Activity of Local Authorities in Warmia and Mazury Region in Attracting and Promoting Investment Areas in the Context of Cooperation with Agricultural Property Agency

Wiesława Lizińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2013.026

Abstract


The main objective of this paper was to evaluate the activity of local authorities, particularly cooperation activities with other entities (including APA) to develop and implement a common strategy of obtaining investment areas – including actions taken to promote investment areas. Uses the results of research conducted in 2011 of 61 municipalities of Warmia and Mazury region and in 2012 – among the 36 municipalities (where there were areas of resource investment ANR). The average level of local authorities’ activity was 2.05 (on a scale of 1-5). Local authorities have declared that 26 of them cooperate with others to develop and implement a common strategy for attracting new investment areas. Cooperation with the Agricultural Property Agency was top evaluated (score 2.1 on a scale of 1-5). Among actions taken by local authorities in order to promote investment areas is mainly used passive instrument – the Internet.


Keywords


local authorities; investment areas; Agricultural Property Agency

Full Text:

PDF (Polish)

References


Brol R. (red.) (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków, AE we Wrocławiu, Wrocław.

Czaplewski L. (2005), Działania samorządów lokalnych województwa kujawskopomorskiego na rzecz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Dorożyński T., Urbaniak W. (2011), Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim [w:] J. Świerkocki (red.), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Dziemianowicz W., Jałowiecki B. (2004), Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.

Komorowski J. (2005), Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycji w polityce rozwoju regionalnego [w:] A. Kopczuk, M. Proniewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.

Kot J. (2001), Rozwój lokalny – jego istota, cele i czynniki [w:] T. Markowski D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Lechicka-Kostuch M. (2000), Samorząd terytorialny w procesie przepływu światowego kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich [w:] K. Dziworska, E. Ostrowska (red.), Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Lizińska W. (2012a), Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (studium na poziomie układów terytorialnych), Wydawnictwo Naukowe UWM w Olsztynie, Olsztyn.

Lizińska W. (2012b), Ocena ofert inwestycyjnych woj. warmińsko-mazurskiego oraz sposobów ich promocji „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 20, No. 3. Lizińska W. (2012c), Rola Agencji Nieruchomości Rolnych jako zarządcy potencjalnymi terenami inwestycyjnymi i władz samorządowych w pozyskiwaniu na poziomie lokalnym terenów inwestycyjnych w woj. warmińsko-mazurskim [w:] R. Kisiel, R. Marks-Bielska (red.), Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Wydawnictwo Naukowe UWM w Olsztynie, Olsztyn.

Stachowiak K. (2007), Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.

Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
p-ISSN 2083-1277
e-ISSN 2353-1827

Partnerzy platformy czasopism