HARMFUL STATE AID – ATTEMPT TO DESIGNATE METHODS OF IDENTIFICATION

Bartosz Bartniczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2011.005

Abstract


Implementing the concept of sustainable development is one of the major challenges facing the modern world. One of the instruments creating sustainable development might be state aid. State aid has an impact not only on the economic sphere but also the environmental and social. State aid can have beneficial, negative or neutral impact on the implementation of sustainable development. The impact of state aid should be considered including the three spheres: economic, social and environmental. The main objective of this article is to try to identify tools and approaches that can be used to examine the impact of the measure state aid for sustainable development and to show which state aid is detrimental to sustainable development. The article presents such instruments and give its in-depth describe. The article consists of three main parts. The first part shows state aid in the concept of sustainable development. Another part shows which state aid can be regarded as harmful to sustainable development. The third part presents the tool with which we can identify harmful state aid.


Keywords


state aid; sustainable development; harmful state aid; aid scheme

Full Text:

PDF (Polish)

References


Barg S., Cosbey A., Steenblik R. (2007), A sustainable development for assessing the beneficts of subsidy reform (w:) Subsidy reform and sustainable development Political economy aspects, OECD sustainable development studies, OECD 2007.

Borys T. (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Srodowisko, Warszawa-Białystok 2005.

Dudzik S. (2002), Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie wspólnoty europejskiej. Miedzy neutralnością a zaangażowaniem, Wyd. Zakamycze, Kraków 2002.

Dybiec M.(2005), Subsydia szkodliwe dla środowiska – próba identyfikacji (materiał powielany). Komisja Europejska (2001), Komunikat Komisji – Zrównoważona Europa dla lepszego swiata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, COM (2001) 264 finał.

Komisja Europejska (2005), Plan działań w zakresie pomocy państwa Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009 (Dokument konsultacyjny), Bruksela 7.6.2005 COM(2005) 107 końcowy.

Komisja Europejska (2008a) Vademecum Prawo wspólnotowe w dziedzinie pomocy państwa, Komisja Europejska Dyrekcja ds. Konkurencji.

Komisja Europejska (2008b), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz. Urz. UE nr L 214/2008. Komisja Europejska (2008c), Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska, Dz. Urz. UE C82/2008.

Komisja Europejska (2008d), Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska, Dz. Urz. UE C82/2008.

Komisja Europejska (2009a), Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności pomocy państwa przeznaczonej na pracowników znajdujących sie w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, podlegającej obowiązkowi zgłoszenia indywidualnego, Dz. Urz. UE C 188/2009.

Komisja Europejska (2009b), Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności pomocy państwa na szkolenia w sprawach podlegających zgłoszeniu indywidualnemu, Dz. Urz. UE C 188/2009.

Komisja Europejska (2009c), Valsecchi C., ten Brink P., Bassi S., Withana S., Lewis M., Best A., Oosterhuis F., C. Dias Soares, H. Rogers-Ganter, T. Kaphengst (2009), Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment, Final report for the European Commission’s DG Environment, November 2009.

Komisja Europejska (2010), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. Unii Europejskiej C 83/2010.

Komisja Europejska (2011a), Komunikat Komisji – Tymczasowe unijne ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego, Dz. Urz. UE C 6/2011.

Komunalny.pl (2007), Biopaliwa to zbrodnia przeciw ludzkości, http://www.komunalny.pl/index.php?name=article&op=show&id=1490 Naszkowska K. (2011b), Słodko-gorzki cukier, Gazeta Wyborcza nr 58 z 11 marca 2011 r.

Nykiel-Mateo A. (2009), Pomoc państwa a środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.

OECD (2005), Environmentally harmful subsidy: Challenges for reform, OECD, Paris.

OECD (2007), Subside reform and sustainable development political economy aspects, OECD Sustainable Developement Studies, OECD 2007.

ONZ (1987), Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, http://www.un-documents.net/wcedocf. htm.

ONZ (1992) Zasady ogólnych praw i obowiązków. Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, http://www.mipe.oswiata. org.pl/rozwoj/doc/deklaracja_z_rio.pdf(stan na dzien 14 marca).

Piontek F. (2000), Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym (trwałym) rozwoju, „Problemy ekologii” nr 5 z 2000 roku.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2009), Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 roku, Warszawa 2009.

Valsecchi C., ten Brink P., Bassi S., Withana S., Lewis M., Best A., Oosterhuis F., Dias Soares C., Rogers-Ganter H., Kaphengst T. (2009), Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment, Final
p-ISSN 2083-1277
e-ISSN 2353-1827

Partnerzy platformy czasopism