O obiektach przejściowych. Wystawa Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy... w Łodzi

Michał Żerkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18897

Abstrakt


Presented in 2017/2018 in the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź the LostRegained. The Story Continues... exhibition was the result of the restitution of artefacts from the non-European ethnographic collection of the Łódź Museum plundered during the German Nazi occupation of Poland. The history of this collection and its creators dates back to the early 20th century and is directly connected with the turbulent events of the last century: European domination in the colonies, World War II, the Cold War division of Europe and its end. Looking at this past through the prism of the exhibition of the restituted African, American and Asian objects, gives a unique opportunity to ask questions about the origins of the Łódź ethnological tradition, as well as the current state of anthropological and museological discussions about the circumstances in which Polish pre-war, non-European ethnographic collections were created.


Słowa kluczowe


Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; pozaeuropejskie artefakty; restytucja; antropologia muzealna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Appiah Kwame Anthony 2008: Postmodernizm, postkolonializm. O różnicy w przedrostku, przeł. D. Kołodziejczyk, „Literatura na Świecie”, nr 1–2, s. 140–164.

Armin Kazimierz 1938: W wolnej republice czarnych, „Morze”, r. 15, z. 4, s. 19–20.

Bhabha Homi K. 2010: Miejsca kultury, przeł. T. Dobrogoszcz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Białas Tadeusz 1983: Liga Morska i Kolonialna 1930–1939, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.

Borucka-Piech Joanna 2017: Utracone – odzyskane. Katalog zbiorów odzyskanych z Getyngi, Łódź: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.

Cieślińska-Lobkowicz Nawojka 2014: Łowy i dyplomacja. Losy wywiezionych w 1940 r. łódzkich zabytków etnografii pozaeuropejskiej, „Muzealnictwo”, nr 55, s. 216–233.

Clifford James 2000: Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. E. Dżurak i in., Warszawa: Wydawnictwo KR.

Errington Shelly 1998: The Death of Authentic Primitive Art and Other Tales of Progress, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.

Fanon Frantz 1985: Wyklęty lud ziemi, przeł. H. Tygielska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Foucault Michel 1980: Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977 by Michel Foucault, oprac. C. Gordon, przeł. C. Gordon i in., New York: Pantheon Books.

: Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady z Collège de France, 1976, przeł. M. Kowalska, Warszawa: Wydawnictwo KR.

: Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Frenzel Walter 1940: Noch ein Glanzstück der Litzmannstädter Museen. Ein Großer Fund: der Schwanen-Zuber von Bernacice, „Litzmannstädter Zeitung”, r. 18, nr 326, s. 4.

Griaule Marcel 1943: Les Saô legendaires, Paris: Gallimard.

: Méthode de l’ethnographie, Paris: Presses Universitaires de France.

Giżycki Jerzy 1934: Biali i czarni. Fragmenty kolonjalne, Warszawa: Gebethner i Wolff.

: Między morzem a pustynią, Warszawa: Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska.

Jażdżewski Konrad 1995: Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa z XX wieku, Łódź: Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego.

Kirshenblatt-Gimblett Barbara 1998: Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage, Berkeley – Los Angeles: University of California Press.

Lacan Jacques 1998: The Seminar of Jacques Lacan, Book XI: The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, oprac. J.-A. Miller, przeł. A. Sheridan, New York – London: W.W. Norton & Company.

Leiris Michel 2017: Phantom Africa, przeł. B.H. Edwards, Calcuta – London – New York: Seagull Books.

Michał Żerkowski

Łaszczewska Teresa 1983: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Dzieje – zbiory – działalność, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, nr 21, s. 11–39.

Miłosz Czesław 2000: To, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Nadolska-Styczyńska Anna 2004: O „egzotycznych” źródłach azjatyckiej kolekcji etnograficznej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, [w:] Z. Jasiewicz (red.), Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka – badacze – znaczenie, Poznań: Biblioteka Telgte, s. 259–279.

: Ludy zamorskich lądów. Kultury pozaeuropejskie a działalność popularyzatorska Ligi Morskiej i Kolonialnej, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

: Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

: Opowieści znad Nigru. Francuska Afryka Zachodnia w opisach Jerzego Giżyckiego, [w:] W. Cisło, J. Rożański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan. Polska a strefa Sudanu, Pelplin: Bernardinum, s. 261–294.

Nowosz Witold 1969: Amerykanistyczna kolekcja w Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, nr 13, s. 153–165.

: Afrykańskie maski i rzeźby obrzędowe w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, nr 14, s. 168–175.

Ouologuem Yambo 1971: Bound to Violence, przeł. R. Manheim, London: Secker and Warburg.

Price Sally 1989: Primitive Art in Civilized Places, Chicago – London: University of Chicago Press.

: Paris Primitive: Jacques Chirac’s Museum on the Quai Branly, Chicago – London: University of Chicago Press.

Price Sally, Jamin Jean 1988: A Conversation with Michel Leiris, „Current Anthropology”, t. 29, nr 1, s. 157–174.

Róheim Géza 1945: The Eternal Ones of the Dream: A Psychoanalytic Interpretation of Australian Myth and Ritual, New York: International Universities Press.

Styczyńska Anna 1999: Zbiór pozaeuropejski Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi a Liga Morska i Kolonialna, „Lud”, t. 83, s. 109–131.

Winnicott Donald Woods 1975: Through Paediatrics to Psycho-Analysis, New York: Basic Books.

Ząbek Maciej 2007: Biali i czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów, Warszawa: Wydawnictwo DiG.

List J. Manugiewicza do kpt. M. Lepeckiego z dnia 18.10.1934 r., Archiwum Etnograficzne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, AE MAiEŁ /DMME/ 1934/1.

List M. Januszewiczowej do J. Manugiewicza z dnia 18.10.1936 r., Archiwum Etnograficzne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, AE MAiEŁ /DMME/ 1936/19.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism