Z NOWYCH BADAŃ NAD WCZESNOŚREDNIOWIECZNYM ZESPOŁEM OSADNICZYM PRZY JEZIORZE ARCHIDIAKONKA W OKOLICY CHEŁMŻY

Dariusz Poliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/17909

Abstrakt


Zarys treści. Zaprezentowano wyniki nowych badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym położonym przy jeziorze Archidiakonka w okolicy Chełmży, uzyskane dzięki archeologicznym pracom ratowniczym przeprowadzonym w 2010 roku na stanowisku 11 w Bielczynach. Omówiono zarejestrowane podczas tych prac obiekty i nawarstwienia kulturowe związane z wczesnym średniowieczem, wykonano szczegółową analizę pozyskanego zbioru fragmentów naczyń ceramicznych z tego okresu oraz uaktualniono wiedzę na temat „archidiakońskiego” zespołu osadniczego, przede wszystkim w zakresie chronologii.

Słowa kluczowe


wczesne średniowiecze, ziemia chełmińska, Archidiakonka, zespół osadniczy, obiekty i nawarstwienia kulturowe, naczynia ceramiczne

Pełny tekst:

PDF 003

Bibliografia


Bartczak A. J. 2010 Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku 11, w Bielczynach, gm. Chełmża, maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Toruń.

Bartczak A. J., Poliński D. 2011 Opracowanie wyników badań archeologicznych w miejscowości Bielczyny, gm. Chełmża, stan. 11 (woj. kujawsko-pomorskie), maszynopis w Instytucie Archeologii UMK, Toruń.

Chudziak W. 1991 Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII–XI/XII w.), Toruń.

Chudziak W. 1994 Chełmża, [w:] Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej. Katalog źródeł, red. J. Chudziakowa, Toruń, s. 42–45.

Chudziak W., Poliński D. 1997 Podstawy datowania wczesnośredniowiecznego szlaku lądowego z Kujaw do Prus, [w:] Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materiały, red. W. Chudziak, Toruń s. 83–95.

Chudziak W., Poliński D., Moszczyński A. 1997 Schemat analizy opisowej wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej, [w:] Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materiały, red. W. Chudziak, Toruń s. 231–243.

Poliński D. 1997 Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Chełmży, woj. toruńskie (badania w 1995 roku), [w:] Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materiały, red. W. Chudziak, Toruń s. 97–130.

Poliński D. 1998 Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w rejonie jeziora Archidiakonka w Chełmży, [w:] XII Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 23–24 października 1997 r., Materiały, Acta Archaeologica Pomoranica 1, red. M. Dworaczyk i in., Szczecin, s. 211–226.

Poliński D. 2002 Chełmża i najbliższe okolice w pradziejach i średniowieczu na podstawie badań archeologicznych, [w:] Szkice regionalne 1: Zapiski chełmżyńskie, red. K. Wajda, Chełmża, s. 7–50.


Partnerzy platformy czasopism