https://apcz.umk.pl/DP/issue/feed Dialogi Polityczne 2022-11-11T00:40:47+01:00 Łukasz Perlikowski dialogipolityczne@gmail.com Open Journal Systems Dialogi Polityczne https://apcz.umk.pl/DP/article/view/38738 The Trajectory of Machiavelli’s Concept of State in Early Modern Politics 2022-06-14T11:57:40+02:00 Clifford Bates c.a.bates@uw.edu.pl <p>This paper suggests that the trajectory that Machiavelli’s concept of the state took by later political thinkers, active in reshaping the character of the political order they were working with, fundamentally shaped and altered the direction of the political development of Early Modern Europe. Looking at how later thinkers used Machiavelli’s concept and reframed it in their given political traditions and contexts often leads to how the concept evolved over time. This paper argues that there was a clear arch of how Machiavelli’s concept of the state was reformulated and repackaged by key legal and political thinkers such as Gentili, Bodin, Grotius, and finally Hobbes. Their reformation of Machiavelli’s state fundamentally altered the concept radically from what Machiavelli coined as an outcome of the given prince’s new modes and orders to Hobbes’s depersonalized Leviathan.</p> 2022-11-11T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 Clifford Bates https://apcz.umk.pl/DP/article/view/38108 Świat ideowy amerykańskiego neokonserwatyzmu 2022-04-26T15:59:18+02:00 Jacek Bartyzel bartyzel@umk.pl <p>The present article presents a complex and ideological-twists-loaded history of American intellectuals environment, mainly of Jewish origin, with Jews having become over the past half century became one of the most influential groups among the power elite of United States. The starting point for most of them was the fascination with Trockist ideology, (however combined with anti-soviet attitude); with the target being point being, on the other hand – the views referred to as “neoconservatism”, which is in fact a combination of some elements of classical political liberalism, the criticism of the overgrowth of “welfare state” and new-leftist “counterculture”, anti-communism launched from demoliberal positions, and in the second generation of this group: not only anti-islamism but also “democratic imperialism”.</p> 2022-11-11T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 Jacek Bartyzel https://apcz.umk.pl/DP/article/view/34115 Czy społeczeństwo może być sprawiedliwe? F. A. Hayek o pojęciu “sprawiedliwości społecznej” 2022-05-19T22:46:12+02:00 Marcin Saar fayv@wp.pl Tematem tekstu jest F.A. Hayeka krytyka pojęcia “sprawiedliwości społecznej” czy “dystrybutywnej”, sformułowana w jego książce Prawo, legislacja i wolność. Jej podstawę stanowi teoria ładu spontanicznego, oparta na przeciwstawieniu dwóch rodzajów porządku: wyrosłego, powstałego w wyniku przestrzegania przez jego elementy pewnych ogólnych zasad, oraz organizacji, powstałej przez świadome i celowe uporządkowanie elementów struktury. Głównym twierdzeniem Hayek głosi, że nowoczesne społeczeństwo, jako należące do ładów spontanicznych, nie podlega ocenom ze względu na sprawiedliwość i niesprawiedliwość. Takie ujęcie przeciwstawia się pewnym głęboko zakorzenionym intuicjom moralnym, których Hayekowską analizę i odrzucenie rekonstruujemy w środkowej partii tekstu. Jego resztę poświęcamy na krótką charakterystykę “pozytywnego” ujęcia sprawiedliwości Hayeka w zestawieniu z podobną teorią R. Nozicka. <br /><br /> 2022-11-11T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 Dialogi Polityczne https://apcz.umk.pl/DP/article/view/38129 Chesterton jako teolog polityczny 2022-05-27T20:29:54+02:00 Michał Kmieć michal.kmiec@poczta.fm <p>Gilbert K. Chesterton znany jest przede wszystkim jako apologeta chrześcijaństwa i autor powieści kryminalnych o księdzu-detektywie. Był również płodnym publicystą i eseistą. W swoich książkach poruszał aktualne jak i ponadczasowe problemy polityczne. Artykuł charakteryzuje jego myśl polityczną na tle debaty o teologii politycznej, jako jedno z jej ujęć. W tekście scharakteryzowano w kontekście myśli politycznej dwa najważniejsze pojęcia w tekstach Chestertona: herezja i ortodoksja.</p> 2022-11-11T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 Michał Kmieć https://apcz.umk.pl/DP/article/view/37964 Determinizm i posybilizm geograficzny w geopolityce 2022-06-24T11:45:25+02:00 Eugeniusz Romer eugeniuszromer@gmail.com <p style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 150%;" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><span style="background: transparent;">Geografia nie stanowi o wszystkim – słowa te, oczywiste dla współczesnych badaczy stosunków międzynarodowych, nie były takimi dla prekursorów i klasyków geopolityki przełomu XIX i XX wieku. Nadal zresztą nie są dla niektórych publicystów, zajmujących się tą dziedziną. W klasycznym okresie część badaczy uległa fascynacji odkryciem związków pomiędzy geografią a losami państw, społeczeństw i ludów do tego stopnia, że uważali je za jedyny czynnik mający istotny na nie wpływ. W niektórych przypadkach zaprowadziło ich to – jak Friedricha Ratzla – do konstruowania programów politycznych, które miały tragiczne i zbrodnicze konsekwencje. Nurt determinizmu geograficznego spotkał się z naukową polemiką, z której wyłonił się posybilizm geograficzny – pogląd, w myśl którego geografia stwarza człowiekowi pewne możliwości, w których on, działając podmiotowo, może wybierać. Celem tej pracy jest precyzyjne zdefiniowanie determinizmu i posybilizmu geograficznego oraz wskazanie ich elementów konstytutywnych. Odbędzie się to poprzez odwołanie do prac twórców klasycznej geopolityki i ich krytyków: Rudolfa Kjelléna, Frierdricha Ratzla, Paula Vidal de la Blache'a, Luciena Febvre'a oraz Halforda Johna Mackindera. </span></p> 2022-11-11T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 Eugeniusz Romer https://apcz.umk.pl/DP/article/view/37717 Muzyka jako forma politycznej deliberacji i dyskursywnej argumentacji: refleksje socjologiczne 2022-05-25T13:11:46+02:00 Barbara Jabłońska b.jablonska@uj.edu.pl <p>Celem artykułu jest omówienie problematyki dyskursu na tematy muzyczne na przykładzie piosenek wyborczych, wpisujących się w zjawiska komunikacyjne szeroko pojętej sfery publicznej i deliberacji. Główną osią rozważań jest przekonanie o komunikacyjnej mocy muzyki w polityce. W pierwszej części artykułu ukazano najważniejsze kwestie związane z rolą i znaczeniem muzyki w polityce, w tym z jej integracyjną, mobilizacyjną i perswazyjną mocą. Druga część artykułu koncentruje się wokół wybranych przykładów polskich piosenek wyborczych w perspektywie dyskursywnej. Całość analizy opiera się na czterech płaszczyznach&nbsp; - komunikacyjnej, językowej, poznawczej i interakcyjnej. Elementy te składają się nie tylko na praktyki dyskursywne w wybranym obszarze, ale też na semiozę danego społeczeństwa.&nbsp;</p> 2022-11-11T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 Barbara Jabłońska https://apcz.umk.pl/DP/article/view/38966 Demokracja deliberatywna w praktyce – działanie brytyjskiej organizacji Involve 2022-07-01T12:54:30+02:00 Katarzyna Kaczmarek katarzyna.bartkow@gmail.com <p>Demokracja&nbsp;<span class="hiddenSpellError">deliberatywna</span>&nbsp;staje się coraz częściej przedmiotem szerokiej dyskusji nie tylko w nauce, ale także w praktyce politycznej. W wielu krajach osoby zaangażowane w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego domagają się realizacji jego założeń. Liczne organizacje pozarządowe propagują idee demokracji&nbsp;<span class="hiddenSpellError">deliberatywnej</span>&nbsp;i zajmują się faktycznym umieszczaniem ich w ramach życia publicznego. Jedną z takich organizacji jest brytyjska fundacja&nbsp;<span class="hiddenSpellError">Involve</span>. Obszar jej działania obejmuje nie tylko szerzenie wiedzy i doradztwo w zakresie deliberacji, ale także aktywny udział w podejmowaniu największych tego typu inicjatyw (takich jak np. panele obywatelskie). Celem niniejszego artykułu jest krótkie przedstawienie podstawowych działań&nbsp;<span class="hiddenSpellError">Involve</span>&nbsp;z ostatnich lat oraz wskazanie takich kwestii&nbsp;jak&nbsp;sposób rozumienia demokracji&nbsp;<span class="hiddenSpellError">deliberatywnej</span>&nbsp;przez tego typu organizacje, praktyczna realizacja jej postulatów oraz efekty podejmowanych działań. Artykuł ma być krótkim wprowadzeniem do dalszych rozważań nad odbiciem teoretycznych założeń demokracji&nbsp;<span class="hiddenSpellError">deliberatywnej</span>&nbsp;w realiach demokratycznej sceny politycznej, opartych na analizie organizacji, dla których jest to podstawowy obszar działania.</p> 2022-11-11T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 Katarzyna Kaczmarek https://apcz.umk.pl/DP/article/view/39541 Repatriation of Terrorist Fighters – the Macedonian Experience 2022-08-23T12:01:53+02:00 Aleksandar Nacev nacevalex@yahoo.com Dragana Kostevska k.filipczak2@uw.edu.pl <p>Within the framework of the paper “Repatriation of Terrorist Fighters – the Macedonian Experience”, the authors analyze the beginnings of 2012, when for the first time our country officially faced foreign terrorist fighters, as well as their repatriation. It was only after six years that the two Strategies for the fight against violent extremism and the fight against terrorism were adopted, i.e. in 2018. Namely, a brief review of the incrimination of these criminal acts is carried out, and we focus primarily on the part that follows the process of the return of foreign terrorist fighters and their families to their home country. Here, drawing of conclusions regarding the necessary segments and significant links in the system for an appropriate approach and completeness to deal with this issue is not lagging behind.</p> 2022-11-11T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 Aleksandar Nacev