Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

O czasopiśmie

Czasopismo, którego pierwszy numer ukazał się z inicjatywy Elżbiety Zawackiej w 1988 r. w Toruniu, pierwotnie jako wewnętrzna gazetka Klubu Historycznego, działającego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim Oddział w Toruniu (który dał początek Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej - wydawcy czasopisma). Najpierw Biuletyn ukazywał się jako kilkustronicowy kwartalnik, następnie jako 20-30 stronicowy półrocznik popularnonaukowy, a od 2003 r. wydawany jest w formie około stustronicowego czasopisma naukowego. Na jego zawartość składają się artykuły naukowe, edycje zródeł, omówienia wydawnicze i sylwetki osób zaangażowanych w działalnośc niepodlegółościową lat 1939-1945. Stałą częścią jest też kronika uroczystości patriotycznych, w których zaangażowana jest Fudnacja Generał Elżbiety Zawackiej oraz część sprawozdawcza, dotyczącą jej działalności.

W ciągu swojej blisko 30-letniej historii "Biuletyn" pięciokrotnie zmieniał swoją nazwę, co związane było ze statusem prawnym wydawcy oraz jego rozwojem. Kolejne tytuły "Biuletynu" to: "Biuletyn Klubu Historycznego przy ZK-P Oddział w Toruniu", "Biuletyn Klubu Historycznego im. Antoniego Antczaka przy ZK-P Oddz. w Toruniu", "Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie AK", "Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek", "Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej" (od 2009 r.). Jednocześnie ze zmianą nazwy poszerzał się też zakres merytoryczny czasopisma, od broszury organizacyjnej do czasopisma naukowego, podlegającego ocenie MNiSW (ocena za rok 2015: 3 pkt).

Obecnie teksty publikowane na łamach "Biuletynu", dotyczą działalności niepodległościowej Polaków lat 1939-1945, ze szczególnym uwzględnieniem konspiracji na Pomorzu oraz wojennej służby Polek.

Tom 33 Nr 71 (2021)
Wednesday, Mar 15, 2023

W najnowszym biuletynie chcieliśmy możliwie szeroko spojrzeć na wojnę oczami kobiet. Zaczynamy od refleksji Sebastiana Pawliny, który zainteresował się postawami matek żołnierzy konspiracji. Tutaj też znajdziemy przegląd najważniejszej kobiecej literatury i postulat prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad dziejami wojny. Dopełnieniem uwag Pawliny będą wspomnienia Jadwigi Antczakowej, synowej znanego na Pomorzu działacza Delegatury Rządu na Kraj, Antoniego Antczaka. Dramatyczna historia wojenna łączy w sobie wszystkie właściwie
odsłony życia wojennego – zarówno konspiracyjne, jak i cywilne, nierozłącznie z nim związane.
Alicja Bartnicka przeanalizowała dzieje żydowskich robotnic przymusowych w fabryce broni w Skarżysku-Kamiennej, a Alicja Paczoska--Hauke los Marii Kostrzewskiej – żołnierza Armii Krajowej i członkini Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Inną zbiorowością skrupulatnie
poddaną oglądowi przez Danutę Drywę są Polki osadzone w obozie Stutthof nie za działalność narodową, lecz łamanie przepisów obowiązku pracy. Kolejny przyczynek autorstwa Karoliny Trzeskowskiej-Kubasik dotyczy zaangażowania kobiet w Armii Krajowej Obwodu Busko. Andrzej Gąsiorowski, nie nawiązując do tematu przewodniego numeru, ponownie zajął się historią Witolda Świętochowskiego, jednego z agentów gdańskiego gestapo (za Red. Biuletynu Januszem Marszalcem).

Pliki do pobrania dla tego numeru:
Spis treści tego numeru
Pożegnanie
Źródła
Patrycja Filipowicz
89-96
Sylwetki
Elżbieta Skerska
97-100