Costs of research and development in the view of the Accounting Act and the International Accounting Standard № 38 “Intangible Assets”

Piotr Kozak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2012.007

Abstract


The article is a critical analysis of the evidence and the presentation of the costs information of research and development as an integral part of innovation, resulting from the application for the purposes of the reporting rules of the Accounting Act and International Accounting Standard 38 Intangible Assets.


Keywords


cost accounting; deferred costs; innovation; intangible assets; research and development; R&D costs

Full Text:

PDF (Polish)

References


Baruk J. (1992), Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa (aspekty ekonomiczno-organizacyjne), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Cholewicka-Goździk K. (1984), Kompleksowa ocena jakości. Metoda, przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Czupiał J. (red.) (1994), Ekonomika innowacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38, Wartości niematerialne, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/miedzynarodowe-standardy-rachunkowosci (dostęp 20.11.2012).

Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (2002), OECD.

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005), OECD, Eurostat.

Pomykalski A. (2001a), Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.

Pomykalski A. (2001b), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź.

Słownik wyrazów obcych, http://www.swo.pwn.pl/haslo.php?id=11855 (dostęp 20.11.2012).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 09.152.1223).
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism