Analiza stopy bezrobocia w Polsce w ujęciu przestrzenno-czasowym

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2012.008

Abstract


W obszarze zainteresowań artykułu leży modelowanie procesów ekonomicznych, charakteryzujących się zależnościami przestrzennymi. Jednym z takich procesów jest stopa bezrobocia świadcząca o poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów. Przestrzenny opis bezrobocia, jako jednego z ważniejszych negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych, jest istotnym zadaniem ekonometrii przestrzennej. W ramach modelowania procesów ekonomicznych przedstawiono dwa podejścia badawcze, przestrzenne oraz przestrzenno-czasowe. Cel artykułu stanowi przestrzenna analiza stopy bezrobocia w Polsce w układzie powiatów. Wykonana analiza dotyczyła okresu 2004-2009. W związku z postawionym celem wykorzystano ekonometryczne modele przestrzenne oraz przestrzenno-czasowe. Do pomiaru siły i kierunku zależności przestrzennych wybrano macierz sąsiedztwa opartą na zasadzie wspólnej granicy powiatów. Zarówno w podejściu przestrzennym, jak i przestrzenno-czasowym główne tendencje zmienności stopy bezrobocia opisano przestrzennym trendem liniowym. Za zmienne objaśniające estymowanych modeli przyjęto wielkość nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz liczbę podmiotów gospodarki narodowej, w obydwu przypadkach przypadające na mieszkańca. W wyniku przeprowadzonej analizy stopy bezrobocia uzyskano modele o dobrych własnościach statystycznych, charakteryzujące się poprawną ekonomiczną interpretowalnością parametrów.

Keywords


ekonometria przestrzenna; stopa bezrobocia; model przestrzenny; model przestrzenno-czasowy

Full Text:

PDF (Polish)

References


Anselin l. (1988), Spatial econometric: Methods and Models, Kluwer Academic Press, Boston.

Arbia J. (2006), Spatial econometrics. Statistical Foundation and Application to Regional Convergence, Springer, Berlin.

Le Sage J.P., Pace R.P. (2009), Introduction to Spatial Econometrics, CRC Press, London.

Suchecki B. (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck Wydawnictwo Polska, Warszawa.

Szulc E. (2007), Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Zeliaś A. (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
p-ISSN 2083-1277
e-ISSN 2353-1827

Partnerzy platformy czasopism