Freedom of choice of a lawyer

Maciej Balcerowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.001

Abstract


The freedom to choose lawyer is a base of development of the legal expenses insurance market. It appeared on the basis of EU regulations in the 87/344/Directive regulations connected with principle of the freedom of choice of lawyer on the basis of Polish Insurance Activity Act. Author present practical issues connected with the terms used in the Directive “lawyer” and “prejudical stage”. Article also refers law and economic issues connected with the attempt to limit the rule of freedom to choose lawyer by introducing legal assistance and representation of the insured by the insurer.


Keywords


European regulations; freedom of choice of lawyer; insurance; insurance activity; legal exepenses insurance

Full Text:

PDF (Polish)

References


Budzisiak S. (2011), Potrzebna edukacja, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 12.

Dyrektywa Rady z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej (Dz.U. L 185 z 4.07.1987 r.).

Janyga B. (2010), Komentarz do art. 14 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. 1, Z. Brodecki, M. Serwach, M. Gilcz (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Janyga B. (2011), Likwidacja szkód, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 12.

Janyga B., Dittmajer M. (2005), Ubezpieczenie ochrony prawnej jako szansa zwiększenia dostępu obywateli do pomocy prawnej, Radca Prawny, nr 3.

Szmak S. (2012), Wybór prawnika w ubezpieczeniu ochrony prawnej – regulacje wybranych państw europejskich oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, Prawo Asekuracyjne, nr 2.

Szywalski R. (2011), Polisa LEGO, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 12.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 1997 r., nr 89, poz. 555.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 2010 r., nr 11, poz. 66.

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2002 r., nr 126, poz. 1069.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2012 r., nr 270.

Vassel J., Mierzejewski P. (2005), Ubezpieczenie ochrony prawnej w Europie i Polsce, Prawo Asekuracyjne, nr 1.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism