STOCK MARKET INDICES AS A MEASURMENT TOOL FOR PROFITABILITY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES

Anna Laskowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2018.021

Abstract


Corporate social responsibility is gaining more importance in the functioning of businesses, therefore, tools are being developed to assess these activities, such as socially responsible stock indices. The research objective of the article is to characterise global and Polish socially responsible indices, as well as to measure and evaluate their profitability compared to traditional stock indices. The research methods applied in the paper are: subject literature analysis, statistical data analysis, secondary research analysis and own research in the form of calculating return rates and Sharpe ratios for RESPECT Index and WIG. The outputs of the analyses of the effectiveness of Polish and global indices will be compared to research hypotheses relating to socially responsible portfolios. The outcome of the article is to specify the key conclusions in the field of corporate social responsibility investment efficiency and stock market indices as a tool of measuring these activities.

Keywords


corporate social responsibility; socially responsible investing; socially responsible stock indices; sustainability stock market indices

Full Text:

PDF

References


Bartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. (Corporate Social Responsibility: Theoretical and Empirical Aspects.) Warszawa: Difin.

Boatright, J.R. (2010). Finance Ethics. Critical Issues In Theory and Practice. Hoboken: John Wiley & Sons.

Brammer, S., Brooks, C., & Pavelin, S. (2006). Corporate Social Performance and Stock Returns: UK Evidence from Disaggregate Measures. Financial Management, 35(3), 97-116. https://dx.doi.org/10.1111/j.1755-053X.2006.tb00149.x.

Brzeszczyński, J., & McIntosh, G. (2014). Performance of Portfolios Composed of British SRI Stocks. Journal of Business Ethics, 120(3), 335–362.

Brzeszczyński, J., Ghimire, B., Jamasb, T., & McIntosh, G. (2016). Socially responsible investment and market performance: the case of energy and resource firms, working paper, http://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2016/02/1605-PDF.pdf (accessed: 28.03.2019).

Chandler, D., & Werther, W.B. (2006). Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in a Global Environment. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Christofi, A.C., Christofi, P., & Sisaye, S. (2012). Corporate sustainability: Historical development and reporting practices. Management Research Review, 35(2), 157–173. https://dx.doi.org/10.1108/01409171211195170.

Collison, D.J., Cobb, G., Power, D.M., & L.A. Stevenson (2008). The financial performance of the FTSE4Good indices. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(1), 14–28. https://dx.doi.org/10.1002/csr.144.

Commission of the European Communities (2001). Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Brussels.

Czerwińska, T. (2012). Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynku akcji. (The effectiveness of Social Responsible Investment on the stock market.) Problemy zarządzania, (Management problems.) 10/4(1), 129–140. https://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.39.8.

Czerwonka, M. (2013). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne. (Socially responsible investing.) Warszawa: Difin.

Czopik, S. (2017). Indeksy społecznej odpowiedzialności jako metoda pomiaru działań CSR w przedsiębiorstwach. (Indices of social responsibility as a method of measuring CSR activities in enterprises.) Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (Legal, Economic and Sociological Movement.) 4, 237–252. https://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.19.

Dziawgo, D. (2007). Ekologiczne indeksy giełdowe. (Environmental Stock Market Indices.) Ekonomia i Środowisko, (Economics and Environment.) 1(31), 121–133.

Dziawgo, D. (2011). Relacje Inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania. (Investor Relations. Evolution – functioning – challenges.) Warszawa: PWN.

Dziawgo, L. (2010). Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. (Green financial market. Financial market ecological evolution.) Warszawa: PWE.

European Commission (2011). The European Commission’s strategy on CSR 2011–2014: achievements, shortcomings and future challenges, Brussels.

Grzybowski, M. (2004). Firma odpowiedzialna społecznie. Filozofia przedsiębiorstwa XXI wieku. (A socially responsible company. Philosophy of the 21st century enterprise.) In T. Kamiński, W. Pomykało (Eds.). Społeczna rola współczesnego marketingu. Materiały konferencyjne. (The social role of modern marketing. Conference materials.) Warszawa: Fundacja Innowacja.

Haugen, R.A. (1997). Teoria nowoczesnego inwestowania. (The theory of modern investment.) Warszawa: WIG-Press.

Jajuga, K. (2006). Inwestycje. (Investments.) Warszawa: PWN.

Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? (Human factor in a modern enterprise: resource or capital?) Warszawa: Wolters Kluwer.

Jedynak, T. (2012). Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index. (The effectiveness of the strategy of investment in socially responsible stocks – the case of Respect Index.) Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, (Scientific Journal of the Polish Economic Society.) 12, 161–172.

Lawrence, A.T., & Weber, J. (2008). Business and Society. Stakeholders, Ethics, Public Policy: 12th Edition. New York: McGraw-Hill Irwin.

Lulewicz-Sas, A. (2013). Wpływ podejmowanych przez przedsiębiorstwa inicjatyw społecznie odpowiedzialnych na wartość organizacji. (The impact of the socially

responsible initiatives taken by the company on the value of the organization.) Ekonomia i Zarządzanie, (Economics and Management.) 5(2), 242–254.

Łudzińska, K. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na budowę wartości. (Corporate social responsibility and its impact on building value.) In A.T. Szablewski (Ed.). Migracja kapitału w globalnej gospodarce. (Capital migration in the global economy.) Warszawa: Difin.

Łukasiewicz-Kamińska, A. (2011). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego (Corporate Social Responsibility of a financial company.) Warszawa: Difin.

Minister of Development and Finance (2016). Letter of Issue No. 68/2016 of the Ministry of Development and Finance of December 21, 2016 regarding the issue of two-year savings treasury bonds with fixed interest rates offered in the retail sales network, http://www.obligacjeskarbowe.pl/media_files/90d36c65-a59d-4244-8fac-63598e846944.pdf (accessed: 29.03.2019).

Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. (Social responsibility in the business management proces.) Warszawa: C.H. Beck.

Rok, B. (2001). System społecznej odpowiedzialności. (System of social responsibility.) In: B. Rok (Ed.). Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy. (More than profit or responsible business. Programs, strategies, standards.) Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Roszkowska, P. (2011). Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność. (Revolution in business reporting. Stakeholders, competitiveness, social responsibility.) Warszawa: Difin.

Scholz, H. (2007). Refinements to the Sharpe ratio: Comparing alternatives for bear markets. Journal of Asset Management, 7(5), 347–357. https://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jam.2250040.

Sikacz, H. (2016). Porównanie wyników wybranych indeksów giełdowych przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych na świecie. (Comparison of the Results of Some Stock Market Indices for Listed Corporations Socially Responsible in the World.) Acta Universitatis Lodziensis: Folia Oeconomica, 324(4), 213–225.

Statman, M. (2000). Socially Responsible Mutual Funds. Financial Analysts Journal, 56(3), 30–39.

Statman, M., & Glushkov, D. (2009). The Wages of Social Responsibility. Financial Analysts Journal, 65(4), 33–46. https://dx.doi.org/10.2469/faj.v65.n4.5.

Sudha, S. (2015). Risk-return and Volatility analysis of Sustainability Index in India. Environment, Development and Sustainability: A Multidisciplinary Approach to the Theory and Practice of Sustainable Development, 17(6), 1329–1342. https://dx.doi.org/10.1007/s10668-014-9608-8.

Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku. (Renewing an enterprise. For the 21st century meeting.) Warszawa: Poltext.

Wolska, M., & Czerwonka, M. (2013). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie – analiza rentowności funduszy SRI w Polsce. (Socially Responsible Investing. Profitability Analysis of SRI Funds in Poland.) Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (Studies and Works of the Collegium of Management and Finance.) 126, 9–21.

Wronka, M. (2011). Metody pomiaru CSR. (CSR measurement methods.) In M. Bonikowska, M. Grewiński (Eds.). Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu. (Social services of responsible business.) Warszawa: Wydawnictwo Wyższej szkoły Pedagogicznej w Warszawie.

Zbiegień-Maciąg, L. (1996). Etyka w Zarządzaniu. (Ethics in Management.) Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.

(www1) RESPECT Index, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl (accessed: 26.03.2019).

(www2) Stooq, http://stooq.pl/q/?s=respect&d=20190326&c=mx&t=l&a=ln&r=wig (accessed: 28.03.2019).
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism