Changes in Ias 1 and the practices of selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange

Edyta Winnicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.012

Abstract


The article shows the impact of new rules of presenting financial statements on the usefulness of information. For that purpose financial statements for 2009 and 2011 of selected companies listed on Warsaw Stock Exchange were examined. The results showed that the changes implemented in International Accounting Standard 1 (the introduction of comprehensive income) did not have an influence on the usefulness of information. As the reports of the companies are unclear, it is impossible to compare them, which results in an increase in the costs of information processing of their recipients. The analysis of comprehensive income concept showed that comprehensive income is not a good measure for the evaluation of investment.


Keywords


comprehensive income; financial reporting; international accounting standards

Full Text:

PDF (Polish)

References


Chambers D., Linsmeier T., Shakespeare C., Sougiannis T. (2007), An evaluation of SFAS no. 130 comprehensive income disclosure, Review of Accounting Studies, vol. 12.

Exposure Draft: Presentation of Items of Other Comprehensive Income (2010), http://www.efrag.org (dostęp: 19.05.2012).

Gierusz J. (2007), Propozycja zmian w układzie i treści rachunku zysków i strat, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), SKwP, Warszawa.

Gierusz J. (2010), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości – pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), część B, IFRS Foundation, SKwP, Warszawa.

MSR 1: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 339/3, z dnia 18.12.2008 r.

Roczniki GPW, http://www.gpw.pl (dostęp: 17.05.2012).

Szmigielski M. (2007), Jakość sprawozdań finansowych, Rachunkowość, nr 1.

Szychta A. (2010), Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 59 (115).

Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Walińska E., Bek-Gaik B. (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 62 (118).
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism