Anarchokapitalizm – ideologia polityczna, doktryna polityczno-prawna czy nurt filozoficzno-polityczny?

Paweł Nowakowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SEI.2016.003

Abstrakt


The paper aims at categorizing anarcho-capitalism either as a political ideology, political and legal doctrine or political philosophy. Resolving such a research problem is a necessary step in studies on anarcho-capitalism and enables further and sound research on this set of political ideas. A problem of categorization of political thought is broadly discussed with reference to the literature, and categories of political ideology, political and legal doctrine and political philosophy are defined. Subsequently, anarcho-capitalism is correlated with every of these categories. Finally, it is argued that anarcho-capitalism is a political and legal doctrine, since it is a quite sophisticated, systematized, methodologically and theoretically sound set of views on politics and law, and is widely oriented towards practical realization of its political and legal thought.


Słowa kluczowe


anarcho-capitalism; libertarianism; ideology; doctrine; philosophy; political thought; political theory

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowska Marta, Doktryny polityczno-prawne jako jeden z filarów edukacji prawniczej, „Studia Iuridica Toruniensia” (2013), t. XII;

Bartyzel Jacek, Filozofia polityki: prolegomena, „Studia Philosophica Wratislaviensia” (2011), vol. 6, fasc.1,

Bartyzel Jacek, Libertarianizm, http://www.legitymizm.org/ebp-libertarianizm [dostęp: 2.03.2017 r.];

Bartyzel Jacek, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Lublin 2004;

Bernacki Włodzimierz, Ideologia, [w:] Słownik historii doktryn politycznych, t. 3, red. nauk. M. Jaskólski, Warszawa 2007;

Block Walter, Defending the Undefendable, Fleet Press Corporation 1976;

Block Walter, The Privatization of Roads and Highways, Ludwig von Mises Institute 2009;

Childs Roy, The Epistemological Basis of Anarchism: An Open Letter to Objectivists and Libertarians, http://www.thornwalker.com/ditch/childs_eboa_tld.pdf [dostęp: 14. 03. 2017].

Chmaj Marek, Marek Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 2001;

Dobrosielski Marian, Racjonalizm a irracjonalizm: 24 szkice filozoficzno-polityczne, Warszawa 1999;

Dubel Lech, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2007;

Frączek Ewa, Miejsce filozofii w refleksji nad polityką, „Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska. Sectio I” (2009), t. XXXIV;

Held Klaus, Fenomenologia świata politycznego, Warszawa 2003;

Heywood Andrew, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007;

Hudzik Jan Paweł, Filozofia polityczna: o najnowszej historii pychy, zagubienia i praktycznego działania, „Kronos” nr 4, 2014;

Izdebski Hubert, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2015;

Jaroszyński Piotr, Ideologia a filozofia, http://cywilizacja.ien.pl/?id=497 [dostęp: 10. 03. 2017];

Jaskólski Michał, Doktryna, [w:] Słownik historii doktryn politycznych, t. 2, red. nauk. M. Jaskólski, Warszawa 1999;

Juruś Dariusz, W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu. W perspektywie Rothbardowskiej koncepcji własności, Kraków 2012;

Machaj Łukasz, Mateusz Machaj, Prawo naturalne w koncepcjach Murraya Newtona Rothbarda, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” (2007), t. LXXVI;

Nowakowski Paweł, Minarchizm, http://mises.pl/blog/2016/03/24/nowakowski-minarchizm/, 24. 03. 2016 [dostęp: 2. 03. 2017];

Nowakowski Paweł, Wilhelm Röpke według austro-libertarian, „Dialogi Polityczne” (2009), 12;

Olszewski Edward, Doktryna polityczna, [w:] Encyklopedia politologii, t. 1. Pojęcia, teorie, metody, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Warszawa 2016;

Olszewski Edward, Ideologia, [w:] Encyklopedia politologii, t. 1. Pojęcia, teorie, metody, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Warszawa 2016;

Olszewski Edward, Wybrane problemy myśli politycznej (idea, ideologia, doktryna polityczna), [w:] Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2015;

Pomian Krzysztof, Leszek Kołakowski: jednostka, wolność, rozum, [w:] L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. 1., Warszawa 2009;

Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. E. Goodin, F. Pettit, Warszawa 2002;

Rothbard Murray, Etyka wolności, Warszawa 2010;

Ryszka Franciszek, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984;

Sepczyńska Dorota, Libertarianizm. Mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą definicji, Olsztyn 2013;

Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/filozofia.html [dostęp: 21.02.2017].

Staśkiewicz Hubert, Idea Państwa według minarchistów i anarchokapitalistów, „Analiza i Egzystencja” (2013), 21;

Staśkiewicz Hubert, Rozumienie libertarianizmu, „Analiza i Egzystencja” (2015), 30;

Szahaj Andrzej, Marek N. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2008;

Teluk Tomasz, Koncepcje państwa we współczesnym libertarianizmie, Gliwice – Warszawa 2009;

Tokarczyk Roman, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010;

Ulicka Grażyna, Determinanty polityki, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. M. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2007;

Wielomski Adam, Ideologia, [w:] J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Encyklopedia polityczna, t. 1. Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, Radom 2007;

Wierzbicki Mikołaj, Libertarianizm – Ideologia wolności?, „Gdańskie Studia Prawnicze” (2005), t. XIV;

Wojtyszyn Radosław, Anty-Lewiatan. Doktryna polityczna i prawna Murraya Newtona Rothbarda, Wrocław 2017;

Wojtyszyn Radosław, Państwo w doktrynie anarchokapitalizmu, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” (2007), t. LXXVII.

Zmierczak Maria, Czy warto zajmować się ideologiami? Debaty o ideologii w drugiej połowie XX wieku, [w:] Doktryny – historia – władza. Księga dedykowana Prof. W. Kozubowi-Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. B. Szlachta, A. Citkowska-Kimla, M. Kiwior-Filo, Kraków 2009.

www.hanshoppe.com [dostęp: 20. 12. 2016];

http://www.walterblock.com [dostęp: 20. 12. 2016];

https://fee.org/people/walter-block/ [dostęp: 20. 12. 2016].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2299-9930 (print)
ISSN 2300-1658 (online)

Partnerzy platformy czasopism