Monarchia islamska według Al-Farabiego

Ahmet Burak, Łukasz Perlikowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2020.008

Abstrakt


The purpose of the text is to present the concept of monarchy resulting from the combination
of the assumptions of Platonism and Islam, whose author is Al-Farabi. The text points to the
similarities and differences in the vision of monarchy presented by Plato and Al-Farabi. The essential
part of the analysis concerns the importance of knowledge and wisdom in the context of
a king’s exercise of power. Threads important for the development of the idea of monarchism on
the basis of Western civilization were also distinguished.


Słowa kluczowe


Al-Farabi; Platon; filozofia polityczna; monarchia; wiedza; mądrość; Islam

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Al-Farabi, Państwo doskonałe. Polityka, Warszawa 1967

Alper Ömer Mahir., İslam Felsefesinde Akıl - Vahiy Felsefe - Din İlişkisi Kindı, Farabi, İbn Sina örneği, Istanbul 2008

Srouji-Shajrawi Clara, Th e Role of Religion in al-Fārābī’s Virtuous City, „Al-Qasemi Arabic Language Academy” 2012

Sunar Cavit, İslamda Felsefe ve Farabi I, Istanbul 2004

Serhendli Mirac, Farabi, Istanbul 2015

Tokat Latif, Din Felsefesi, Ankara 2018

Türksever Esra, Çiçek Mehmet, Farabi’nin düşünce dünyası içerisinde din ve felsefe ilişkisi, „Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi” 2018, t. 2/2

Yasa Metin, Din Felsefesi Soru - Sorgu – Sonuç, Ankara 2016

Platon, Listy, Warszawa 1987

Platon, Państwo, Kęty 2003

Platon, Sofista. Polityk, Kęty 2002

Žižek Slavoj, W obronie straconych spraw, Warszawa 2008

Bartyzel Jacek., O sztuce wypasania trzód: wiedza a władza w filozofii politycznej Platona, „Sztuka

i Filozofia” 1994, nr 8

Çelikkol Suat, Farabi’nin Toplum Görüşü, „Bilimname” 2010, nr 2

Çubukçu İbrahim Agah, Türk Filozofu Farabi’nin Din Felsefesi, „Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi” 1966, t. 14

Cucarella Diego Sarrio, Jihād and the Islamic philosophers: Alfarabi as a case study, „Encounter, Documents for Muslim-Christian Understandings” 2010, nr 354

Karuç Benazir, Muallim-i Sanî’nin Temel Gayesi: Din-Felsefe Uzlaştırması, „Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” 2017, t. 4, nr 11

Öçal Şamil, Farabî: Dinin Felsefeleştirilmesi Ya da Erdemli Şehir’de Vahyin Rasyonel Savunusu, „Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” 1998, nr 1

Perlikowski Ł., Monarchia sofokratyczna według Platona, „Dialogi Polityczne. Journal of Political

Theory” 2020, nr 28

Sadowski Mirosław, Ze studiów nad wczesnomuzułmańską doktryną państwa [w:] „Politeja, Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 2, Kraków 2004, ss. 243–278

Тулеубаева Самал Абаевна, О философско-лингвистической концепции аль-Фараби, „Филологические науки. Вопросы теории и практики” 2009, nr 2 (4).

Umut Hatice, İnsan Doğası Temelinde Fârâbî’nin Toplum ya da Devlet Görüşü, „Dîvân

Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi” 2009, nr 27, t. 14.

Wasilewska-Zembrzuska Katarzyna, Recepcja greckiej filozofii społecznej u średniowiecznych filozofów arabskich [w:] Arabowie-Islam-Świat, red. Marek M. Dziekan, Izabela Kończak, Łódź 2007, s. 545–555.

Кныш Александр, Борьба идей в средневековом исламе: теология и философия, „Ежегодник исламской философии” 2011, nr 2.

Савицкая Татьяна Васильевна, Философия и религия: точки пересечения и демаркация, „Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки” Серия „Гуманитарные науки” 2010, nr 2 (16).

Medieval Political Philosophy, red. Ralph Lerner, Muhsin Mahdi New York, 1963.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism