Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Dane wstępne:


1. Teksty przygotowujemy w postaci dokumentu Word, pisanego czcionką 12 z odstępem 1,5 między wierszami, marginesy 2,5 i wysyłamy pocztą elektroniczną na adres zwam@ptl.info.pl

2. Objętość artykułu nie może przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 20 stron maszynopisu, 40.000 znaków ze spacjami). Recenzje, informacje naukowe, sprawozdania powinny posiadać objętość 3-6 stron (max. 10800 znaków ze spacjami) i nie wymagają abstraktu.

3. Na pierwszej stronie, nad tytułem, podajemy pełne imię i nazwisko autora. Jeśli autor zamierza reprezentować ośrodek (instytucję, stowarzyszenie, miejscowość), podajemy pełną jego nazwę. Autor nadsyła również „Dane o Autorze”, które zostaną umieszczone w tekście (do 300 znaków ze spacjami)

4. Do każdego artykułu powinien być dołączony abstrakt w jęz. polskim i jęz. angielskim (do 1000 znaków ze spacjami).

Przypisy i cytowanie:

1. Umieszczone w tekście tytuły publikacji, wystaw, dzieł sztuki itp. zapisujemy kursywą.

2. Przypisy tekstowe numerujemy kolejno umieszczając je na dole strony.

3. Wszystkie odnośniki do literatury umieszczamy w przypisach wewnętrznych, stosując następujące zasady ich konstruowania: w nawiasie kwadratowym podajemy pełne nazwisko/a autora/ów, następnie rok wydania cytowanej pracy, a po dwukropku stronę/y, z której/ych pochodzi dana informacja bądź cytat, np. [Kowalski 1997: 4-5]. W wypadku wykorzystania kilku publikacji danego autora, które ukazały się w tym samym roku, wyróżniamy je kolejną literą alfabetu a, b, c…, umieszczoną po roku wydania np. [Kowalski 1997a: 4-5].

4. Na końcu pracy zamieszczamy pełny spis opracowań (BIBLIOGRAFIĘ) według następujących zasad: obowiązuje porządek alfabetyczny autorów; podajemy pełne nazwisko i imię autora; poniżej rok wydania publikacji, po dwukropku tytuł pracy, nazwisko tłumacza (jeśli mamy do czynienia z przekładem), po przecinku miejsce wydania, po dwukropku nazwa wydawnictwa np.

Clair Jean

2009: Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, przeł. J. M. Kłoczkowski, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

w wypadku artykułu z czasopisma bądź z opracowania zbiorowego obowiązuje ten sam porządek co wyżej, tyle że po tytule artykułu podajemy informacje odnoszące się do pracy, z której dany tekst pochodzi, np.

Zając Marta

2005: Nowa muzeologia, lub jak spojrzeć w oczy Meduzie, [w:] Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków: UNIVERSITAS.

Piotrowska Monika

2011: Wspomnienia o sierpeckich garncarzach, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom I.

tytuły książek i artykułów podajemy kursywą, tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych w cudzysłowach, normalną czcionką.

1. W przypadku cytowania źródła niepublikowanego, stosujemy przypis dolny zawierający następujące dane: autor, tytuł dokumentu, rodzaj, miejsce przechowywania. Materiały te wymieniamy na końcu pracy, po bibliografii, w ramach osobnej kategorii ŹRÓDŁA NIEPUBLIKOWANE, zachowując porządek zapisu zastosowany w przypisach.

2. Cytując treści internetowe stosujemy przypis wewnętrzny zawierający adres strony www oraz datę odczytu oddzieloną od adresu średnikiem np. [www.etnomuzeum; data odczytu: 06.12.2013]. Spis stron internetowych umieszczamy na końcu pracy, po bibliografii i źródłach niepublikowanych, w ramach osobnej kategorii STRONY INTERNETOWE, zachowując porządek zapisu zastosowany w przypisach .

3. Dłuższe cytaty wyodrębniamy z tekstu głównego, zapisujemy od akapitu czcionką 11 i nie stosujemy cudzysłowów (przypis wstawiamy przed ostatnią kropką).

4. Krótsze cytaty umieszczamy w tekście czcionką 12 w cudzysłowach (przypis wstawiamy po cudzysłowie zamykającym, przed ostatnią kropką).

5. Ewentualny materiał ilustracyjny przesyłamy w osobnych plikach, z zaznaczeniem w tekście miejsca, w których powinny znaleźć się ilustracje. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie wszelkich kwestii związanych z prawami autorskimi do wykorzystywanych materiałów.

Recenzowanie tekstów nadesłanych:

1. Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą na przez procedurę preselekcji, do recenzji zaś zostają skierowane artykuły wyłonione w toku procedury.

2. Każdy (wyłoniony w toku preselekcji) artykuł jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów. Intencją Redakcji jest, by przynajmniej jeden z recenzentów wywodził się ze środowiska muzealnego (lista recenzentów).

3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem recenzenta o odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji (arkusz recenzji).

4. Po otrzymaniu recenzji sekretarz redakcji informuje Autorów o uwagach recenzentów oraz o ostatecznej decyzji co do publikacji (podejmowanej przez komitet redakcyjny).

5. Redakcja nie zwraca prac, które nie zostały zakwalifikowane do druku.

10. Redakcja umieszcza pełną listę recenzentów na stronie internetowej pisma.

11. Teksty umieszczone w działach: Opinie, Komentarze, Recenzje i Sprawozdania są nierecenzowane.

Poprawki:

W przypadku potrzeby dokonania poprawek tekst zostanie przesłany do autora, który zobowiązany jest nanieść poprawki w terminie wskazanym przez redakcję. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do tekstu drobnych poprawek i skrótów.

Współautorstwo:

W przypadku współautorstwa do artykułu powinna być dołączona informacja o procentowym wkładzie pracy każdego z współautorów. Informacja powinna zostać przesłana pocztą tradycyjną na adres redakcji i zawierać podpisy wszystkich współautorów.

Jeżeli artykuł powstał w ramach projektu, powinien zawierać przypis tekstowy z informacją na jego temat, wraz ze wskazaniem instytucji finansujących.

Autor podpisuje oświadczenie tym, że nadesłany tekst jest utworem oryginalnym i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej w postaci plagiatów, praktyk „ghostwriting” oraz „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. (źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/help/pl/czasopisma-i-ankiety/wyjasnienie-dotyczace-zjawiska-ghostwriting)

 

Transliteracja

1. W tekstach stosujemy angielską transliterację alfabetów niełacińskich według norm przyjętych przez Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie (the Library of Congress): http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html

2. Tablice transliteracyjne alfabetów słowiańskich:

 

Publikowanie artykułów w naszym czasopiśmie jest nieodpłatne.

Publishing papers in our journal is free of charge.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. Where available, URLs for the references have been provided.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Prawa autorskie

1. Autorzy udzielają wydawcy (Polskiemu Towarzystwu Ludoznawczemu) licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu w następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;

b) reprodukowanie (zwielokrotnienie) Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego drukiem i techniką cyfrową (ebook, audiobook);

c) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;

d) wprowadzenie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego do pamięci komputera;

e) rozpowszechnianie utworu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji Creative Commons (CC BY - ND 3.0).

 2. Autorzy udzielają wydawcy licencji nieodpłatnie.

3. Korzystanie przez wydawcę z utworu na ww. polach nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

By creating an account in the profile of the journal, I also agree to receive notifications via e-mail. Newsletters will inform about the publication of new issues of the journal or other matters related to the journal's activity.

Nasze czasopismo ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników: osób prywatnych i instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 

 

 


Partnerzy platformy czasopism