Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

O czasopiśmie

Czasopismo, którego pierwszy numer ukazał się z inicjatywy Elżbiety Zawackiej w 1988 r. w Toruniu, pierwotnie jako wewnętrzna gazetka Klubu Historycznego, działającego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim Oddział w Toruniu (który dał początek Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej - wydawcy czasopisma). Najpierw Biuletyn ukazywał się jako kilkustronicowy kwartalnik, następnie jako 20-30 stronicowy półrocznik popularnonaukowy, a od 2003 r. wydawany jest w formie około stustronicowego czasopisma naukowego. Na jego zawartość składają się artykuły naukowe, edycje zródeł, omówienia wydawnicze i sylwetki osób zaangażowanych w działalnośc niepodlegółościową lat 1939-1945. Stałą częścią jest też kronika uroczystości patriotycznych, w których zaangażowana jest Fudnacja Generał Elżbiety Zawackiej oraz część sprawozdawcza, dotyczącą jej działalności.

W ciągu swojej blisko 30-letniej historii "Biuletyn" pięciokrotnie zmieniał swoją nazwę, co związane było ze statusem prawnym wydawcy oraz jego rozwojem. Kolejne tytuły "Biuletynu" to: "Biuletyn Klubu Historycznego przy ZK-P Oddział w Toruniu", "Biuletyn Klubu Historycznego im. Antoniego Antczaka przy ZK-P Oddz. w Toruniu", "Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie AK", "Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek", "Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej" (od 2009 r.). Jednocześnie ze zmianą nazwy poszerzał się też zakres merytoryczny czasopisma, od broszury organizacyjnej do czasopisma naukowego, podlegającego ocenie MNiSW (ocena za rok 2015: 3 pkt).

Obecnie teksty publikowane na łamach "Biuletynu", dotyczą działalności niepodległościowej Polaków lat 1939-1945, ze szczególnym uwzględnieniem konspiracji na Pomorzu oraz wojennej służby Polek.

Tom 34 Nr 72 (2022)
Friday, Mar 1, 2024
Spis treści tego numeru
Źródła
Elżbieta Skerska
71-84