Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Societas et Ius?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Do współpracy z Pismem zapraszamy Studentów różnych kierunków oraz Doktorantów zainteresowanych refleksją prawno-filozoficzną. Zachęcamy do przesyłania artykułów naukowych, esejów, recenzji i tłumaczeń.

Wymogi redakcyjne i zasady publikacji tekstów:

1. Teksty przyjmujemy na nasz adres mailowy w formie elektronicznej

 •  plik zawierający tekst powinien być załączony do wiadomości i zapisany w formacie .odt, .doc albo .docx;
 •  tekst powinien być sformatowany w następujący sposób: marginesy – 2,5 cm; czcionka Times New Roman, rozmiar 12; interlinia – 1,5; tekst wyjustowany; strony numerowane automatycznie na dole strony po środku, rozmiar 12;
 •  plik z tekstem powinien zawierać w nazwie imię i nazwisko Autora oraz typ tekstu, wg wzoru: Kowalski-Jan-artykuł. W przypadku przesłania więcej niż jednego tekstu, prosimy o dodanie do nazwy pliku jednego lub dwóch początkowych wyrazów tytułu tekstu;
 •  objętość artykułu naukowego lub eseju, wraz z bibliografią, nie powinna przekraczać 15 stron, objętość recenzji – 7 stron; objętość tłumaczeń powinna być indywidualnie uzgadniania z Redakcją, przy czym pożądane są teksty nie przekraczające 15 stron;
 •  przypisy powinny: znajdować się na dole strony (nie na końcu tekstu); być ponumerowane w sposób ciągły w obrębie całego tekstu; być pisane czcionką Times New Roman, rozmiar 10;
 •  przypisy powinny być tworzone według następującego wzoru: inicjał(-y) imienia i nazwisko autora(-ów), tytuł pracy (pisane kursywą), miejsce i rok wydania, stronę(-y). W przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora podaje się po tytule dzieła. W przypadku cytowania artykułu opublikowanego w czasopiśmie, należy podać rok wydania bezpośrednio po tytule czasopisma, a następnie po przecinku numer zeszytu (wydania, tomu). W przypadku cytowania dokumentów elektronicznych, należy pamiętać o podaniu w przypisie bezpośredniego adresu internetowego do tekstu oraz, w nawiasie, daty dostępu;
 •  w skrótach zamieszczanych w przypisach obowiązuje terminologia łacińska;
 •  tytuły cytowanych i przywoływanych monografii i artykułów powinny być pisane kursywą, tytuły czasopism oraz fragmenty cytowane powinny być pisane antykwą i brane w cudzysłów;
 •  w tekście nie należy stosować wyróżnień (pogrubień, podkreśleń itp.);
 •  należy unikać sformułowań w pierwszej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej;
 •  tekst powinien zawierać śródtytuły;
 •  na pierwszej stronie tekstu na samej górze, po lewej powinno znajdować się imię i nazwisko Autora, niżej, na środku tytuł tekstu.

2. Tekst powinien zawierać bibliografię umieszczoną po tekście zasadniczym i oddzieloną od niego „podziałem strony”.

3. Do tekstu w języku polskim prosimy dołączyć abstrakt w języku angielskim o objętości maksymalnie 1 strony. Do artykułu w języku angielskim prosimy dołączyć abstrakt w języku polskim o objętości maksymalnie 1 strony. Abstrakt powinien znajdować się w tym samym pliku co tekst zasadniczy, po bibliografii, oddzielony od niej „podziałem strony”.

4. Do tłumaczeń należy dołączyć tekst oryginalny, a także zgodę autora tekstu oryginalnego na tłumaczenie oraz na publikację.

5. Nadesłane teksty nie mogą być uprzednio publikowane ani oddane do recenzji do innych redakcji.

6. Po odebraniu tekstu przez Redakcję, zostanie on sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym, zwłaszcza pod kątem korespondowania z tematem danego numeru Pisma. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wstępnej, tekst zostanie przekazany do recenzenta, którym będzie jeden z pracowników naukowych współpracujących z Pismem. Wyboru recenzenta dokonuje Redakcja. Dane recenzenta są niejawne. Jeżeli wstępna ocena wykaże, że tekst nie spełnia wymogów formalnych lub merytorycznych, zostanie on odesłany Autorowi w celu dokonania poprawek lub uzupełnień. Od naniesienia tych zmian uzależnione będzie przekazanie tekstu do recenzji. Recenzent może zdecydować o odesłaniu tekstu do Autora w celu dokonania określonych poprawek. Uzyskanie pozytywnej oceny z recenzji jest warunkiem publikacji tekstu. O publikacji tekstu decyduje Redakcja na podstawie jego ostatecznej wersji oraz na podstawie stanowiska i uwag recenzenta, a także, w przypadku dużej ilości nadesłanych tekstów, czasu nadesłania.

7. Autor wyraża zgodę na korektę i zmiany redakcyjne dokonane w celu uzyskania poprawności językowej tekstu lub zwiększenia jego czytelności, a także na dokonanie zmian w tytule artykułu i notce o Autorze.

8. Autor tekstu będzie poinformowany o tym, czy jego tekst został przyjęty do publikacji.

9. Do każdego tekstu prosimy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, reprezentowaną instytucję, adres e-mail oraz krótką notę o Autorze. Informacje te powinny znajdować się w tym samym pliku co tekst zasadniczy, na ostatniej stronie, oddzielone od strony przedostatniej „podziałem strony”.

10. Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt.
societas.et.ius@gmail.com

Zapraszamy do współpracy!

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 3. Where available, URLs for the references have been provided.
 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

 


Partnerzy platformy czasopism