MATERIAŁY KULTUR OKSYWSKIEJ I WIELBARSKIEJ POZYSKANE W 2010 ROKU NA STANOWISKU 20 W MIEJSCOWOŚCI MAŁE CZYSTE, POW. CHEŁMIŃSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Ewa Bokiniec, Magdalena Olszta-Bloch, Maria Pronobis

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/17906

Abstrakt


Zarys treści. Artykuł przedstawia wstępne wyniki badań prowadzone w roku 2010 na cmentarzysku ludności kultur oksywskiej i wielbarskiej w miejscowości Małe Czyste (pow. chełmiński). Na odsłoniętej wówczas powierzchni 301,5 m2, natrafiono na 84 obiekty, w tym jeden szkieletowy grób neolityczny oraz 44 groby ciałopalne. Wśród tych ostatnich, na podstawie wydobytych z nich materiałów źródłowych, wyróżniono jeden należący do kultury łużyckiej, trzy(?) do kultury oksywskiej, 21 do kultury wielbarskiej, osiem można powiązać bądź z kulturą oksywską, bądź wielbarską. Ponadto odkryto jeden obiekt o możliwym charakterze osadowym.


Słowa kluczowe


kultura wielbarska, kultura oksywska, cmentarzysko, Małe Czyste, ziemia chełmińska

Pełny tekst:

PDF 001

Bibliografia


Almgren O. 1923 Studien über nordeuropäische Fibelformen der ernsten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen, Mannus-Bibliothek, t. 32, Leipzig.

Andrzejowski J. 1998 Nadkole 2. A cemetery of the Przeworsk Culture in Eastern Poland, Monumenta Aarchaeologica Barbarica, t. 5, Kraków.

Andrzejowski J. 1999 Zapinki o cechach mieszanych II i IV grupy Almgrena, Barbaricum, t. 3, Warszawa.

Balke B. 1999 Unikatowa bransoleta znad Mogilanki, [w:] COMHLAN. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin, red. J. Andrzejowski, Warszawa, s. 61–80.

Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1984 Gleby, [w:] Województwo toruńskie. Przyroda – ludność i osadnictwo – gospodarka, red. R. Galon, Warszawa, s. 189–207.

Blume E. 1912 Die germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit, cz. 1, Mannus-Bibliothek, t. 8, Leipzig.

Bokiniec E. 2001 Okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów, [w:] Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na odcinku A1 planowanej autostrady w woj. kujawsko-pomorskim (b. woj. bydgoskie), t. 1–a, 1–b, Warlubie, gm. Warlubie, stanowisko 1, maszynopis w Instytucie Archeologii UMK, Toruń.

Bokiniec E. 2005 Podwiesk Fundstelle 2. Ein Gräberfeld der Oksywie-Kultur im Kulmer Land, Monumenta Aarchaeologica Barbarica, t. 11, Kraków.

Bokiniec E. 2008 Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych, Toruń.

Bokiniec E. 2016 Rogowo, gm. Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 23. Osada kultury wielbarskiej. Katalog, Toruń.

Budynek G. 1986 Małe Czyste, gm. Stolno, woj. toruńskie, Informator Archeologiczny. Badania rok 1985, Warszawa, s. 101.

Dąbrowska T. 1996 Krzesiwa typu skandynawskiego z Kamieńczyka, woj. Ostrołęka, [w:] Concordia. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. W. Nowakowski, Warszawa, s. 45–49.

Florkowski A. 1986 Badania antropologiczne szczątków kostnych ludzkich znalezionych podczas prac wykopaliskowych w miejscowości Małe Czyste, gm. Stolno, maszynopis w archiwum Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń.

Galon R. 1984a Ogólna charakterystyka geograficzna województwa, [w:] Województwo toruńskie. Przyroda – ludność i osadnictwo – gospodarka, red. R. Galon, Warszawa, s. 9–16.

Galon R. 1984b Typy krajobrazu naturalnego i rejony fizycznogeograficzne, [w:] Województwo toruńskie. Przyroda – ludność i osadnictwo – gospodarka, red. R. Galon, Warszawa, s. 251–261.

Ginalski J. 1991 Ostrogi kabłąkowe kultury przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna, Przegląd Archeologiczny, t. 38, s. 53–84.

Godłowski K. 1981 Kultura przeworska, [w:] Prahistoria ziem polskich, t. 5: Późny okres lateński i okres rzymski, red. J. Wielowiejski, Wrocław, s. 57–135.

Godłowski K., Woźniak Z. 1981 Chronologia, [w:] Prahistoria ziem polskich, t. 5: Późny okres lateński i okres rzymski, red. J. Wielowiejski, Wrocław, s. 51–56.

Gurtowski P. 1987 Cmentarzysko ludności kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Małe Czyste, gm. Stolno, stan. 20, [w:] Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej. Materiały z międzynarodowego sympozjum, Toruń, 11–13 XI 1986, red. T. Wiślański, Toruń, s. 175–183.

Kaczanowski P., Zaborowski J. 1988 Bemerkungen über die Bewaffnung der Bevölkerung der Wielbark-Kultur, [w:] Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim (materiały z konferencji), t. 1, red. J. Gurba, A. Kokowski, Lublin, s. 221–239.

Kostrzewski J. 1919 Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit, Mannus-Bibliothek, t. 18, Leipzig–Würzburg.

Kujawa-Piszcz A. 2006 Okres wpływów rzymskich, [w:] Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na odcinku A1 planowanej autostrady w woj. kujawsko-pomorskim (b. woj. toruńskie), t. 15–d, Rogowo, gm. Lubicz, stanowisko 23, maszynopis w Instytucie Archeologii UMK, Toruń.

Madyda-Legutko R. 1986 Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, British Archaeological Reports, International Series 360, Oxford.

Madyda-Legutko R. 2011 Studia nad zróżnicowaniem metalowych części pasów w kulturze przeworskiej. Okucia końca pasa, Kraków.

Mrózek W. 1984 Wody płynące, [w:] Województwo toruńskie. Przyroda – ludność i osadnictwo – gospodarka, red. R. Galon, s. 109–140.

Pietrzak M. 1987 Cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich w Rumi, woj. gdańskie, Gdańsk.

Pietrzak M. 1997 Pruszcz Gdański. Fundstelle 10. Ein Gräberfeld der Oksywie- und Wielbark-Kultur in Ostpommern, Monumenta Archaeologica Barbarica, t. 4, Kraków.

Stawska V. 1994 Groby wczesnośredniowieczne w miejscowości Małe Czyste, gm. Stolno, woj. toruńskie (stanowisko 20), [w:] Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. Wybrane zagadnienia imateriały, t. 2, red. J. Olczak, Toruń, s. 153–167.

Szostek A. 2016 Ostrogi w grobach kultury wielbarskiej na ziemi chełmińskiej, Toruń, maszynopis pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii UMK, Toruń.

Tempelmann-Mączyńska M. 1985 Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, Mainz am Rhein.

Wołągiewicz R. 1981 Kultury oksywska i wielbarska, [w:] Prahistoria ziem polskich, t. 5: Późny okres la¬teński i okres rzymski, red. J. Wielowiejski, Wrocław, s. 135–177.

Wołągiewicz R. 1993 Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym, Szczecin.

Wołągiewicz R. 1995 Lubowidz. Ein birituelles Gräberfeld der Wielbark-Kultur aus der Zeit vom Ende des 1. Jhs. v. Chr. aus zum Anfang des 3. Jhr. n. Chr., Monumenta Archaeologica Barbarica, t. 1, Kraków.


Partnerzy platformy czasopism