contacts on grave equipment of Gniew community in 14th–18th century, Geology, Geophysics and Environment, t. 39, nr 2, s. 133–142.

Guszpit P., Mruczek R., Wojcieszak J., Wójcik M. 2010 Pierwszy wrocławski cmentarz protestancki przy kościele imienia Salwatora – wstępne wyniki badań, [w:] Śródmiejska katedra. Kościół św. Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia, red. B. Czechowicz, Wrocław, s. 629–636.

Johannsen B. B. 1988 Om kongelige begravelsesskikke på Christian IV’s tid, [w:] Fru Kirsten Børn, To kongebørns begravelser i Roskilde Domkirke, red. A. Kruse i in., Forfatterne, s. 35–64.

Kizik E. 1998 Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVII–XVIII wieku, Gdańsk.

Kropidłowski Z. 1997 Samopomoc w korporacjach rzemieślniczych Gdańska, Torunia i Elbląga (XIV–XVIII w.), Gdańsk.

Mattausch H. 1970 Das Beerdigungswesen der Freien Reichsstadt Nürnberg (1219 bis 1806), München.

Østergård E. 1988 Katalog, [w:] Frau Kirstens Børn, To kongebørnsburgravelseri Roskilde Domkirke, red. A. Kruse i in., Forfatterne, s. 217–245.

Petrycka A. 2003 Umrzeć w wianku. Próba interpretacji pochówków z wiankami, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 51, nr 1, s. 17–26.

Romanowska L. 2007 Pochówki nowożytne z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu (badania z lat 1982–83), maszynopis pracy magisterskiej w Archiwum UMK, Toruń.

Simonides D. 1988 Od kolebki do grobu, Opole.

Streinz L. 1980 ArchäologischeUntersuchungen in der und um die Kirche St. Laurenz in Wien-Simmering, Fundberichteaus Österreich 19, s. 211–222.

Westphalen T. 2007 Totenkronen, [w:] Der Fund, red. T. Westphalen, Drezden, s. 130–131.

Wojciechowska A. 2012 Krypta grobowa pod kaplicą św. Katarzyny w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie w świetle badań archeologicznych, maszynopis pracy licencjackiej w Archiwum UMK, Toruń.

Wojcieszak M. 2007 Protestanckie cmentarzysko przy kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 49, s. 321–344.

Wojcieszak M. 2010 Nekropole wrocławskiej katedry p.w. św. Jana Chrzciciela. Nowożytny cmentarz na Zatumiu, [w:] Średniowieczne i nowożytne nekropole Wrocławia, cz. I, Wratislavia Antiqua 12, red. K. Wachowski, Wrocław, s. 11–51.


Partnerzy platformy czasopism