Zasada demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Agata Miętek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2009.006

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


S. Wronkowska, Charakter prawny klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), w: Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, red. S. Wronkowska, Warszawa 2006, s. 102 i nast.

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2006, s. 61–62.

L. Leszczyński, Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986; cyt. za: I. Wróblewska, Zasada demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, doktorat niepublikowany, s. 42.

L. Garlicki, Materialna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Zasada demokratycznego państwa prawnego…, s. 125–126.

M. Kordela, Formalna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Zasada demokratycznego państwa prawnego…, s.141.

L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa, Warszawa 2005, s. 321.

J. Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001, s. 304 i nast.

E. Morawska, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, s. 53.

M. Kordela, „Lex” i „Ius” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Ius et Lex” 2002, nr 1, s. 216 i nast.

T. Gizbert-Studnicki, Teoria wykładni Trybunału Konstytucyjnego, w: Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne państwo i prawoznawstwo, Toruń 1998, s. 75.

Arystoteles, Retoryka, 1355 b.

L. Morawski, Spór o pojęcie państwa prawnego, PiP 1994, nr 4, s.12.

J. Mikołajewicz, Pojmowanie „państwa prawnego” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Polskie dyskusje o państwie prawa, red. S. Wronkowska, s.101.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism