The development of Polish venture capital and private equity market

Izabela Lulek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.009

Abstract


The aim of this article is to present, extensively analyse in an empirical way and assess the development of Polish venture capital and private equity market from its beginning up to the present day, taking into account the issue of capital acquisition, investment and disinvestment. The research was conducted on the basis of the empirical data provided by the European Private Equity and Venture Capital Association, the establishment engaged in gathering the statistics of the high risk capital market in Europe. Conclusions drawn from the empirical part of the article suggest the dynamic development of the venture capital and private equity market in Poland and its possible further advancement. The results of the research indicate the growing trust of European investors in the Polish venture capital and private equity market and the high investment attractiveness of our country, particularly in the East-Central Europe. The substantial support to the development of the Polish high risk capital market is provided by the dynamic expansion and high activeness of Warsaw Stock Exchange.


Keywords


acquisition; disinvestment; high risk capital; investment; private equity; venture capital

Full Text:

PDF (Polish)

References


Central and Eastern Europe Statistics (2004–2011), EVCA.

EVCA Yearbook (2012), EVCA.

Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H. (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz.

Groh A., Liechtenstein H., Lieser K. (2011), The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 2011 annual, opracowanie Uniwersytetu Nawarry i firmy doradczej Ernst & Young.

Gryko J. M. (2006), Asymetria informacji i konflikty agencji w kontraktach z funduszami venture capital, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, P. Karpuś (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Mikołajczyk B., Krawczyk M. (2007), Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa.

Przybylska-Kapuścińska W., Mozalewski M. (2011), Kapitał wysokiego ryzyka, PWE, Warszawa.

Rocznik/Yearbook (2002–2005), Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych.

Sikorski M. (2008), Fundusze wysokiego ryzyka – venture capital jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, G. Michalczuk, I. Przychocka, J. Sikorski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Sobańska K., Sieradzan P. (2004), Inwestycje private equity/venture capital, Key Text, Warszawa.

Świderska J. (2006), Wpływ inwestycji venture capital na rozwój gospodarczy w Europie, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, P. Karpuś (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Świderska J. (2008), Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP, Difin, Warszawa.

Tamowicz P. (1995), Fundusze inwestycyjne typu venture capital. Narodziny i rozwój. Warunki rozwoju venture capital w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Tamowicz P. (2004), Venture capital – kapitał na start, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. z 2005 r., nr 57, poz. 491 ze zm.).

Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. z 2005 r., nr 57, poz. 491 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r., nr 159, poz. 1667 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2000 r., nr 114, poz. 1192).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r., nr 140, poz. 939 ze zm.).

Węcławski J. (1997), Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.

Włodarska-Zoła L. (2005), Charakterystyka procesu realizacji inwestycji kapitałowych przez fundusze typu private equity i venture capital, [w:] Finanse – wybrane zagadnienia, W. Luciński (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.

Wrzesiński M. (2008), Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Zasępa P. (2010), Venture capital – sposoby dezinwestycji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism