PENSION VALORIZATION METHOD – SELECTED ISSUES

Anna Kobylińska, Maciej Balcerowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2017.015

Abstract


The aim of this article is to present basic terms and issues connected with pension valorization. Within the framework of this paper were presented methods of valorization and development of valorization in time. Particular attention has been paid to the issue of jurisdiction of the Polish Constitutional Tribunal K 9/12 mentioned fixed valorization from 2012. Historical analyze is a measure to determine minimal standards of valorization according to Polish Constitution.

Keywords


social security system; pension; fixed valorization; types of valorization; valorization

Full Text:

PDF

References


Act amending the Act on pensions and annuities of the Social Insurance Fund dated 7 September 2007. (Journal of Laws No. 191 item 1368).

Act of 14 December 1982 on pension benefits for employees and their families (Journal of Laws 1982 No 50 item 267).

Act of 17 December 1998 on pensions and annuities from the Social Insurance Fund (Journal of Laws 162, item 1118).

Act of 23 April 1964 Civil Code (Journal of Laws 2017 item 459).

Act of 24 July 2015 on the Council of Social Dialogue (Journal of Laws 2015 item 1240).

Antonów, K. (2003). Prawo do emerytury. (Right to pension.) Cracow: Wolters Kluwer.

Antonów, K. (Ed.) (2009). Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych. (Pension from Social Security Fund Act. Commentary.) Warsaw: Oficyna Wydawnictwo.

Antonów, K. (Ed.) (2014). Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz. (Pension from Social Security Fund. ‘Bridgining’ pension. Periodic capital pensions. Commentary.) Warsaw: Wolters Kluwer.

Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. (Constitution of the Republic of Poland. Commentary.) Warsaw: C.H. Beck.

Central Statistical Office, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/rocznewskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950–2014/ (accessed: 28.01.2018).

Gudowska, B., & Ślebzak, K. (Eds.) (2013). Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz. (Pension from Social Security Fund. ‘Bridging’ pensions. Commentary. Commentary.) Warszawa: C.H. Beck.

Jędrasik-Jankowska, I. (2016). Pojęcia i Konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. (Terms and legal institutions of social insurance.) Warsaw: Wolters Kluwer.

Jędrasik-Jankowska, I., & Jankowska, K. (2011). Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem. (Right to pension. Acts commentary with judicature.) Warszawa: LexisNexis.

Jończyk, J. (2006). Prawo zabezpieczenia społecznego. (Right to social security.) Cracow: Zakamycze. Polish Market, http://www.polishmarket.com/Poland_Basic_Data.shtml (accessed: 28.01.2018).

Polish Social Insurance Institution, http://www.zus.pl/wskazniki-waloryzacji-rocznej (accessed: 28.01.2018).

Safjan, M., & Bosek, L. (Eds.) (2016). Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1–86. (Constitution of the Republic of Poland. Volume 1. Commentary. Article 1–86.) Warsaw: C.H. Beck.

Szpor, G. (Ed.) (2013). System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. (System of social insurance. Basic issues.) Warsaw: LexisNexis.

Zieliński, T. (1994). Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego –część ogólna. (Employee’s social insurance. Basics of legal frame – general part.) Warsaw–Cracow: Wydawnictwo Naukowe PWN.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism