Logika w służbie polityki – Wzorzec dowodów politycznych Gottfrieda Wilhelma Leibniza i jego (nie)wpływ na elekcję roku 1669

Michał Sopiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2017.015

Abstrakt


The purpose of this text is to conduct an interdisciplinary (with particular emphasis on philosophy, history and legal logic) analysis of the causes, course and effects of the election of the year 1669. In 1668 King John II Casimir abdicated the Polish-Lithuanian throne and left for France. As a result of his decision, the Commonwealth was once again left without a monarch, thus another election was necessary. The favourites in the race for the Polish crown – still valuable though tarnished by John II Casimir’s poor policy – were four candidates, each of whom was keenly interested in the royalty. The profile of the second candidate, Duke Philip William Wittelsbach of Neuburg who was married to one of Sigismund III Vasa’s daughter, is connected with the work of Gottfried Wilhelm Leibniz titled Specimen Demonstrationum Politicarum Pro Eligende Rege Polonorum (An Essay on Political Demonstrations for the Election of the King of Poland). Yet it should be remembered that apart from serving the purpose of propaganda, Leibniz’s work also included general thoughts regarding historical and political matters. The author had decided to go beyond the imposed guidelines referring to the campaign of a particular candidate and created a universal scientific work. A natural consequence of Leibniz’s theory of legal argumentation is the need to create new discourses whose intellectual roots lie within the broad spectrum of mediaeval doctrines (Ramon Llul).


Słowa kluczowe


logika prawnicza; teoria argumentacji; Leibniz; elekcja; historia myśli politycznej; propaganda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chrapowicki J. A., Diariusz, oprac. A. Rachuba, T. Wasilewski, Warszawa 1988.

Diariusz sejmu elekcyjnego króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r., Federacja Bibliotek Cyfrowych, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=5523&from=FBC (dostęp: 17.12.2017)

Jemiołowski M., Pamiętnik Dzieje Polski Zawierający (1648-1679), oprac. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000.

Leibniz G. W., Wzorzec dowodów politycznych dotyczących wyboru króla Polaków nowym sposobem pisania doprowadzony do oczywistej pewności przez Jerzego Ulikowiusa Litwina w Wilnie roku 1659 – źródła do dziejów nauki i techniki; przeł. T. Bieńkowski, Wrocław 1969.

Leibniz G. W., O sformalizowaniu języka nauki, przeł. M. Gordon, w: Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych, Poznań 1986.

Olszowski A., Censura candidatorum sceptri Polonici, Federacja Bibliotek Cyfrowych http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=44461 (dostęp: 17.12.2017).

Pasek J. Ch., Pamiętniki, oprac. J. Tazbir, W. Czapliński; Warszawa 2006.

Poczobutt-Odlanicki J. W., Pamiętnik, oprac. A. Rachuba, Warszawa 1987.

Baudrillard J., Symulakry i symulacje, tłum. Sławomir Królak, Warszawa 2005.

Chmielewska M, Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku, Warszawa 2006.

Chmielewska M., Początki interregnum po abdykacji Jana Kazimierza. Pretendenci do tronu polskiego, w: Studia i materiały z dziejów nowożytnych, t. XII, pod redakcją K. Matwijowskiego i S. Ochmann-Staniszewskiej, Wrocław 1995.

Chmielewska M., Z życia codziennego podczas elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. LI, 1996, nr 1–3.

Czermak W., Ostatnie lata życia Jana Kazimierza, oprac. A. Kersten; Warszawa 1972.

Deleuze G., Po czym rozpoznać strukturalizm, w: Drogi współczesnej filozofii, oprac. M. J. Siemek, Warszawa 1987.

Foucault M., Szaleństwo i literatura, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999.

Jaźwa D. M., Postulaty szlachty przed sejmem koronacyjnym 1669 roku, w: Studia i materiały z dziejów nowożytnych, t. XII, pod redakcją K. Matwijowskiego i S. Ochmann-Staniszewskiej, Wrocław 1995.

Kantorowicz E., Dwa ciała króla, Warszawa 2008.

Kłaczewski W., Abdykacja Jana Kazimierza. Społeczeństwo szlacheckie wobec kryzysu politycznego lat 1667–1668, Lublin 1993.

Koselleck R., Semantyka historyczna, Poznań 2013.

Lyotard J.-F., Le différend, Paris 1983.

Matyasik J., Obóz polityczny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 2011.

Olszewski H., Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652–1763, Poznań 1966.

Płaza S., Wielkie bezkrólewia, Kraków 1988.

Pycka W., Wstęp do filozofii-jako-metafilozofii, Lublin 2010.

Sadowski W., Państwo i władca w oczach szlachty. Postawy polityczne obywateli województwa lubelskiego za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, Lublin–Radzyń Podlaski 2008.

Sowa J. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą; Kraków 2011.

Tazbir J., Wiek XVII przez okulary Sienkiewicza, w: Zbliżenia: literatura, historia, obraz, mit…, red. A. Kowalczykowa, Warszawa 1998.

Trzęsicki K., Logika temporalna w informatyce, w: Roczniki filozoficzne, t. LVIII nr II, Lublin 2010.

Voisé W., Posłowie, w: G. W. Leibniz, Wzorzec dowodów politycznych, przeł. T. Bieńkowski, Warszawa 1969.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism