The law on sport in the light of the opinion of the fitness instructors and personal trainers

Patrycja Proskura, Kazimierz Witkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.004

Abstract


Streszczenie

Popularność pracy w charakterze instruktora fitness oraz trenera personalnego w naszym kraju stale rośnie. Prawo dotyczące tej grypy zawodowej
w Polsce nie jest uregulowane, co stwarza wiele wątpliwości dotyczących jakości
ich kwalifikacji. Obowiązująca ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku m.in. zrównała wymogi dla trenerów i instruktorów, wykluczyła wymóg ukończenia studiów wyższych oraz wyłączyła procedurę ubiegania się o zgodę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na prowadzenie specjalistycznych kursów trenerskich i instruktorskich.

Celem artykułu było zbadanie odczuć samych instruktorów fitness oraz trenerów personalnych dotyczących obecnej ustawy o sporcie. Badania przeprowadzono we wrocławskich klubach fitness, w których wzięło udział 100 ankietowanych.

 

Abstract

The popularity of the work as a fitness instructor and personal trainer in our country continues to grow. Right about this flu in Poland is not regulated, which creates a lot of concerns about the quality of their qualifications. The existing law on sport of 25 June 2010 requirements for trainers  and  instructors, excluded the requirement of graduate and cut off the procedure of applying for consent to the competent Minister of physical culture to carry out specialized trainer courses and instructor.

The aim of the article was to examine the experience of the same fitness instructors and personal trainers on the current law on sport. The research was conducted in various fitness clubs, involving 100 respondents.

 


Keywords


fitness instructor; personal trainer; sports law; instruktor fitness; trener personalny; ustawa o sporcie

Full Text:

PDF (Polish)

References


Jagusz M., Jagusz A. (2007), Instruktor w klubie fitness, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect.D Med., vol. 62, suppl. 18, nr 3, Lublin, s. 27.

Kurzawski K. (1993), Propozycje zmian w kształceniu trenerów w uczelniach wychowania fizycznego, Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 55, Wrocław, s. 222.

Leśniewska A., Stosik A. (2016), Kwalifikacje i kompetencje trenerów personalnych a oczekiwania rynku pracy, Quality in Sport, vol.2, nr 1, s. 21.

Migasiewicz J., Kurzawski K., Szczęch M. (2007), Role i umiejętności współczesnego trenera – potrzeby i oczekiwania, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, t.1, nr 25, Wrocław, s. 20.

Opoka D.M., Prystupa T., Jethon Z. (2008), Aspekty kształcenia kadr dla potrzeb usług rekreacji ruchowej w klubach fitness w Polsce, Problemi aktivizacii rekreacijno-ozdorovčoi diâlnosti nacelennâ: Materiali VI Vseukrainskoi naukovo-praktič konferencii z mižnarodnou učastu (15-16 travnâ 2008 roku), Lvivskij Deržavnij Universitet Fizičnoi Kulturi, Lwów s. 295.

Stefaniak T., Harmaciński D., Groffik B., Pawlak G. (2016), Ocena preferowanych predyspozycji trenera personalnego, Journal of Education, Health and Sport, vol.6, nr 9, Bydgoszcz, s. 44.

Tomaszewska A., Sikora A., Waszczak J. (2009), Predyspozycje i cechy instruktora fitness, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, nr 29, Wrocław, s. 468-469.

Witkowski K., Proskura P., Piepiora P. (2016), The role of a combat sport coach in the education of youth – a reference to the traditional standards and perception of understanding the role of sport in life of an individual and society. Arch Budo Sci Martial Art Extreme Sport; 12: 123.

Żukowski R. (1989), Zawód i praca trenera. Z warsztatów badawczych, Warszawa, s. 7.

Dziennik Ustaw 1996 nr 25 poz. 113.

Dziennik Ustaw 2010 nr 127 poz. 857.

Dziennik Ustaw 2013 poz. 829.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism